Всички публикации от Роско Енчев

КПП 2024

Процедура BG06RDNP001-19.737 – МИГ ИСПЕРИХ, мярка 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства – втори краен срок

Заповед-02-КППП

Оценителен доклад – 738

Списък отхвърлени проекти АСД

Списък отхвърлени проекти

Списък проекти за финансиране

Процедура № BG06RDNP001-19.738 – МИГ Исперих, мярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ – трети краен срок

Оценителен доклад – 738

Заповед-03-КППП

Списък отхвърлени проекти АСД

Списък отхвърлени проекти

Списък проекти за финансиране

Празник на МИГ Исперих 2023г.

На 26.10.2023г. бе проведен традиционния Празник на МИГ – „Исперих – отворени пространства“ в централната градска част в гр. Исперих. Събитието имаше за цел да се анимира територията и популяризира Стратегията за ВОМР и МИГ.
Празничната програма включваше дегустация на местни продукти; български народни танци изпълниха от ТК „Ахинора“ гр. Исперих; модерни танци от Танцова школа „Фортисимо“ гр. Исперих към Творителница „Да Винчи“.

2023 КППП

Процедура № BG06RDNP001-19.738 – МИГ Исперих, мярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ – втори краен срок

Заповед КППП 13 – 11.08.2023г.

Оценителен доклад

Списък недопуснати проекти до ТФО

Списък одобрени

Списък отхвърлени

Процедура № BG06RDNP001-19.740 МИГ Исперих- Мярка 7.4 “Инвестиции в устройването, подобрението или разширяването на местни основни услуги за селското население, включително развлечения и култура, и свързаната с тях инфраструктура”

Заповед 10 – 03.07.2023г.

Оценителен доклад

Списък отхвърлени проекти АСД

Списък отхвърлени проекти

Списък проекти за финансиране

Процедура № BG06RDNP001-19.738 – МИГ Исперих, мярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ – първи краен срок

Заповед 8 11.04.2023

Оценителен доклад

Списък недопуснати проекти до ТФО

Списък одобрени

Списък отхвърлени

Оценка по процедура BG06RDNP001-19.737 – МИГ ИСПЕРИХ, мярка 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства – първи краен срок

Заповед 07 30.03.2023

Оценителен доклад 05.05.2023

Списък отхвърлени проекти АСД

Списък одобрени проекти

Списък отхвърлени проекти

Втора оценка по процедура BG06RDNP001-19.479 – МИГ Исперих, мярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“

Заповед 3-27.02.2023г.

Оценителен доклад 22.03.2023г.

Списък недопустими ТФО

Списък отхвърлени

Списък финансиране

ИГ 2023

Актуализиран индикативен график – 08.12.2023г.

Актуализиран индикативен график – 29.08.2023г.

Актуализиран индикативен график – 05.07.2023г.

Актуализиран индикативен график – 17.05.2023г.

Актуализиран индикативен график – 08.03.2023г.

Актуализиран индикативен график – 24.01.2023г.

Индикативен график за 2023г.