Екип на МИГ

Резултати от проведен конкурсен избор по документи за технически асистент на СНЦ „МИГ – Исперих“:
Одобрен кандидат за технически асистент – Айджан Бейтула

***

Обява за конкурсен избор по документи на технически асистент

Обява

Образци на документи за кандидатстване

Bътрешни правила

30.09.2021г.

***

Документи от проведен конкурс за избор на изпълнителен директор

Извлечение Протокол 25.03.2021 интервю

Протокол 22.03.2021 АСД

График за провеждане на интервю

Списък

Заповед 05

***

Документи за провеждане на конкурс за избор на изпълнителен директор

Bътрешни правила избор служител

Обява изпълнителен директор

Образци на документи за кандидатстване

МИГ Исперих