За МИГ Исперих

Това е страницата, която представя нашата организация и нейната структура.

 1. Устав.
 2. Общо събрание.
 3. Управителен съвет.
 4. Екип на МИГ.
 5. Документи на МИГ:
  – Вътрешни правила за контрол и предотвратяването изпиране на пари;
  – Правилник за вътрешния трудов ред;
  – Система за предварителен контрол при поемане на финансови задължения.
 6. Годишни доклади и финансови отчети.
 7. Годишен бюджет по мярка 19.4.
 8. Други проекти на МИГ Исперих.

МИГ Исперих