Начало

Във връзка с извънредното положение УО на ОПРЧР имат допълнителни указания и препоръки. Може да ги видите в раздел МЕРКИ ФИНАНСИРАНИ ОТ ОПРЧР (ЕСФ)

МИГ ИСПЕРИХ, с финансовата подкрепа на ОП РЧР, обявява процедура за подбор на проекти BG05M9OP001-1.089 – МИГ Исперих – ОПРЧР 1 “Развитие на предприемачеството”

Процедурата е във връзка с изпълнението на Приоритетна ос 1 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места“, Инвестиционен приоритет 5 „Самостоятелна заетост, предприемачество и създаване на предприятия, включително иновативни микро-, малки и средни предприятия“ на ОП РЧР
Процедурата адресира потребността за осигуряване на специализирана подкрепа и услуги за стартиращи фирми на територията на МИГ Исперих чрез:
– Подготовка на лица, желаещи да развиват собствен бизнес, вкл. безработни и работещи, за планиране и стартиране на самостоятелна стопанска дейност и самонаемане;
– Предоставяне на комплекс от обучения и услуги, които да подпомогнат целевите групи в разработката и преценката на предприемаческите им идеи, придобиването на нужни за управлението и развитието на бизнеса знания и умения и разработването на бизнес идеите в жизнеспособни планове за реализация на реална стопанска дейност;
– Предоставяне на подкрепа за започване на реална стопанска дейност и намиране на подходящи източници на финансиране, достъп до услуги и менторство за развитие на бизнес.
Проектите ще се изпълняват на територията на МИГ Исперих.
Дейностите, които ще получат подкрепа включват:
1. Популяризиране на стартирането и развитието на самостоятелна стопанска дейност и изграждане на нагласи за предприемачество и оценка на индивидуалния предприемачески потенциал.
2. Предоставяне на обучения за придобиване на предприемачески, управленски и бизнес умения като например умения за откриване на възможности, бизнес планиране, финансово управление, продажби и маркетинг, използване на цифрови технологии в бизнеса, и др.
3. Осъществяване на стажове и практики с цел придобиване на практически умения.
4. Подпомагане на разработването на бизнес план и/или стратегия за развитието на бизнеса и оценка на целесъобразността на бизнеса.
5. Предоставяне на специализирани консултантски услуги по въпроси, свързани с развитието на бизнеса.
Общият бюджет по настоящата процедура е в размер на 129 317,30 лв.

Пълният комплект Условия за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси:http://www.leaderisperih.eu/ и http://eumis2020.government.bg/

Краен срок за подаване на проектни предложения: 26.02.2020г., 16.30 часа.
Проектните предложения по настоящата процедура чрез подбор на проекти, следва да бъдат подадени само по електронен път като се използва Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) – https://eumis2020.government.bg
ДОКУМЕНТИТЕ СА ДОСТЪПНИ В РАЗДЕЛ МЕРКИ ФИНАНСИРАНИ ОТ ОПРЧР, ПОДРАЗДЕЛ „МЯРКА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО“.

От 05.08.2019г. стартира прием на проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.239-МИГ ИСПЕРИХ, мярка 4.1 “Инвестиции в земеделски стопанства” – втори краен срок. Крайният срок за кандидатстване е до 16:30 часа на 16.09.2019г. Подробна информация и документите за кандидатстване са достъпни в електронната система ИСУН 2020 на интернет адрес https://eumis2020.government.bg и на електронната страница на МИГ – Исперих в раздел „Мерки финансирани от ПРСР 2014-2020/ЕЗФРСР“, подраздел „Частни бенефициери“, „Мярка 4.1“.

29.05.2019г.
ПУБЛИКУВАНИ СА УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ И УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО ПРОЦЕДУРА № BG05M9OP001-1.056 – МИГ ИСПЕРИХ – ОПРЧР1 „РАЗВИТИЕ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО“ОТ СТРАТЕГИЯТА НА МИГ ИСПЕРИХ. СРОКЪТ ЗА КАНДИДАТСВАНЕ Е ОТ 29.05.2019Г. ДО 01.07.2019Г. ДОКУМЕНТИТЕ СА ДОСТЪПНИ В РАЗДЕЛ МЕРКИ ФИНАНСИРАНИ ОТ ОПРЧР, ПОДРАЗДЕЛ „МЯРКА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО“.

МИГ Исперих проведе празник- “ИСПЕРИХ – ОТВОРЕНИ ПРОСТРАНСТВА“. В него взеха участие жители на Община Исперих,
земеделски производители, представители на микро, малкия и среден бизнес, местната власт, образованието, културата
и нестопанския сектор от територията на МИГ Исперих.На 20.05.2019г. от 10.00 часа в заседателната зала на община Исперих се проведе тематичен форум: „Иновации в селски район – приложими модели за територията на МИГ Исперих, обмен на идеи, добри практики“. На 21.05.2019г. се проведе празник на открито с участието на деца и младежи от училищата на община Исперих, наши и гостуващи художествени състави, гости от гр. Разград и гр. Русе.

ПОКАНА

Уважаеми съграждани и жители на Община Исперих,
земеделски производители, представители на микро, малкия и среден бизнес,Уважаеми партньори, от местната власт, образованието, културата
и нестопанския секторот територията на МИГ Исперих,

КАНИМ ВИ НА ПРАЗНИК

“ИСПЕРИХ – ОТВОРЕНИ ПРОСТРАНСТВА“,
който ще се проведе на 20 и 21 май 2019 г. в гр. Исперих

МИГ Исперих организира Празник на МИГ – „Исперих – отворени пространства“ за анимиране на територията и популяризиране на Стратегията за ВОМР и Местната инициативна група.
Целта на празника е да представи Стратегията на МИГ Исперих, с фокус към предприемачите от територията – да се покажат и споделят добри практики, социални иновации в селските райони и иновации в земеделието. Празникът на МИГ включва различни събития в рамките на два дни.

На 20.05.2019г. от 10.00 часа в заседателната зала на община Исперих ще се проведе тематичен форум: „Иновации в селски район – приложими модели за територията на МИГ Исперих, обмен на идеи, добри практики“. Очакваме предстоящият форум да насочи вниманието към иновациите и тяхната приложимост на местно ниво.

На 21.05.2019г. ще се проведе празник на открито с участието на деца и младежи от училищата на община Исперих, наши и гостуващи художествени състави, гости от гр. Разград и Русе.

Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ Исперих се реализира с подкрепата на:
Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) чрез Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.;
Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г. (ОПИК 2014-2020г.), приоритетна ос 1 „Технологично развитие и иновации” и приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП”
Европейския социален фонд (ЕСФ) чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г. (ОПРЧР 2014 – 2020 г.), приоритетна ос 1 и 2.

Стратегията за Водено от общностите местно развитие за територията на Община Исперих се изпълнява от СНЦ „МИГ Исперих“ по споразумение №РД50-186/29.11.2016г. с Управляващите органи на ПРСР, на ОПИК и наОПРЧР за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

В рамките на Стратегията ще бъдат финансирани проекти на Община Исперих, на представителите на местния бизнес и нестопанския сектор. Изпълнението на стратегията предвижда и дейности за популяризиране, публичност и информиране на местната общност.

За допълнителна информация може да се обръщате към екипа на
СНЦ „МИГ – Исперих” на адрес:
гр. Исперих, ул. «Васил Левски» 99 (офис 2)
Тел. 08431 46-51или e-mail: migisperih@abv.bg

НА 13.05.2019Г. Е ПУБЛИКУВАН ПРОЕКТ НА УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПРОЦЕДУРА BG05M9OP001-1.056-МИГ ИСПЕРИХ – ОПРЧР 1 “РАЗВИТИЕ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО” ОТ СТРАТЕГИЯТА НА МИГ ИСПЕРИХ. ДОКУМЕНТИТЕ СА ДОСТЪПНИ В РАЗДЕЛ ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ, ПОДРАЗДЕЛ ПРОЕКТИ ПО МЕРКИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ОПРЧР 2014-2020 (ЕСФ).

НА 22.03.2019Г. Е ПУБЛИКУВАН ПРОЕКТ НА УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПРОЦЕДУРА BG06RDNP001-19.267- МИГ ИСПЕРИХ – ПРСР МЯРКА 4.2 „ИНВЕСТИЦИИ В ПРЕРАБОТКА И МАРКЕТИНГ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ“ОТ СТРАТЕГИЯТА НА МИГ ИСПЕРИХ. ДОКУМЕНТИТЕ СА ДОСТЪПНИ В РАЗДЕЛ ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ, ПОДРАЗДЕЛ ПРОЕКТИ ПО МЕРКИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ПРСР 2014-2020 (ЕЗФРСР).

01.03.2019г.- НА ВНИМАНИЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ
ОТВОРЕНА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ Е МЯРКА 4.1 “ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА” ОТ СТРАТЕГИЯТА НА МИГ ИСПЕРИХ.
Подробна информация и документите за кандидатстване са достъпни:
– в ИСУН на интернет адрес https://eumis2020.government.bg
– на електронната страница на МИГ – Исперих http://www.leaderisperih.eu/wp/
– в офиса на МИГ Исперих на адрес: гр. Исперих, ул. „Васил Левски“ № 99.
– за допълнителна информация: 08431 46-51; e-mail: migisperih@abv.bg

ПУБЛИКУВАНИ СА УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ И УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО ПРОЦЕДУРА BG05M9OP002-2.033 МИГ ИСПЕРИХ „СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА МАРГИНАЛИЗИРАНИ ОБЩНОСТИ“ ОТ СТРАТЕГИЯТА НА МИГ ИСПЕРИХ. СРОКЪТ ЗА КАНДИДАТСВАНЕ Е ОТ 22.03.2019Г. ДО 22.04.2019Г. ДОКУМЕНТИТЕ СА ДОСТЪПНИ В РАЗДЕЛ МЕРКИ ФИНАНСИРАНИ ОТ ОПРЧР, ПОДРАЗДЕЛ „МЯРКА ИНТЕГРАЦИЯ“.

На 22.02.2019г. е отворен трети прием по процедура № BG16RFOP002-2.019-МИГ Исперих, мярка ОПИК1 „Капацитет за растеж на МСП “. Крайният срок за подаване на проектни предложения е 16.30 часа на 25 март 2019г. Пълният пакет документи се намира в раздел Мерки финансиран от ОПИК.

23.10.2018г.
МИГ Исперих обявява конкурс по документи за допълване на списък с външни експерти – оценители на проекти по мерки от ПРСР. Срокът за кандидатстване е до 02.11.2018г. 17.30ч. Документите за кандидатстване са публикуване в Раздел „Комисия за избор на проекти“, подраздел „Избор на външни експерти – оценители“, секция „Документи за кандидатстване“.

ПУБЛИКУВАНИ СА УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ И УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО МЯРКА ОПРЧР 1“РАЗВИТИЕ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО” ОТ СТРАТЕГИЯТА НА МИГ ИСПЕРИХ. СРОКЪТ ЗА КАНДИДАТСВАНЕ Е ОТ 07.08.2018Г. ДО 10.09.2018Г. ДОКУМЕНТИТЕ СА ДОСТЪПНИ В РАЗДЕЛ МЕРКИ ФИНАНСИРАНИ ОТ ОПРЧР.

ПУБЛИКУВАН Е ПРОЕКТ НА УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ И УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО МЯРКА ОПРЧР 1“РАЗВИТИЕ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО” ОТ СТРАТЕГИЯТА НА МИГ ИСПЕРИХ. ДОКУМЕНТИТЕ СА ДОСТЪПНИ В РАЗДЕЛ ПРАВИЛА И ПРОЦЕДУРИ, ПОДРАЗДЕЛ ПРОЕКТИ ПО МЕРКИ ФИНАНСИРАНИ ПО ОПРЧР.

ПУБЛИКУВАН Е ПРОЕКТ НА УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ И УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО МЯРКА ОПИК 1 „КАПАЦИТЕТ ЗА РАСТЕЖ НА МСП“ ОТ СТРАТЕГИЯТА НА МИГ ИСПЕРИХ. ДОКУМЕНТИТЕ СА ДОСТЪПНИ В РАЗДЕЛ ПРАВИЛА И ПРОЦЕДУРИ, ПОДРАЗДЕЛ ПРОЕКТИ ПО МЕРКИ ФИНАНСИРАНИ ПО ОПИК.

Информираме всички заинтересовани кандидати по мерките от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ Исперих, че забавянето на приема на проекти по мерките от ПРСР 2014 – 2020, спрямо публикувания Индикативен график, е поради независещи от Сдружението обстоятелства. На този етап се предвижда отваряне на приеми съгласно актуализирания график, в периода октомври – ноември 2017 г., за мерките от „Програмата за развитие на селските райони“, мярка ОП „Развитие на човешките ресурси“ и ОП „Иновации и конкурентоспособност”.
В тази връзка препоръчваме на бъдещите кандидати по тези програми да започнат подготовка на проектните си идеи. Екипът на МИГ Исперих е на разположение за консултации.

От 25.08.2017г. е в сила изменение на Наредба 22/14.12.2015 г. за подмярка 19.2. „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие (СВОМР)“, в която се въвеждат нови изисквания за кандидатстването с проекти, като:
• подаване на проекти по всички мерки по електронен път в ИСУН 2020;
• получаване на Указания от УО за приложимите режими на държавна помощ по всяка една от мерките;
• съгласуване на насоките за кандидатстване с Министерството на финансите по отношение на режима за държавни помощи (където е приложимо),
• провеждане на обучение за оценка на проекти в ИСУН 2020 от ЦКЗ на МС;
Предстои още:
• Утвърждаване и публикуване от ЦКЗ на МС на изменените минимални изисквания към реда за оценка на проекти от МИГ по чл. 41 ал. 2 от ПМС 161/04.07.2016 г.;
• Приемане на наредби по отделни мерки от ПРСР, за които още няма такива (подмярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности”; .
• Очакват се изменения и по вече публикуваните наредби по подмерки 7.2. и 4.2.
Съгласно изпратените от УО на ПРСР на 29.06.2017 г. Указания за прием на проекти, ние следва да се придържаме към актуалните текстове на наредбите по отделните мерки, и в случаите когато за определени мерки няма наредби да не обявяваме прием.

МИГ Исперих