Начало

НА 22.03.2019Г. Е ПУБЛИКУВАН ПРОЕКТ НА УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПРОЦЕДУРА BG06RDNP001-19.267- МИГ ИСПЕРИХ – ПРСР МЯРКА 4.2 „ИНВЕСТИЦИИ В ПРЕРАБОТКА И МАРКЕТИНГ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ“ОТ СТРАТЕГИЯТА НА МИГ ИСПЕРИХ. ДОКУМЕНТИТЕ СА ДОСТЪПНИ В РАЗДЕЛ ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ, ПОДРАЗДЕЛ ПРОЕКТИ ПО МЕРКИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ПРСР 2014-2020 (ЕЗФРСР).

01.03.2019г.- НА ВНИМАНИЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ
ОТВОРЕНА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ Е МЯРКА 4.1 “ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА” ОТ СТРАТЕГИЯТА НА МИГ ИСПЕРИХ.
Подробна информация и документите за кандидатстване са достъпни:
– в ИСУН на интернет адрес https://eumis2020.government.bg
– на електронната страница на МИГ – Исперих http://www.leaderisperih.eu/wp/
– в офиса на МИГ Исперих на адрес: гр. Исперих, ул. „Васил Левски“ № 99.
– за допълнителна информация: 08431 46-51; e-mail: migisperih@abv.bg

ПУБЛИКУВАНИ СА УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ И УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО ПРОЦЕДУРА BG05M9OP002-2.033 МИГ ИСПЕРИХ „СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА МАРГИНАЛИЗИРАНИ ОБЩНОСТИ“ ОТ СТРАТЕГИЯТА НА МИГ ИСПЕРИХ. СРОКЪТ ЗА КАНДИДАТСВАНЕ Е ОТ 22.03.2019Г. ДО 22.04.2019Г. ДОКУМЕНТИТЕ СА ДОСТЪПНИ В РАЗДЕЛ МЕРКИ ФИНАНСИРАНИ ОТ ОПРЧР, ПОДРАЗДЕЛ „МЯРКА ИНТЕГРАЦИЯ“.

На 22.02.2019г. е отворен трети прием по процедура № BG16RFOP002-2.019-МИГ Исперих, мярка ОПИК1 „Капацитет за растеж на МСП “. Крайният срок за подаване на проектни предложения е 16.30 часа на 25 март 2019г. Пълният пакет документи се намира в раздел Мерки финансиран от ОПИК.

23.10.2018г.
МИГ Исперих обявява конкурс по документи за допълване на списък с външни експерти – оценители на проекти по мерки от ПРСР. Срокът за кандидатстване е до 02.11.2018г. 17.30ч. Документите за кандидатстване са публикуване в Раздел „Комисия за избор на проекти“, подраздел „Избор на външни експерти – оценители“, секция „Документи за кандидатстване“.

ПУБЛИКУВАНИ СА УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ И УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО МЯРКА ОПРЧР 1“РАЗВИТИЕ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО” ОТ СТРАТЕГИЯТА НА МИГ ИСПЕРИХ. СРОКЪТ ЗА КАНДИДАТСВАНЕ Е ОТ 07.08.2018Г. ДО 10.09.2018Г. ДОКУМЕНТИТЕ СА ДОСТЪПНИ В РАЗДЕЛ МЕРКИ ФИНАНСИРАНИ ОТ ОПРЧР.

ПУБЛИКУВАН Е ПРОЕКТ НА УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ И УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО МЯРКА ОПРЧР 1“РАЗВИТИЕ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО” ОТ СТРАТЕГИЯТА НА МИГ ИСПЕРИХ. ДОКУМЕНТИТЕ СА ДОСТЪПНИ В РАЗДЕЛ ПРАВИЛА И ПРОЦЕДУРИ, ПОДРАЗДЕЛ ПРОЕКТИ ПО МЕРКИ ФИНАНСИРАНИ ПО ОПРЧР.

ПУБЛИКУВАН Е ПРОЕКТ НА УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ И УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО МЯРКА ОПИК 1 „КАПАЦИТЕТ ЗА РАСТЕЖ НА МСП“ ОТ СТРАТЕГИЯТА НА МИГ ИСПЕРИХ. ДОКУМЕНТИТЕ СА ДОСТЪПНИ В РАЗДЕЛ ПРАВИЛА И ПРОЦЕДУРИ, ПОДРАЗДЕЛ ПРОЕКТИ ПО МЕРКИ ФИНАНСИРАНИ ПО ОПИК.

Информираме всички заинтересовани кандидати по мерките от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ Исперих, че забавянето на приема на проекти по мерките от ПРСР 2014 – 2020, спрямо публикувания Индикативен график, е поради независещи от Сдружението обстоятелства. На този етап се предвижда отваряне на приеми съгласно актуализирания график, в периода октомври – ноември 2017 г., за мерките от „Програмата за развитие на селските райони“, мярка ОП „Развитие на човешките ресурси“ и ОП „Иновации и конкурентоспособност”.
В тази връзка препоръчваме на бъдещите кандидати по тези програми да започнат подготовка на проектните си идеи. Екипът на МИГ Исперих е на разположение за консултации.

От 25.08.2017г. е в сила изменение на Наредба 22/14.12.2015 г. за подмярка 19.2. „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие (СВОМР)“, в която се въвеждат нови изисквания за кандидатстването с проекти, като:
• подаване на проекти по всички мерки по електронен път в ИСУН 2020;
• получаване на Указания от УО за приложимите режими на държавна помощ по всяка една от мерките;
• съгласуване на насоките за кандидатстване с Министерството на финансите по отношение на режима за държавни помощи (където е приложимо),
• провеждане на обучение за оценка на проекти в ИСУН 2020 от ЦКЗ на МС;
Предстои още:
• Утвърждаване и публикуване от ЦКЗ на МС на изменените минимални изисквания към реда за оценка на проекти от МИГ по чл. 41 ал. 2 от ПМС 161/04.07.2016 г.;
• Приемане на наредби по отделни мерки от ПРСР, за които още няма такива (подмярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности”; .
• Очакват се изменения и по вече публикуваните наредби по подмерки 7.2. и 4.2.
Съгласно изпратените от УО на ПРСР на 29.06.2017 г. Указания за прием на проекти, ние следва да се придържаме към актуалните текстове на наредбите по отделните мерки, и в случаите когато за определени мерки няма наредби да не обявяваме прием.

МИГ Исперих