Начало

Информираме всички заинтересовани кандидати по мерките от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ Исперих, че забавянето на приема на проекти по мерките от ПРСР 2014 – 2020, спрямо публикувания Индикативен график, е поради независещи от Сдружението обстоятелства. На този етап се предвижда отваряне на приеми съгласно актуализирания график, в периода октомври – ноември 2017 г., за мерките от „Програмата за развитие на селските райони“, мярка ОП „Развитие на човешките ресурси“ и ОП „Иновации и конкурентоспособност”.
В тази връзка препоръчваме на бъдещите кандидати по тези програми да започнат подготовка на проектните си идеи. Екипът на МИГ Исперих е на разположение за консултации.

От 25.08.2017г. е в сила изменение на Наредба 22/14.12.2015 г. за подмярка 19.2. „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие (СВОМР)“, в която се въвеждат нови изисквания за кандидатстването с проекти, като:
• подаване на проекти по всички мерки по електронен път в ИСУН 2020;
• получаване на Указания от УО за приложимите режими на държавна помощ по всяка една от мерките;
• съгласуване на насоките за кандидатстване с Министерството на финансите по отношение на режима за държавни помощи (където е приложимо),
• провеждане на обучение за оценка на проекти в ИСУН 2020 от ЦКЗ на МС;
Предстои още:
• Утвърждаване и публикуване от ЦКЗ на МС на изменените минимални изисквания към реда за оценка на проекти от МИГ по чл. 41 ал. 2 от ПМС 161/04.07.2016 г.;
• Приемане на наредби по отделни мерки от ПРСР, за които още няма такива (подмярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности”; .
• Очакват се изменения и по вече публикуваните наредби по подмерки 7.2. и 4.2.
Съгласно изпратените от УО на ПРСР на 29.06.2017 г. Указания за прием на проекти, ние следва да се придържаме към актуалните текстове на наредбите по отделните мерки, и в случаите когато за определени мерки няма наредби да не обявяваме прием.

МИГ Исперих