Обществено обсъждане

07.08.2018Г.-СНЦ „Местна инициативна група Исперих“ кани желаещите кандидати от територията на МИГ Исперих да представят проектни предложения като ОБЯВЯВА процедура за подбор на проекти: № BG05M9OP001-1.035- МИГ Исперих – ОПРЧР1 „Развитие на предприемачеството“ СЪС СРОК НА КАНДИДАТСТВАНЕ ОТ 07.08.2018Г. ДО 10.09.2018Г.
Пълният пакет с документи за кандидатстване и информация е публикуван в ИСУН 2020- https://eumis2020.government.bg и на сайта на МИГ Исперих в раздел: Мерки финансирани от ОПРЧР

МИГ Исперих