Мярка 7.4

Актуализирани условия за кандидатстване по процедура № BGBG06RDNP001-19.740 МИГ Исперих- Мярка 7.4 “Инвестиции в устройването, подобрението или разширяването на местни основни услуги за селското население, включително развлечения и култура, и свързаната с тях инфраструктура”

Актуализирана Обява за прием 7.4 – 740 -17.05.2023г.

Актуализирани Условия за кандидатстване_7.4- 740-17.05.2023г.

Условия за кандидатстване по процедура № BGBG06RDNP001-19.740 МИГ Исперих- Мярка 7.4 “Инвестиции в устройването, подобрението или разширяването на местни основни услуги за селското население, включително развлечения и култура, и свързаната с тях инфраструктура”

Обява за прием 7.4 – 740

Условия за кандидатстване_7.4- 740

Документи за изпълнение – 740

Документи за информация – 740

Документи за попълване – 740

***

Актуализирана Обява за прием 7.4 – 631

Актуализирани Условия за кандидатстване 7.4 – 631

***

Условия за кандидатстване по процедура № BGBG06RDNP001-19.631 МИГ Исперих- Мярка 7.4 “Инвестиции в устройването, подобрението или разширяването на местни основни услуги за селското население, включително развлечения и култура, и свързаната с тях инфраструктура”

Обява за прием 7.4 – 631

Условия за кандидатстване_7.4- 631

Документи за изпълнение – 631

Документи за информация – 631

Документи за попълване – 631

***

Актуализирани Условия за кандидатстване_7.4-Втори срок

Актуализирана Обява за прием 7.4 -втори срок

Условия за кандидатстване по процедура № BGBG06RDNP001-19.395 МИГ Исперих- Мярка 7.4 “Инвестиции в устройването, подобрението или разширяването на местни основни услуги за селското население, включително развлечения и култура, и свързаната с тях инфраструктура”- втори срок

Документи за информация

Документи за изпълнение

Документи за попълване

Условия за кандидатстване

Обява за прием

Мярка 7.4 изменена с Допълнително споразумение РД-50-186 от 14.09.2020г.

Условия за кандидатстване по процедура № BGBG06RDNP001-19.395 МИГ Исперих- Мярка 7.4 “Инвестиции в устройването, подобрението или разширяването на местни основни услуги за селското население, включително развлечения и култура, и свързаната с тях инфраструктура” – 31.03.2020г.

Документи за информация-7.4

Документи за изпълнение-7.4

Документи за попълване-7.4

Условия за кандидатстване_7.4

Обява за прием 7.4

Мярка 7.4

Списък с номера на МИГ от сайта на ДФЗ

МИГ Исперих