Мярка 4.2

Условия за кандидатстване по процедура BG06RDNP001-19.388- МИГ Исперих – ПРСР мярка 4.2 „Инвестиции в преработка и маркетинг на селскостопански продукти“ – 18.03.2020г.

Документи за изпълнение 4.2- BG06RDNP001-19.388

Документи за информация 4.2- BG06RDNP001-19.388

Документи за попълване 4.2- BG06RDNP001-19.388

Обява за прием 4.2- BG06RDNP001-19.388

Условия за кандидатстване 4.2 МИГ Исперих-BG06RDNP001-19.388

Условия за кандидатстване по процедура BG06RDNP001-19.267- МИГ Исперих – ПРСР мярка 4.2 „Инвестиции в преработка и маркетинг на селскостопански продукти“ – 15.05.2019г.

Актуализирана Обява за прием 4.2

Актуализирани Условия за кандидатстване 4.2 Исперих

Въпроси и отговори мярка 4.2 към 31.05.2019

Документи за изпълнение 4.2

Документи за информация 4.2

Документи за попълване 4.2

Обява за прием 4.2

Условия за кандидатстване 4.2 Исперих

Мярка 4.2

Списък с номера на МИГ от сайта на ДФЗ

МИГ Исперих