Мярка 1.3

Актуализирани Условия за кандидатстване – 1.3 – 628

Актуализирана Обява за прием 1.3 – 628

BG06RDNP001-19.6 28 – МИГ Исперих – Мярка 1.3 „Краткосрочен обмен на опит и посещения в земеделски стопанства“

Обява за прием 1.3- 628

Условия за кандидатстване -м. 1.3 процедура 628

Документи за попълване

Документи за информация

Документи за изпълнение

10.05.2021г. Актуализирани Условия за кандидатстване по процедура BG06RDNP001-19.416 МИГ Исперих – Мярка 1.3 „Краткосрочен обмен на опит и посещения в земеделски стопанства“.

Актуализирани Условия за кандидатстване -м. 1.3 процедура 416

Актуализирана Обява за прием 1.3- 416

Условия за кандидатстване по процедура № BG06RDNP001-19.416 МИГ Исперих – Мярка 1.3 „Краткосрочен обмен на опит и посещения в земеделски стопанства“

Обява за прием 1.3- 416

Условия за кандидатстване -м. 1.3 процедура 416

Документи за попълване

Документи за информация

Документи за изпълнение

Мярка 1.3

Списък с номера на МИГ от сайта на ДФЗ

МИГ Исперих