2019

Документи по процедура №BG06RDNP001-19.239-МИГ ИСПЕРИХ, мярка 4.1 “Инвестиции в земеделски стопанства”- първи краен срок

Заповед-06-КППП

Оценителен доклад 30.05.2019

Списък отхвърлени проекти

Списък проекти за финансиране

Списък резервни проекти

Документи по процедура №BG05M9OP002-2.033 ОПРЧР 2 МИГ Исперих „Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности“- първи краен срок

Протокол за прекратяване на процедура

Заповед-07-КППП

Заповед-08-КППП -Наблюдатели

Документи по процедура № BG16RFOP002-2.019- МИГ Исперих, мярка ОПИК1 „Капацитет за растеж на МСП“ трети краен срок:

Протокол- 2_ОАСД

Заповед-03-КППП

Заповед-04-КППП -Наблюдатели

Оценителен доклад ОПИК 03.05.2019

Списък одобрени проекти

Списък отхвърлени проекти

МИГ Исперих