2019

Документи по процедура BG16RFOP002-2.057 МИГ Исперих ОПИК 1 Капацитет за растеж на МСП – първи краен срок

Оценителен доклад 19.11.2019

Списък одобрени- прием 1

Заповед-18-КППП

Заповед-19-КППП-наблюдатели

Документи по процедура № BG06RDNP001-19.296 – МИГ Исперих, мярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“

Заповед-20-КППП

Заповед-23-КППП

Оценителен доклад 02.12.2019

Списък проекти за финансиране

Документи по процедура № BG05M9OP002-2.033 МИГ Исперих ОПРЧР 2 „Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности“ – втори краен срок

Оценителен доклад от 09.08.2019г.

Заповед-12-КППП

Списък одобрени проекти

Документи по процедура № BG05M9OP001-1.056-0001-МИГ Исперих – ОПРЧР1 „Развитие на предприемачеството“ първи краен срок:

Оценителен доклад от 06.08.2019г.

Заповед-11-КППП

Списък одобрени проекти

Документи по процедура №BG06RDNP001-19.239-МИГ ИСПЕРИХ, мярка 4.1 “Инвестиции в земеделски стопанства”- първи краен срок

Заповед-06-КППП

Оценителен доклад 30.05.2019

Списък отхвърлени проекти

Списък проекти за финансиране

Списък резервни проекти

Документи по процедура №BG05M9OP002-2.033 ОПРЧР 2 МИГ Исперих „Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности“- първи краен срок

Протокол за прекратяване на процедура

Заповед-07-КППП

Заповед-08-КППП -Наблюдатели

Документи по процедура № BG16RFOP002-2.019- МИГ Исперих, мярка ОПИК1 „Капацитет за растеж на МСП“ трети краен срок:

Протокол- 2_ОАСД

Заповед-03-КППП

Заповед-04-КППП -Наблюдатели

Оценителен доклад ОПИК 03.05.2019

Списък одобрени проекти

Списък отхвърлени проекти

МИГ Исперих