2020

Процедура BG06RDNP001-19.459-МИГ ИСПЕРИХ, мярка 4.1 “Инвестиции в земеделски стопанства”

Оценителен доклад 4.1

Заповед 23

Списък за финансиране

Процедура BG06RDNP001-19.406-МИГ ИСПЕРИХ, мярка 4.1 “Инвестиции в земеделски стопанства”

Оценителен доклад

Заповед 16

Списък финансирани

Документи по процедура BG06RDNP001-19.395 МИГ Исперих- Мярка 7.4 “Инвестиции в устройването, подобрението или разширяването на местни основни услуги за селското население, включително развлечения и култура, и свързаната с тях инфраструктура”

Оценителен доклад 22.06.2020

Списък проекти за финансиране

Заповед-11-КППП

Заповед-12-КППП

Заповед-13-КППП

Заповед-14-КППП – промяна

Документи по процедура BG05M9OP001-1.089- МИГ Исперих – ОПРЧР1 „Развитие на предприемачеството“

Оценителен доклад 02.04.2020

Списък проекти за финансиране

Заповед-05-КППП

Документи по процедура BG06RDNP001-19.342-МИГ ИСПЕРИХ, мярка 4.1 “Инвестиции в земеделски стопанства”

Списък отхвърлени проекти АСД

Заповед-02-КППП

Заповед-4-КППП – допълване

Заповед-07-КППП – промяна

Заповед-08-КППП – промяна

Оценителен доклад 24.03.2020

Списък проекти за финансиране

МИГ Исперих