Индикативна Годишна работна програма

Актуализирана Индикативна годишна програма към 28.03.2018г.

Актуализирана Индикативна годишна програма към 19.01.2018г.

МИГ – Исперих публикува за предварително обсъждане и коментари проект на Индикативна годишна работна програма (ИГРП) за 2018 г. за провеждане на процедури за кандидатстване с проекти за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Стратегия за Водено от общностите местно развитие.
Коментари и предложения по проекта на ИГРП за 2018 г. могат да бъдат представени в срок до 28 август 2017 г. на електронен адрес: migisperih @abv.bg

Индикативна годишна програма 2018 г.

Индикативна годишна програма 2017 г.

МИГ Исперих