Информационна среща 21.03.2017г.

Покана 21.03.2017

На 21.03.2017г. / в зала № 1 на НЧ „Съзнание 1891“ гр. Исперих се проведе информационна среща за представяне на мерки 7.4 „Инвестиции в устройването, подобрението или разширяването на местни основни услуги за селското население, включително развлечения и култура, свързаната с тях инфраструктура“; 21 „Исперих – отворени пространства, привлекателна жизнена среда, съхранено наследство, култура, природа“; ОПРЧР 1 „Развитие на предприемачеството“ и – ОПРЧР 2 „Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности“.
В събитието взеха участие представители на местната власт и нестопанския сектор.

МИГ Исперих