Стратегия 2014-2020

  1. Стратегия за ВОМР 2014-20120.
  2. Бюджет по мерки.
  3. Доклад на РИОСВ Русе.
  4. Комуникационен план.
  5. Споразумение и анекси за изпълнение на СВОМР.
  6. Изменения на СВОМР.

МИГ Исперих