Екип на МИГ Исперих

Изпълнителен директор

Гинка Маринова Георгиева – експерт по прилагане на Стратегия за Водено от общностите местно развитие

Петър Петков Цанков – главен счетоводител

Ростислав Величков Енчев – технически асистент

МИГ Исперих