Екип на МИГ Исперих

Айджан Бейтула – Изпълнителен директор

Гинка Маринова Георгиева – експерт по прилагане на Стратегия за Водено от общностите местно развитие

Петър Петков Цанков – главен счетоводител

Ростислав Величков Енчев- технически асистент

МИГ Исперих