Екип на МИГ Исперих

Емилия Иванова Германова – изпълнителен директор на МИГ – Исперих

Гинка Маринова Георгиева – експерт по прилагане на Стратегия за Водено от общностите местно развитие

Петър Петков Цанков – главен счетоводител

Ростислав Величков Енчев – технически асистент

МИГ Исперих