Екип на МИГ Исперих

Ростислав Величков Енчев – Изпълнителен директор

Гинка Маринова Георгиева – експерт по прилагане на Стратегия за Водено от общностите местно развитие

Петър Петков Цанков – главен счетоводител

Айджан Бейтула- технически асистент

МИГ Исперих