Новини

Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – Исперих“ реализира успешно Проект „Исперих – минало, настояще и бъдеще” по Мярка 21 от СВОМР. Проектът получи 100% безвъзмездна помощ от Програма за развитие на селските райони чрез Споразумение № РД 50-186/ 29.11.2016г. по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие”.
Общата стойност на Административен договор № BG06RDNP001-19.578-003-C01 възлиза на 19 994,03лв., от които 17 994,63лв. – европейско съфинансиране и 1 999,40лв. – национално съфинансиране.
Главната цел на проекта беше да се проучи, съхрани и популяризира културното наследство и да се стимулира гражданската инициативност за подобряване условията на живот в община Исперих.

***

На 26.01.2024г. беше сключен договор за изпълнението на проект за закупуване на автосервизно оборудване от „ИЛК-БИР“ ЕООД гр. Исперих. Инвестицията по проекта предвижда закупуване на 3 броя машини за ремонт на гуми: баланс машина за гуми, автоматична до 24″; машина за демонтаж и монтаж на гуми; машина за демонтаж и монтаж на гуми за товарни автомобили до 56″. Проектът възлиза на 27 600лв., от които 75% са осигурени безвъзмездно от Стратегията на МИГ – Исперих.

***

С финансовата подкрепа на МИГ – Исперих, чрез Стратегията за ВОМР, д-р Самедин Сабит ще закупи медицинско оборудване – 4D трансдюсер за нуждите на медицинската си практика в гр. Исперих. Проектът възлиза на обща стойност 14 420лв. Бенефициентът ще участва с 25% собствени средства. Д-р Сабит получава финансиране за реализирането на втора проектна идея като по първия проект беше закупен ехограф през 2021г.

***

Стартира изпълнението на проекти, с които бенефициенти кандидатстваха през месец август 2023г. по мярка 6.4 от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ – Исперих. В процес на реализация е проект за закупуване на диоден лазер за трайна епилация на „Ани Микроблейдинг“ ЕООД гр. Исперих на обща стойност 57 000лв., от които 75% безвъзмездно европейско финансиране. Целта на проектното предложение е разнообразяване на икономическата дейност, чрез инвестиции в иновативна апаратура за разширяване вида на предоставяните услуги, което резултира в постигане на устойчиво развитие и повишаване конкурентоспособността на дружеството.

***

Производствения капацитет и конкурентоспособността на „ГМ91“ ЕООД гр. Исперих ще бъдат повишени с подкрепата на МИГ – Исперих. С 90% безвъзмездни средства от Стратегията за Водено от общностите местно развитие ще бъде закупено оборудване за производство на дограма: автоматичен двуглав циркуляр за прецизно рязане на PVC и алуминиеви профили, залепваща машина, машина за рязане на стъклодържатели, копир фреза, машина за фрезоване на водоотливни канали, машина за фрезоване на делители. Общата стойност на проекта възлиза на 88 700лв.

***

След успешното изпълнение на проект за закупуване на бинокулярен колпоскоп и медицинско оборудване, д-р Танер Кьосев ще модернизира лекарския си кабинет с нов ехограф със средства от МИГ – Исперих в размер на 28 000лв., представляващи 90% от общата стойност на проекта. Този процент безвъзмездно финансиране е приложен за всички лекарски практики, реализирали проекти към СВОМР до момента. Подкрепата в този сериозен размер мотивира медиците да внедряват най-съвременните методи в профилактиката и лечението на своите пациенти.

***

На 25.08.2023г. беше сключен договор за финансиране на проектно предложение, подадено по Процедура № BG06RDNP001-19.603, проведена в края на 2022 година. По проекта, който вече е изпълнен и верифициран беше закупена земеделска техника и оборудване за нуждите на ЗС Левент от с. Китанчево. Инвестицията възлиза на 100 000лв., от които 50% бяха предоставени безвъзмездно на бенефициента, чрез Стратегия за ВОМР на МИГ – Исперих, финансирана от ПРСР 2014-2020г.

***

Покана за празник на МИГ Исперих

***

СНЦ „Местна инициативна група – Исперих” приключи успешно Проект № BG06RDNP001-19.610-0057 „Изпълнение на подготвителни дейности по разработване на Стратегия за ВОМР на МИГ – Исперих за програмен период 2023-2027г.” по Процедура № BG06RDNP001-19.610 по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020г.

Главната цел на проекта беше подготовката на стратегия за местно развитие по Подхода ВОМР, основана на характеристиките на територията и съответстваща на местните потребности и потенциал, разработена с участието на заинтересованите страни от местната общност, допринасяща за социално-икономическото развитие и опазване на културно-историческото наследство и природното богатство на община Исперих.

По първата проектна дейност беше популяризиран процеса на разработване на Стратегия за ВОМР, чрез публикации в местната преса, разпространение на информационни материали и провеждане на информационни събития. Бяха организирани обучения за „местни лидери”, насочени към представители на публичните структури, гражданския сектор и бизнеса. В рамките на третата дейност беше направено проучване на потребностите на местната общност и анализ на възможностите за развитие на община Исперих. След проведени работни срещи за консултиране с местната общност беше разработен проект на Стратегия за Водено от общностите местно развитие на МИГ – Исперих за периода 2023-2027г., който беше представен на обществено обсъждане.

От предоставянето на финансовата помощ по Административния договор бяха постигнати следните резултати:
• разработена Стратегия за ВОМР 2023-2027г.;
• „местни лидери” преминали обучение относно възможностите, които Подходът ВОМР осигурява през новия програмен период – 39 представители на общността;
• участвали в работни и информационни срещи представители на публичните структури, гражданския сектор и бизнеса – 182 души;
• обхванати от информационните събития всички жители на община Исперих;
• включени в дейностите по проекта населени места – 24.

Общата стойност на Административен договор № РД50-84/ 23.03.2023г. възлиза на 48 895,00лв.

***

С финансово подпомагане от Стратегията на СНЦ „МИГ – Исперих“, „Техно – 1988“ ЕООД гр. Исперих ще оборудва автомивка с 4 броя клетки на самообслужване и ще закупи машина за обмяна на банкноти в монети. Проектът е на стойност 57 000лв., от които 25% представлява собственото участие на бенефициента.

***

Стратегия за Водено от общностите местно развитие на МИГ – Исперих за периода 2023-2027г. е разработена по Процедура № BG06RDNP001-19.610 по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020г. Планира се Стратегията да осигури:
* модернизиране на публичната инфраструктура и подобряване условията на живот на населението, чрез мярка „Инвестиции в основни услуги и дребни по мащаби инфраструктура”, финансирана от Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони /ЕЗФРСР/;
* повишаване конкурентоспособността на местния бизнес, чрез мярка „Инвестиции в земеделски стопанства”, мярка „Инвестиции за преработка на селскостопански продукти” и мярка „Инвестиции за неселскостопански дейности”, финансирани от ЕЗФРСР;
* въвеждане на иновации и преход към кръгова икономика, чрез Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията” 2021-2027г., финансирана от Европейски фонд за регионално развитие /ЕФРР/;
* устойчива заетост и социално включване на уязвими групи, чрез Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027г., финансирана от Европейски социален фонд /ЕСФ/;
* образователна интеграция на маргинализираните общности, чрез Програма „Образование” 2021-2027г., финансирана от ЕСФ;
* съхраняване на културно-историческото наследство на територията и опазване на околната среда и природните ресурси на община Исперих, чрез дейности финансирани от ЕЗФРСР и чрез Програма „Околна среда” 2021-2027г., финансирана от ЕФРР.

Обхватът на многофондовата Стратегия за ВОМР на МИГ – Исперих е определен въз основа на проведено „Проучване на потребностите на местната общност, вкл. на маргинализираните групи и анализ на възможностите за развитие на община Исперих”. Разработена с активното участие на заинтересованите страни от неправителствения, стопанския и публичния сектор, Стратегията е основана на характеристиките на територията, съответства на местните потребности и потенциал и ще допринесе за социално-икономическото развитие и опазване на културно-историческото наследство и природното богатство на община Исперих.

***

Днес 04.09.2023г., СНЦ „МИГ – Исперих“ публикува Покана за обществено обсъждане на Стратегия за Водено от общностите местно развитие на МИГ – Исперих за периода 2023-2027г.
Стратегията за ВОМР е разработена по Проект № BG06RDNP001-19.610-0057, финансиран по Административен договор № РД50-84/ 23.03.2023г. по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020г.
С проекта на стратегическия документ може да се запознаете в офиса на СНЦ „МИГ – Исперих“, находящ се на адрес: гр. Исперих, ул. „Васил Левски“ № 99.
Всички заинтересовани страни имат възможност да представят своите коментари и предложения, в срок до 24:00ч. на 17.09.2023г., на електронна поща migisperih@abv.bg или лично в офиса на Сдружението.

Покана за обществено обсъждане на СВОМР на МИГ – Исперих за периода 2023-2027г.

***

ЗС Нехрун Билялова Осман от с. Малко Йонково ще се сдобие с нов трактор, мулчер, вентилаторна пръскачка, плуг, лозаро-овощарски култиватор и машина за бране, които ще използва в отглеждането на овощните и ореховите си градини. Общата стойност на проекта възлиза на 97 920лв., 50% от които ще бъдат предоставени от СВОМР на МИГ – Исперих.

***

Днес 03.08.2023г., СНЦ „МИГ – Исперих“ публикува Обява за обществено обсъждане на Проект на промени в СВОМР, предприети във връзка с прехвърляне на ресурс, в размер до 10% от одобрения от ЕЗФРСР бюджет по подмярка 19.2, между мерките финансирани от ЕЗФРСР.
С предложението за промени, допустимостта и мотивите за всяко конкретно изменение може да се запознаете на адрес http://www.leaderisperih.eu/?page_id=242.
Всички заинтересовани страни имат възможност да представят своите коментари и предложения относно планираните промени, в срок до 24:00ч. на 10.08.2023г., на електронна поща migisperih@abv.bg или лично в офиса на СНЦ „МИГ – Исперих“, находящ се на адрес гр. Исперих, ул. „Васил Левски“ № 99.

***

С безвъзмездно финансиране от СВОМР на СНЦ „МИГ – Исперих“, в размер на 90% от общата стойност на проекта, „ИНФИНИЯ“ ЕООД гр. Исперих ще закупи модерно техническо оборудване на студио за видеомонтаж и постпродукция, с технически характеристики и параметри, гарантиращи най-добро качество на изпълнение на услугата.

***

Стартира изпълнението на проект на ЕТ „Пертур 79 – Шюкри Мустафа“ с. Йонково за закупуване на ново оборудване за производство на дограма. Със средства от Стратегията за ВОМР на МИГ – Исперих ще бъде финансирана доставката на автоматична двуглава отрезна машина със сервоуправление на ъглите и автоматична почистваща машина тип CNC. Стойността на проекта възлиза на около 99 500лв., 25% от които собствено финансиране.

***

МИГ – ИСПЕРИХ ВИ КАНИ НА:

работни срещи за консултиране с местната общност
във връзка с разработването на СВОМР 2023-2027г.

• Работна среща за жителите на селата Йонково, Малко Йонково, Лудогорци, Голям Поровец, Старо селище и Бърдоква – на 10 юли 2023г. от 10:00ч. в НЧ „Н. Й. Вапцаров 1964” с. Малко Йонково;

• Работна среща за жителите на селата Райнино, Вазово, Свещари, Малък Поровец и Драгомъж – на 11 юли 2023г. от 10:00ч. в НЧ „Пробуда 1929” с. Свещари;

• Работна среща за жителите на селата Духовец, Белинци, Подайва, Къпиновци, Средоселци и Лъвино – на 12 юли 2023г. от 10:00ч. в НЧ „Елин Пелин 1930” с. Подайва;

• Работна среща за жителите на селата Делчево, Печеница, Тодорово и Китанчево – на 13 юли 2023г. от 10:00ч. в НЧ „Наука 1937” с. Тодорово;

• Работна среща за жителите на гр. Исперих и селата Конево и Яким Груево – на 14 юли 2023г. от 10:00ч. в заседателната зала на Общински съвет – Исперих.

Работни срещи СВОМР 2023-2027г.

***

Община Исперих ще извърши основен ремонт на борцовата зала в града със 100% финансиране от ПРСР 2014-2020, чрез МИГ – Исперих. По проекта ще бъдат внедрени и мерки за енергийна ефективност, с което се планира да се намалят разходите за експлоатация на обекта. В допълнение на ремонтните дейности ще бъде доставено и фитнес оборудване, включващо хоризонтална лежанка със стойки за дискове; комбиниран скрипец; пек-дек и обратен пек-дек машина; силов квадрат, висилка и успоредка; подвижна пейка; раменна преса свободни тежести; хиперекстензия; скотова пейка; римски стол; коремен флексор, висилка и успоредка; бягаща пътека; велоергометър; стойка за дъмбели и пудовки; олимпийски лостове и S-образен лост; комплект дъмбели, пудовки, дискове и ластици.

***

„ГРАФИК ЛИАЗОН“ ЕООД ще създаде в гр. Исперих ИТ изчислителен център. С подкрепата на МИГ – Исперих, в размер на 87 300лв., бенефициентът ще закупи конфигурации за дистанционно изчисляване на графични и математически алгоритми и уравнения. Безвъзмездното финансиране на иновативния проект възлиза на 90%.

***

На 30.06.2023г. беше сключен договор за изпълнение на проект на „ЕЛСТИ – М“ ЕООД гр. Исперих за закупуване на машини и инструменти, които ще повишат производителността на труда и качеството на изгражданите от фирмата газови инсталации. Финансирането от Програма за развитие на селските райони чрез Стратегия за Водено от общностите местно развитие на МИГ – Исперих възлиза на над 23 700лв., което представлява 60% от стойността на проекта.

***

Община Исперих получава безвъзмездни средства от МИГ – Исперих за изпълнението на втория етап от обновяването на градския стадион. Предстои старта на дейностите по първия проект, с който ще бъде построена комбинирана спортна площадка и ще бъде реновирана пистата за бягане. С допълнителните средства ще бъде изградена модерна поливна система, която ще се захранва от независим от ВиК системата сондаж; теренът ще бъде затревен; ще бъде изградена фитнес площадка на открито (включваща комбиниран фитнес уред /двоен ски тренажор, велоергометър, степер, уред за разтягане на краката, въртящ диск/, лежанка с уред за крака, Рудер апарат, бодибилдинг машина); ще бъдат монтирани седалки за играчи и зрители; ще бъде обновена ел. инсталацията на обекта.

***

В процес на изпълнение е проект „Зелена енергия и енергийно ефективни решения в подкрепа на местната общност“ на Сдружение „Електромобили за регионите – Исперих“. По проекта ще бъде монтиран демонстрационен модел на автономна соларна зарядна станция в близост до сградата на „Бизнесцентър – Исперих“. Финансирането в размер на 14 980лв. е осигурено от СВОМР на СНЦ „МИГ – Исперих“ по мярка 21 „Исперих – отворени пространства, привлекателна жизнена среда, съхранено наследство, култура, природа“.

***

Земеделец от с.Конево получава финансиране от Програма за развитие на селските райони чрез Стратегия за ВОМР на МИГ – Исперих. С безвъзмездните средства, в размер на 50 000лв., ЗП Илиян Тошков ще закупи трактор, челен товарач и сеносъбирач, с които ще повиши конкурентоспособността на стопанството си. Общата стойност на проекта възлиза на 100 000лв., от които 50% собствен принос.

***

МИГ – ИСПЕРИХ ОРГАНИЗИРА:

• Обучение за представители на публичните структури от община Исперих, което ще се проведе на 01 юни 2023г. от 10:00ч. във Бизнесцентър – Исперих, гр. Исперих;

• Обучение за представители на неправителствените организации, функциониращи на територията на община Исперих, което ще се проведе на 02 юни 2023г. от 10:00ч. във Бизнесцентър – Исперих, гр. Исперих;

• Обучение за представители на бизнеса, развиващ дейност на територията на община Исперих /земеделски стопанства и земеделски производители, микропредприятия, малки и средни предприятия и др./, което ще се проведе на 03 юни 2023г. от 10:00ч. във Бизнесцентър – Исперих, гр. Исперих.

Обучения СВОМР 2023-2027г.

***

МИГ – Исперих организира информационна кампания за популяризиране процеса на разработване на Стратегия за ВОМР за периода 2023-2027г., с която цели да информира местната общност и всички заинтересовани страни от публичния, стопанския и неправителствения сектор за възможностите за финансиране на проектни идеи. Екипът на Сдружението разчита на активното участие на жителите на община Исперих в подготовката на новата Стратегия.
График на информационните събития
• Информационна конференция, която ще се проведе на 27 април 2023г. от 10:00ч. в заседателната зала на Общински съвет – Исперих;
• Информационна среща с жителите на селата Йонково, Малко Йонково, Лудогорци, Голям Поровец, Старо селище и Бърдоква на 02 май 2023г. от 10:00ч. в НЧ „Н. Й. Вапцаров 1964” с. Малко Йонково;
• Информационна среща с жителите на селата Райнино, Вазово, Свещари, Малък Поровец и Драгомъж на 03 май 2023г. от 10:00ч. в НЧ „Пробуда 1929” с. Свещари;
• Информационна среща с жителите на селата Духовец, Белинци, Подайва, Къпиновци, Средоселци и Лъвино на 04 май 2023г. от 10:00ч. в НЧ „Елин Пелин 1930” с. Подайва;
• Информационна среща с жителите на селата Делчево, Печеница, Тодорово, Китанчево, Конево и Яким Груево на 08 май 2023г. от 10:00ч. в НЧ „Пробуда 1927” с. Китанчево.

***

Продължава подкрепата по Подхода ВОМР за малкия бизнес, развиващ дейност на територията на община Исперих. „Бисидем“ ЕООД гр. Исперих ще модернизира производството си, чрез закупуване на машина за обработка на дървени плоскости.
Безвъзмездната финансова помощ за бенефициента е в размер на 38 325лв. Средствата са предоставени по мярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от СВОМР на МИГ – Исперих и представляват 75% от общата стойност на инвестицията.

***

МИГ Исперих участва в изложение в гр.Добрич, на което представи местни продукти на производители и занаятчии от територията на община Исперих.
Бяло вино „ГЕТИ“ на „Агротайм“ ЕООД беше предоставено за дегустация на гостите и посетителите на изложението. Златните и сребърни медалисти на „Ракия Исперих“ от Spirits Selection Mondial de Bruxelles – кайсиевата и дюлева ракии на „ХКК“ АД бяха сред най-търсените от ценители. Точените кори и гьозлеми на ЕТ „Айдемо“ бяха откупени още през първия ден, заедно с Боза „Ориент“.
Бижута и ключодържатели с ръчно бродирани шевици, изработени от Венцислава Павлова и Габриела Симеонова и декоративните свещи на Свещоливница с.Свещари украсиха щанда на МИГ Исперих.
Най-атрактивни за изложението бяха изработените от нашия съгражданин Стоян Бабев уникално красиви сувенири и подаръчни комплекти от естествени рога, които препоръчваме като подходящи за всякакви поводи.
Изложението в гр.Добрич беше част от инициативите на г-н Георги Събев – заместник-министър и ръководител на УО на ПРСР 2014-2020 за подкрепа на родното производство и популяризиране на местните традиции и обичаи чрез Подхода Водено от общностите местно развитие.

***
Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – Исперих” подписа Административен договор № РД50-84/ 23.03.2023 г. за проект № BG06RDNP001-19.610-0057 „Изпълнение на подготвителни дейности по разработване на Стратегия за ВОМР на МИГ – Исперих за програмен период 2023 – 2027 г.” по Процедура № BG06RDNP001-19.610 по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
Главната цел на проекта е подготовката на стратегия за местно развитие по подхода ВОМР, основана на характеристиките на територията и съответстваща на местните потребности и потенциал, разработена с участието на заинтересованите страни от гражданския, неправителствения, стопанския и публичния сектор, допринасяща за социално-икономическото развитие и опазване на културно-историческото наследство и природното богатство на община Исперих.
По първата проектна дейност ще се популяризира процеса на разработване на Стратегия за ВОМР, чрез публикации в местната преса, разпространение на информационни материали и провеждане на информационни събития. През месец май ще бъдат организирани обучения за „местни лидери”, насочени към представители на публичните структури, гражданския сектор и бизнеса. В рамките на третата дейност ще бъде направено „Проучване на потребностите на местната общност, вкл. на маргинализираните групи, и анализ на възможностите за развитие на община Исперих”. След проведени работни срещи за консултиране с местната общност ще се разработи проект на Стратегия за Водено от общностите местно развитие на МИГ – Исперих за периода 2023 – 2027 г., който ще бъде представен на обществено обсъждане. Петата дейност ще обезпечи административните разходи за изпълнението на проекта.
От предоставянето на финансовата помощ по Административния договор се очаква постигането на следните резултати:
• разработена местна стратегия за ВОМР, която ще осигури безвъзмездно финансиране за модернизиране на публичната инфраструктура и подобряване условията на живот на населението; ще повиши конкурентоспособността на местния бизнес; ще подкрепи въвеждането на иновации и прехода към кръгова икономика; ще насърчи устойчивата заетост и социалното включване на уязвими групи; ще подпомогне образователната интеграция на маргинализираните общности; ще допринесе за съхраняване на културно-историческото наследство на територията и за опазване на околната среда и природните ресурси на община Исперих;
• „местни лидери” преминали обучение относно възможностите, които подходът Водено от общностите местно развитие осигурява през новия програмен период – 30 представители на общността;
• участвали в работни и информационни срещи представители на публичните структури, гражданския сектор и бизнеса – 150 души;
• обхванато от информационните събития население на общината – 20 142 души;
• включени в дейностите по проекта населени места – 24.

Общата стойност на Административен договор № РД50-84/ 23.03.2023 г. възлиза на 48 895,00 лв.
Крайният срок за изпълнение на проектните дейности е 23.09.2023 г.

Разчитаме на активното участие на местната общност
в подготовката на новата стратегия,
за да можете да реализирате вашите проектни идеи
с финансиране от европейските фондове.

Предложенията и препоръките си може да адресирате към СНЦ „МИГ – Исперих”:
гр. Исперих, ул. „Васил Левски” № 99, офис 2, тел/факс: 08431/ 36 35
migisperih@abv.bg, www.leaderisperih.eu

Информация по проект

***

СНЦ „МИГ – Исперих“ стартира изпълнението на проект „Исперих – минало, настояще и бъдеще” по Мярка 21 от Стратегия за Водено от общностите местно развитие, финансирана чрез Споразумение № РД 50-186/ 29.11.2016г. по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020г.
Общата стойност на Договор № BG06RDNP001-19.578-003-C01/ 17.02.2023г. възлиза на 19 994,03лв.
Проектът ще съхрани и валоризира местната култура, бит, кулинария, история, традиции, изкуство, занаяти, обичаи и ритуали, чрез приобщаване на местната общност в дейности по опазването им, включително в организирането на изложби и събития, които повишават туристическата атрактивност на територията. Той ще осигури пълноценно участие на гражданите в живота на общността и ще намали социалната изолация, чрез мобилизирането им за включване в доброволчески инициативи за облагородяване на населените места.

***

Поредната лекарска практика, която ще получи безвъзмездни средства за модернизиране чрез Стратегията на МИГ – Исперих е АИПСМП на д-р Танер Кьосев. По проекта ще бъде закупено медицинско оборудване, включващо електрически гинекологичен стол, бинокулярен колпоскоп и медицинска кушетка. Финансирането по проекта възлиза на 28 458лв., които представляват 90% от общата стойност.
По процедурата се очаква да бъдат договорирани още две проектни предложения – за закупуване на оборудване за производство на дограма и на оборудване за автомивка.

***

На 21.02.2023г. беше сключен първият договор за финансиране на проект, подаден по Процедура № BG06RDNP001-19.603, проведена през 2022 година. По проекта ще бъде закупена земеделска техника за нуждите на ЗС Гюлюстюн Ферад от гр. Исперих. Младият земеделски стопанин ще получи 70% безвъзмездни средства за закупуването на отклоняваща фреза и едноосно ремарке. Общата стойност на договора възлиза на малко над 19 000лв.
В рамките на втория срок по процедурата бяха подадени още две проектни предложения, за които се очаква приключването на съответните контроли от страна на ДФ „Земеделие“.

***

С финансиране от Програма за развитие на селските райони, чрез Стратегия за ВОМР на МИГ – Исперих, ще бъде създадена лешникова градина на територията на община Исперих. По проекта ще бъде изградена и напоителна система. ЗП Тодор Василев ще получи 49 787лв. безвъзмездни средства, които представляват 50% от общата стойност на инвестицията.
В процес на проверка от ДФ „Земеделие“ е вторият проект по процедурата – за закупуване на техника за нуждите на животновъдното стопанство на ЗП Илиян Тошков.

***

МИГ ИСПЕРИХ участва в Международно изложение на продукти от териториите на МИГ, прилагащи Подхода ВОМР, организирано от Министерство на земеделието на 09-10 декември 2022г. в гр. Русе. Производители на храни, напитки и занаятчийски стоки от цяла България промотираха своите продукти.
На щанда на МИГ Исперих бяха представени „Ракия Исперих“ на „ХКК“ АД; плодови ликьори „Рустик Резерва“ и бяло вино „ГЕТИ“ на „Агротайм“ ЕООД; тестени изделия с марката „Айдемо“.
Отлични отзиви получихме за вкуса и качеството на телешка пастърма на ЕТ „Василена“ и краве сирене „Исперих“, които посетителите на щанда имаха удоволствието да дегустират.
Бродирани бижута и картички, картини акварел, Коледни сувенири и пожелания на талантливата художничка Теодора Николова привлякоха вниманието на гостите на изложението. Българските шевици в накитите, изработени от Габриела Симеонова, украсиха щанда ни.
Изказваме своите благодарности към г-н Иван Иванов – управител на „Агротайм“ ЕООД, г-н Баръш Мусов – изпълнителен директор на „ХКК“ АД и г-жа Гюлшен Ехлиман – собственик на ЕТ „Айдемо“ за участието в изложението, на което успешно представиха местното производство. Благодарим също и на г-жа Теодора Николова и г-жа Габриела Симеонова, които с изкуството си съхраняват и пресъздават българските традиции.
Обръщаме се към всички производители и занаятчии от община Исперих, желаещи да участват в изложенията, които Министерство на земеделието организира, да се свържат с екипа на МИГ Исперих.

Снимки от изложението

***

Днес 16.11.2022г., СНЦ „МИГ – Исперих“ публикува Обява за обществено обсъждане на Проект на промени в СВОМР, предприети във връзка с прехвърляне на ресурс, в размер до 10% от одобрения от ЕЗФРСР бюджет по подмярка 19.2, между мерките финансирани от ЕЗФРСР и понижаване на мониторинговите индикатори за резултат, след намаляване на финансирането от ОПРЧР по мерките от Стратегията.
С предложението за промени, допустимостта и мотивите за всяко конкретно изменение може да се запознаете на адрес http://www.leaderisperih.eu/?page_id=242.
Всички заинтересовани страни имат възможност да представят своите коментари и предложения относно планираните промени, в срок до 24:00ч. на 23.11.2022г., на електронна поща migisperih@abv.bg или лично в офиса на СНЦ „МИГ – Исперих“, находящ се на адрес гр. Исперих, ул. „Васил Левски“ № 99.

***

СНЦ „Нов полет” с. Малък Поровец стартира изпълнението на проект „Младежки инициативи за екологичен преход”, с финансиране от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020г. по Мярка 21 „Исперих – отворени пространства, привлекателна жизнена среда, съхранено наследство, култура, природа” от Стратегия за ВОМР на МИГ – Исперих.
Проектът е насочен към младите хора на територията на община Исперих и цели повишаване на знанията и уменията на младежите, свързани с климатичните промени. Ще бъдат представени модели на приложими в ежедневието практики за осъществяване на екологичен преход към нулеви емисии, за поемане на социална отговорност от младежите, както и за опазване на околната среда, биоразнообразието и повишаване на ресурсната ефективност.
Бюджетът на проекта възлиза на 14 882лв., които са изцяло безвъзмездна финансова помощ за бенефициента.

***

Протокол от публично обсъждане за избор на проектни идеи по Схема за пакетни микропроекти

Формуляри за представяне на проектни идеи

СНЦ „МИГ – Исперих“ организира публично обсъждане на предложенията, депозирани по обявената процедура за прием на Формуляри за представяне на проектна идея по Схемата за пакетни микропроекти на Мярка 21 „Исперих – отворени пространства, привлекателна жизнена среда, съхранено наследство, култура, природа“ от Стратегия за Водено от общностите местно развитие на МИГ – Исперих.
Поканват се на публичното обсъждане, което ще се проведе на 12.09.2022г. от 17.30ч. в офиса на Сдружението, да участват жители на община Исперих и представителите на инициативните групи и НЧ „Нов живот 1940“ с. Конево, подали Формуляри, за да представят своите проектни идеи.

Публикувано на 09.09.2022г.

***

СНЦ „Местна инициативна група – Исперих“ провежда процедура за прием на Формуляри за представяне на проектна идея от Читалища, ЮЛНЦ или инициативни комитети на граждани от територията на МИГ – Исперих по Схемата за пакетни микропроекти на Мярка 21 „Исперих – отворени пространства, привлекателна жизнена среда, съхранено наследство, култура, природа“ от Стратегия за Водено от общностите местно развитие на МИГ – Исперих.
Предложенията ще се приемат на адрес ул. „Васил Левски“ № 99, офис 2 на МИГ – Исперих, в срок до 07.09.2022г. вкл., след което ще се организира публично обсъждане. Одобрените проектни идеи ще бъдат включени в общ проект, с който МИГ – Исперих ще кандидатства по Процедура BG06RDNP001-19.578 МИГ Исперих Мярка 21 „Исперих – отворени пространства, привлекателна жизнена среда, съхранено наследство, култура, природа” от Стратегия за ВОМР на СНЦ „МИГ – Исперих“ – трети краен срок.
Публикувано на 30.08.2022г.

Образец на Протокол

Образец на Списък доброволци

Образец на Формуляр

***

МИГ – Исперих кандидатства с проектно предложение „Изпълнение на подготвителни дейности по разработване на Стратегия за ВОМР на МИГ – Исперих за програмен период 2023-2027г.“ по Процедура № BG06RDNP001-19.610 от Програма за развитие на селските райони. Проектът ще обезпечи изготвянето на многофондова Стратегия за територията на община Исперих, която ще отговаря на потребностите на местната общност и ще осигури възможност за по-ускорено развитие на бизнеса, стабилност на публичните инвестиции и устойчивост на неправителствения сектор, през новия програмен период.
Целите на подготвителната мярка ще бъдат постигнати посредством изпълнението на дейности, свързани с популяризиране на процеса на разработване на Стратегия за ВОМР сред общността, обучения на местни лидери, проучване и анализ на територията и изготвяне на стратегическия документ. Очаква се изпълнението на проекта да стартира в началото на 2023 година.

***

СНЦ „Хелис“ гр. Исперих ще изпълни проект, финансиран по Мярка 21 „Исперих – отворени пространства, привлекателна жизнена среда, съхранено наследство, култура, природа“ от СВОМР на МИГ – Исперих. Безвъзмездната помощ възлиза на 14 816лв. и ще обезпечи цялостното изпълнение на дейностите по проекта – проучване на територията, обучения и информационни срещи, провеждане на първи по рода си фестивал на археологията „Сборяново – открий, опознай, разкажи“. Очаква се фестивалът да привлече участници с интерес в областта на историята и археологията от цялата страна. Безспорно изпълнението на проекта ще внесе ново качество в представянето на културното наследство на територията, чрез предаване на практически умения и запознаване с технологии, дошли от древността.

***


Покана за празник на МИГ Исперих

***

С финансиране от Стратегията за водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ – Исперих“ ще бъде изпълнен още един проект за оранжерийно зеленчукопроизводство в община Исперих. 50% безвъзмездно финансиране ще получи земеделският производител Катерина Георгиева от с. Голям Поровец, с което ще се подкрепи изграждането на 20 тунелни оранжерии производство на зеленчуци, на обща стойност 92 988лв.
С изпълнението на проектното предложение ще се постигне основната цел на мярка 4.1. Инвестиции в земеделски стопанства от Стратегията за повишаване конкурентоспособността на местните земеделци и за осигуряване на условия за развитие на местната икономика.

***

Ново архитектурно студио ще бъде открито в гр. Исперих с финансовата подкрепа на Местна инициативна група – Исперих.
„Джиел – Архитектс“ ЕООД, с управител архитект Георги Желязков, ще инвестира в закупуването на оборудване и обзавеждане, необходими за извършването на проектантски услуги, които ще се предоставят в архитектурното бюро.
Безвъзмездната помощ от Стратегията на МИГ – Исперих възлиза на 87 800лв., което се равнява на 90% от общата проектна стойност.
С подписването на този договор приключва договорирането на всички одобрени от МИГ – Исперих проекти по мярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от СВОМР до 2021г.

***

Студио за красота „ЧАР“ ще модернизира своето оборудване с безвъзмездни средства от Стратегията на МИГ – Исперих. По одобрения проект на бенефициента ЕТ „ЧАР – Илияна Тодорова“ ще бъде закупен апарат за лазерна епилация, с който ще започне предлагането на нов вид услуга в козметичното студио.
Общата стойност на инвестицията възлиза на почти 62 хил.лв., 43 хил.лв., от които безвъзмездно европейско финансиране по мярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от Стратегия за водено от общностите местно развитие на Местна инициативна група – Исперих.

***

Система за оползотворяване на оборска тор ще бъде внедрена от „Агротайм“ EООД гр. Исперих, с финансиране от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ – Исперих. Целта на инвестицията е въвеждане на интегриран подход към околната среда, повишаване на конкурентоспособността на бенефициента, стимулиране на предприемачеството и развитие на устойчив бизнес на територията на МИГ – Исперих.
Общата стойност на проекта възлиза на 97 510лв., 50% от които безвъзмездна финансова помощ от Програма за развитие на селските райони, чрез Стратегията на Сдружението, чиято основна цел е социално-икономическото развитие на община Исперих.

***

С изпълнението на проект по Процедура BG16RFOP002-2.098, проведена в края на 2021г., ще бъде повишен производствения капацитет на „Добруджа – КИТ“ АД гр. Исперих. Финансирането ще осигури възможност за закупуване на машина за нишкова ерозия, която ще се използва в процеса по производство на детайли за домакински съдове за печене, ходови колела и ръчноводими колички.
Безвъзмездната помощ от Стратегия за водено от общностите местно развитие на МИГ – Исперих, в размер на 90% от стойността на договора, възлиза на 110 700лв. Това е пети одобрен проект на МСП от територията на община Исперих, с който се постига успешното изпълнение на Стратегията и цялостно усвояване на средствата по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“.

***

Местна инициативна група – Исперих ще финансира обновяването на пет селски читалища по проект на Община Исперих.
На 30.03.2022г. беше подписан договор за изпълнение на проектното предложение за ремонтни дейности на читалищата в селата Голям Поровец, Белинци, Малък Поровец, Лудогорци и Лъвино. Строителните дейности по проекта ще обхванат зрителната зала на Читалище „Самообразование 1901“ с. Голям Поровец; залата и сцената на Читалище „Пробуда 1931“ с. Белинци и Читалище „Развитие 1910“ с. Малък Поровец; зрителната зала и покрива на Читалище „Развитие 1928“ с. Лудогорци; залата, сцената и покрива на Читалище „Пробуда 1928“ с. Лъвино.
Одобрената за финансиране стойност е в размер на 200 хил.лв., които са 100% европейски средства от Програма за развитие на селските райони, осигурени чрез Стратегия за водено от общностите местно развитие на МИГ – Исперих.

***

Стратегия за водено от общностите местно развитие на МИГ – Исперих осигурява финансиране за обновяването на общинския пазар в гр. Исперих.
По проект на Община Исперих ще бъдат реновирани покрития общински пазар и административната сграда към него. Ремонтните дейности възлизат на 139 хил.лв. безвъзмездни средства от Стратегията на МИГ – Исперих.
През 2022 година се очаква Община Исперих да кандидатства с три нови проектни предложения за допълнителното финансиране от 650 000лв. по мярка 7.4 от Стратегията – за градския стадион; за ремонт на борцовата зала в гр. Исперих и за обособяване на зони за спорт и отдих в четири населени места на община Исперих – Исперих, Конево, Бърдоква и Драгомъж.

***

Община Исперих ще модернизира градския стадион с изцяло европейски средства, осигурени от Стратегията на СНЦ „МИГ – Исперих“, финансирана от Програмата за развитие на селските райони. Проектните дейности възлизат на 327 хил.лв. и включват изграждане на мултифункционално игрище, възстановяване на лекоатлетическата писта, обновяване на подходите към съоръжението, изграждане на енергоспестяваща осветителна инсталация, вертикална планировка и екстериорно обзавеждане на градския стадион.
Общинската администрация подготвя втори проект, който представлява следващ етап в обновяването на градския стадион, с който Общината планира да кандидатства за финансиране от допълнителните средства, които Стратегията на МИГ – Исперих получи от УО на ПРСР – Министерство на земеделието. По проекта се предвижда да бъде изградена съвременна напоителна система и да бъде реновирана съществуващата сграда, с което се очаква градският стадион, който в последните години е най-посещаваното място за спорт и отдих, да се превърне в модерен спортен комплекс.

***

НА 07.03.2022Г. E ПУБЛИКУВАН ПРОЕКТ НА УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ И УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО ПРОЦЕДУРА BG06RDNP001-19.631 – МИГ ИСПЕРИХ- МЯРКА 7.4 “ИНВЕСТИЦИИ В УСТРОЙВАНЕТО, ПОДОБРЕНИЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА МЕСТНИ ОСНОВНИ УСЛУГИ ЗА СЕЛСКОТО НАСЕЛЕНИЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО РАЗВЛЕЧЕНИЯ И КУЛТУРА, И СВЪРЗАНАТА С ТЯХ ИНФРАСТРУКТУРА” ОТ СТРАТЕГИЯТА НА МИГ ИСПЕРИХ. ДОКУМЕНТИТЕ СА ДОСТЪПНИ В РАЗДЕЛ ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ, ПОДРАЗДЕЛ ПРОЕКТИ ПО МЕРКИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ПРСР 2014-2020 (ЕЗФРСР).

***

НА 07.03.2022Г. E ПУБЛИКУВАН ПРОЕКТ НА УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ И УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО ПРОЦЕДУРА BG06RDNP001-19.628 – МИГ ИСПЕРИХ – МЯРКА 1.3 „КРАТКОСРОЧЕН ОБМЕН НА ОПИТ И ПОСЕЩЕНИЯ В ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА“ ОТ СТРАТЕГИЯТА НА МИГ ИСПЕРИХ. ДОКУМЕНТИТЕ СА ДОСТЪПНИ В РАЗДЕЛ ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ, ПОДРАЗДЕЛ ПРОЕКТИ ПО МЕРКИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ПРСР 2014-2020 (ЕЗФРСР).

***

Трета медицинска практика от община Исперих получава безвъзмездна подкрепа от Стратегията на Местна инициативна група – Исперих. Стоматологът д-р Айлин Хюсеин ще закупи комбиниран апарат за панорамни и ЗD изследвания по проект, депозиран в края на 2019 година. Безвъзмездната помощ възлиза на почти 83 000лв., което е 90% от общата стойност на инвестицията.
По мярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от СВОМР до момента е реализиран проект от д-р Самедин Сабит за закупуване на ехограф. В процес на изпълнение е проектът за закупуване на 3D дентален скенер и 3D дентален принтер от д-р Артам Адемов.

***

Договориран за финансиране е трети общински проект по мярка 7.4 „Инвестиции в устройването, подобрението или разширяването на местни основни услуги за селското население, включително развлечения и култура, и свързаната с тях инфраструктура“ от Стратегията на МИГ – Исперих.
С безвъзмездни средства, в размер на малко над 122 хил.лв., ще бъдат ремонтирани сградите на Читалище „Съзнание 1927“ с. Вазово и Читалище „Самообразование 1930“ с. Делчево.
По проект на Община Исперих, който е одобрен от МИГ – Исперих и предстои неговото финансиране, ще бъдат извършени ремонтни дейности на читалищата в селата Белинци, Голям Поровец, Лудогорци, Лъвино и Малък Поровец.

***
Дългогодишното партньорство между Местна инициативна група – Исперих и Общинската администрация дава своите резултати.
С финансиране от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ – Исперих, Общината ще създаде зони за отдих в осем населени места. В селата Свещари, Тодорово, Голям Поровец, Подайва, Вазово и Белинци ще бъдат изградени детски площадки, а в едни от най-големите села на община Исперих – с. Йонково и с. Лудогорци – фитнес на открито.
Безвъзмездното подпомагане е в размер на около 104 000лв., които са изцяло европейски средства от Програма за развитие на селските райони.

***

На 15.02.2022г. СНЦ „МИГ – Исперих“ организира обществено обсъждане на предложенията, депозирани по обявената от Община Исперих процедура за прием на Формуляри за представяне на проектни идеи по Схемата за малки инфраструктурни проекти на мярка 7.4 „Инвестиции в устройването, подобрението или разширяването на местни основни услуги за селското население, включително развлечения и култура, свързаната с тях инфраструктура“ от Стратегия за водено от общностите местно развитие на МИГ – Исперих.
Поканват се на публичното обсъждане, което ще се проведе на 15.02.2022г. от 17.30ч. в офиса на Сдружението, да участват представители на всички граждански групи, инициативни комитети, ЮЛНЦ или Читалища, за да представят своите идеи.

***

На 07.02.2022г. Община Исперих стартира процедура за прием на Формуляри за представяне на проектни идеи от граждански групи, инициативни комитети, ЮЛНЦ или Читалища по Схемата за малки инфраструктурни проекти на мярка 7.4 от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ – Исперих.
Предложенията ще се приемат в деловодството на администрацията, в срок до 14.02.2022г.вкл., след което ще се организира обществено обсъждане. Одобрените проектни идеи могат да бъдат включени в общ проект, с който Община Исперих ще кандидатства по Процедура BG06RDNP001-19.631 МИГ Исперих – Мярка 7.4 „Инвестиции в устройването, подобрението или разширяването на местни основни услуги за селското население, включително развлечения и култура, и свързаната с тях инфраструктура”.

***

С финансиране от Стратегията на „МИГ – Исперих“, „Черникови“ ЕООД гр. Исперих ще изгради тунелни оранжерии за производство на зеленчуци. С безвъзмездни средства по проекта фирмата ще закупи и шредер за почистване на площите в оранжериите. Инвестицията възлиза на около 42 хил.лв., 50% от които са европейско финансиране.
По мярка 4.1 от Стратегията се очаква да бъде подкрепен още един проект за изграждане на 20 тунелни оранжерии за оранжерийно зеленчукопроизводство от земеделския производител Катерина Георгиева от с. Голям Поровец.

***

На 23.12.2021г. е сключен договор с „ЕНИГМА – ПЛАС“ ЕООД за изграждане на работилница за алуминиева и PVC дограма в с. Йонково, община Исперих. Проектната инвестиция възлиза на 97 хил.лв., 60% от които безвъзмездни средства.
Осем проектни предложения от обявения през 2019 година прием по мярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от Стратегия за ВОМР на МИГ – Исперих ще получат финансиране от Програма за развитие на селските райони.
От приема през 2021 година, МИГ – Исперих одобри още три проектни предложения. През 2022 година предстои обявяването на нов прием на проекти за инвестиции в неземеделски дейности по мярка 6.4 от СВОМР.

***

НА 23.12.2021г. E ПУБЛИКУВАН ПРОЕКТ НА УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ И УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО ПРОЦЕДУРА № BG06RDNP001-19.594 МИГ Исперих, мярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ ОТ СТРАТЕГИЯТА НА МИГ ИСПЕРИХ. ДОКУМЕНТИТЕ СА ДОСТЪПНИ В РАЗДЕЛ ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ, ПОДРАЗДЕЛ ПРОЕКТИ ПО МЕРКИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ПРСР 2014-2020 (ЕЗФРСР). ОБЩЕСТВЕНОТО ОБСЪЖДАНЕ Е ОТ 24.12.2021 ДО 30.12.2021г.

***

Инсталация за преработка на плодове и етеричномаслени култури ще бъде внедрена по проект, финансиран от Стратегия за ВОМР на СНЦ „МИГ – Исперих“, с безвъзмездни средства от Програма за развитие на селските райони 2014-2020.
Младият агроном Сали Моамер Сали от с. Лудогорци ще е изпълнител на единственото проектно предложение по мярка 4.2 „Инвестиции в преработка и маркетинг на селскостопански продукти“ от Стратегията. Общата стойност на проекта възлиза на 108 465лв., 50% от които са европейско финансиране. Със средствата „БИО ХЕРБС – СМ“ ЕООД ще закупи универсални сушилни инсталации /с колички и тип „Дюшек“/ за производство на сушени сливи и за преработка на маточина, мента и др. етеричномаслени култури, отглеждани в региона.

***

На 29.11.2021г. беше връчен договор за изпълнение на одобрен проект по мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства” от Стратегия за ВОМР на „МИГ – Исперих“, финансирана от Програма за развитие на селските райони.
По проекта земеделският стопанин Бейсим Руфад ще закупи земеделска техника за отглеждане на трайни насаждения. Почти половината от средствата за закупуване на трактор, фрезоваща машина и машина за косене и прибиране на лавандула, са безвъзмездна финансова помощ. Собствената инвестиция на земеделеца възлиза на около 56хил.лв. Проектът цели подобряване и оптимизиране на приходите от стопанска дейност, което ще доведе до по-висока конкурентоспособност на бенефициента.

***

Четвърти проект по Процедура BG06RDNP001-19.296 по мярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от Стратегията на МИГ – Исперих получи одобрение. Със 75% европейско финансиране, в размер на 74 785лв. и 25% собствени средства „Исперих Лес“ ООД ще закупи оборудване за автосервиз, който ще функционира на територията на града. Договорът за финансиране беше връчен на управителя на фирмата – Зюхтие Алиосман.
По процедурата, проведена през 2019г. бяха подадени десет проектни предложения. Две от тях бяха оттеглени. Един от проектите беше реализиран успешно от д-р Самедин Сабит. Стоматологът Артам Адемов изпълнява своя проект за закупуване на 3D дентален скенер и 3D дентален принтер. ЕТ „Мибо Принт – Божидар Красимиров“ ще приложи 3D принт технологията в производството на детайли. Още четири, одобрени от МИГ – Исперих проектни предложения, очакват своите договори, след приключилите проверки от страна на Държавен фонд „Земеделие“.

***

Със средства от Стратегия за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ – Исперих“ ще бъде закупена земеделска техника и оборудване за доене на животни в стопанството на ЗП Емел Руфад. С европейско финансиране, в размер на 66 600лв., представляващо 70% от одобрените инвестиционни разходи, се очаква кравефермата да се модернизира и да намали себестойността на произвежданата продукция.
Това е поредният земеделец, който получава безвъзмездни европейски средства по мярка 4.1 от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г., чрез Стратегията на МИГ – Исперих.

***

С 90% европейски средства от Стратегията за ВОМР на МИГ – Исперих, финансирана от Програма за развитие на селските райони, ЕТ „Мибо Принт – Божидар Красимиров“ ще осъществи проектната си идея за използването на иновативната 3D принт технология в производството на детайли.
Инвестицията ще подобри качеството на предоставяните услуги на фирмата, чиято основна дейност е свързана с 3D проектиране, сканиране, конструиране, изработка и монтаж на различни макети и елементи, с широко приложение.
Общата стойност на необходимите оборудване и софтуер възлиза на около 52 000лв. Само на 10% се равнява собственото финансово участие на бенефициента.

***

Втори одобрен от МИГ – Исперих проект на НПО, получава финансиране от Държавен фонд „Земеделие“ по т.нар. бутикова мярка от Стратегията на Сдружението – мярка 21 „Исперих – отворени пространства, привлекателна жизнена среда, съхранено наследство, култура, природа“.

Проектното предложение на СНЦ „Туристическо дружество „Димитровец“ с Председател Димитър Балански, озаглавено „С вдъхновение и почит – споделяй и преоткривай наследството на родния край“, цели опазване и валоризиране на културното и природно наследство и повишаване туристическата атрактивност на територията на МИГ – Исперих. Безвъзмездното европейско финансиране от Програма за развитие на селските райони възлиза на 14 994,90лв., което покрива 100% от планираните по проекта разходи.

Още две проектни предложения по тази мярка бяха одобрени от МИГ – Исперих и очакват договориране от ДФЗ – проектите на СНЦ „Нов полет“ с. Малък Поровец и СНЦ „Хелис“ гр. Исперих.

***

Първи проект по процедури на МИГ – Исперих, проведени през 2021 година получава своето одобрение от Държавен фонд „Земеделие“. С европейски средства от Стратегията за Водено от общностите местно развитие, финансирана от Програма за развитие на селските райони, „Агриел“ ЕООД гр. Исперих ще закупи земеделска техника /трактор и шредер/ и ще монтира капково-напоителна система в овощни черешови и сливови градини. Инвестицията възлиза на обща стойност около 85 хиляди лв., от които собственото капиталовложение на фирмата се равнява на около 36 хиляди лв.
Договорът за финансиране беше връчен на бенефициента от адв. Даниел Димитров – Председател на УС на СНЦ „МИГ – Исперих“.
Още три проектни предложения по мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ по процедура, проведена през 2021 година са в процес на оценка от МИГ – Исперих.

***

СНЦ „Родно Лудогорие“ с. Свещари ще изпълнява проект по мярка 21 „Исперих – отворени пространства, привлекателна жизнена среда, съхранено наследство, култура, природа“ от Стратегията за ВОМР на СНЦ „МИГ – Исперих“, с безвъзмездно финансиране на стойност 15 000 лв.
Проектът цели повишаване на туристическата атрактивност на територията на МИГ – Исперих. По проекта ще се създаде инициативна група от местното население, която да популяризира културното наследство, свързано с легендите на една от малко изследваните общности в резервата „Сборяново“ – алианите. Инициативния клуб ще проучи историите, свързани с Текето Демир баба и ще създаде нов маршрут на основните природни забележителности, свързани с легендите. Очаква се това да създаде предпоставки за увеличаване на туристопотока и интереса на български и чуждестранни посетители в резервата.

***

Стартира изпълнението на проект за изграждане на лятна сцена на открито в гр. Исперих.
Адв. Даниел Димитров – Председател на УС на СНЦ „МИГ – Исперих“ връчи договора за безвъзмездно финансиране на Председателя на НЧ „Съзнание 1891“ гр. Исперих – г-н Мирослав Паскалев.
Проектното предложение на Читалището получи подкрепата на широката общественост, поради потребността от съществуването на открита сцена за културни изяви и събития в града.
По проекта ще бъдат монтирани три сгради – тип контейнер, с предназначение за съблекални и гримьорни; ще се изгради трибуна и лятна сцена; ще бъде осигурено съпътстващо оборудване (осветителна, озвучителна и прожекционна системи); ще се оформят настилки и ще се озелени територията на бившето лятно кино.
Стойността на проекта възлиза на 161 346,58лв., които представляват 100% безвъзмездно европейско финансиране от Стратегия за Водено от общностите местно развитие на МИГ – Исперих.

***

Втора медицинска практика в община Исперих получава подкрепа от Стратегията на МИГ – Исперих. Адв. Даниел Димитров – Председател на УС на Сдружението подписа тристранния договор за финансиране на АИППМПДМ на д-р Артам Адемов. По проекта стоматологът ще закупи 3D дентален скенер и 3D дентален принтер за нуждите на индивидуалната си практика, на стойност 60 260лв., от които 90% безвъзмездни европейски средства.
Това е втори проект, който д-р Адемов ще изпълни с помощта на МИГ – Исперих и финансиране от Програмата за развитие на селските райони. През предходния програмен период той модернизира кабинета си с рентгенов апарат, който е единствен на територията на община Исперих и обслужва пациенти и от съседни общини.

***

Още двама земеделци от община Исперих получават финансиране за стопанствата си по мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от Стратегия за Водено от общностите местно развитие на МИГ – Исперих, финансирана от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г.
ЕТ „РАЙКОВ-ПРЕФЕРЕ-СВИЛЕН РАЙКОВ“ ще закупи земеделска техника за обработка на овощни насаждения, на обща стойност 98 980.00, 50% от които ще бъдат безвъзмездни европейски средства от Стратегията на МИГ – Исперих.
Земеделският производител Мюзеям Юсуф от с. Подайва модернизира ферма за отглеждане на животни с новозакупен трактор на стойност 100 000.00, от които 50% финансирани също от Стратегията. Очаква се в изпълнение на проекта да бъде осигурено едно работно място и да бъдат подобрени финансовите показатели на стопанството.

***

На 30.09.2021г., във връзка с провеждането на конкурсен избор по документи за технически асистент на СНЦ „МИГ – Исперих“ в раздел „За МИГ Исперих“ подраздел „Екип на МИГ“ е публикувана обява.

***

СНЦ „МИГ – Исперих“ сключи втори договор за финансиране по процедура BG06RDNP001-19.406 „МИГ ИСПЕРИХ, 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства“, проведена през месец май 2020 г. Процедурата се финансира от Стратегия за Водено от общностите местно развитие по подмярка „Прилагане на операции в рамките на СВОМР“ на мярка „ВОМР“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020г.
ЕТ „Едхем Хюсеин“ ще получи 46 356,80лв. безвъзмездно финансиране за модернизиране на животновъдното си стопанство в с. Лудогорци. Сумата представлява 50% от общата стойност на проектното предложение. Инвестицията включва закупуване на колесен трактор и силажокомбайн, с което се цели подобряване жизнеспособността и условията на труд в животновъдното стопанство.

***
СНЦ „МИГ – ИСПЕРИХ“ получава допълнително финансиране за подпомагане на местни бенефициенти.
Министерство на земеделието, храните и горите одобри допълнителен финансов ресурс, в размер на 913 000лв., за изпълнението на Стратегия за Водено от общностите местно развитие на МИГ – Исперих. Средствата ще бъдат насочени към подпомагане на местни бенефициенти и за текущи разходи и популяризиране на Стратегията.
В проекти на Община Исперих по мярка 7.4 „Инвестиции в устройването, подобрението или разширяването на местни основни услуги за селското население, включително развлечения и култура, свързаната с тях инфраструктура“ ще бъдат инвестирани 650 000 лв. С допълнителни 149 000 лв. ще бъде подпомогната реализацията на проектни идеи на местния бизнес по мярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“.
Стратегията на МИГ – Исперих е многофондова и включва мерки, финансирани от 3 програми – Програма за развитие на селските райони, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ и Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ възлиза на 5 031 000 лв. С тези средства се финансират проекти по 6 мерки от ПРСР, 2 мерки по ОПРЧР и една мярка по ОПИК.

***

НА 12.08.2021г. E ПУБЛИКУВАН ПРОЕКТ НА УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ И УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО ПРОЦЕДУРА № BG06RDNP001-19.479 МИГ Исперих, мярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ ОТ СТРАТЕГИЯТА НА МИГ ИСПЕРИХ. ДОКУМЕНТИТЕ СА ДОСТЪПНИ В РАЗДЕЛ ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ, ПОДРАЗДЕЛ ПРОЕКТИ ПО МЕРКИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ПРСР 2014-2020 (ЕЗФРСР). ОБЩЕСТВЕНОТО ОБСЪЖДАНЕ Е ОТ 13.08.2021 ДО 19.08.2021г.

***

НА 06.07.2021г. E ПУБЛИКУВАН ПРОЕКТ НА УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ И УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО ПРОЦЕДУРА № BG06RDNP001-19.540-МИГ ИСПЕРИХ, мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ ОТ СТРАТЕГИЯТА НА МИГ ИСПЕРИХ. ДОКУМЕНТИТЕ СА ДОСТЪПНИ В РАЗДЕЛ ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ, ПОДРАЗДЕЛ ПРОЕКТИ ПО МЕРКИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ПРСР 2014-2020 (ЕЗФРСР). ОБЩЕСТВЕНОТО ОБСЪЖДАНЕ Е ОТ 07.07.2021 ДО 13.07.2021г.

***

На 21.06.2021г. са публикувани документи за обществено обсъждане по процедура № BG16RFOP002-2.098 -МИГ Исперих, мярка ОПИК1 Капацитет за растеж на МСП. Документите са достъпни в раздел „ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ, ПОДРАЗДЕЛ ПРОЕКТИ ПО МЕРКИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ОПИК (ЕФРР)“. Съгласуването е от 22.06.2021г. до 28.06.2021г.

***

СНЦ „МИГ ИСПЕРИХ“ беше удостоено с плакет и почетна грамота от инж. Белгин Шукри – Кмет на Община Исперих, за добро партньорство и сътрудничество в реализирането на проекти, насърчаващи местното социално и икономическо развитие.

***

Покана-Празник

***

Обява за обществено обсъждане на промени в СВОМР

Дата на обявяване: 26.04.2021 г.

Дата на приключване: 03.05.2021 г.

СНЦ „Местна инициативна група – Исперих“ обявява за обществено обсъждане проект на промени в Стратегия за Водено от общностите местно развитие (ВОМР) на територията на община Исперих, изпълнявана съгласно Споразумение № РД50-186/ 29.11.2016 г. по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., сключено с Управляващия орган на Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.; Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. и Управляващия орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. Изпълнението на Стратегията е в периода от 29.11.2016 г. до 30.09.2023 г.
Промените са допустими на основание чл. 39, т. 1 от Наредба № 22 от 14.12.2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. и чл. 18, ал. 1, т. 1 от Споразумение за изпълнение на стратегия за Водено от общностите местно развитие № РД50-186/ 29.11.2016 г. Същите се налагат в изпълнение на единадесетото изменение на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., с което се осигурява допълнително финансиране по подхода ВОМР за увеличаване бюджета на изпълняващите се стратегии с до 799 000 лв. по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ и с до 114 000 лв. по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегии за ВОМР“.

С предложението за промени, допустимостта и мотивите за всяка конкретна промяна може да се запознаете тук – http://www.leaderisperih.eu/?page_id=242

Коментари и предложения по публикувания проект на промени в Стратегията за Водено от общностите местно развитие могат да се изпращат в срок до 24:00 ч. на 03.05.2021 г. в офиса на СНЦ „МИГ – Исперих“ на адрес гр. Исперих, ул. „Васил Левски“ № 99 или на електронна поща migisperih@abv.bg.
Коментарите и предложенията могат да бъдат представени като свободен текст в рамките на електронното писмо (e-mail) или да бъдат приложени в отделен файл.

***

На 16.04.2021г. беше подписан тристранен договор между ДФ „Земеделие“, СНЦ „МИГ – Исперих“ и Община Исперих за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. Финансираният проект „Изграждане и възстановяване на зони за обществен отдих в гр. Исперих“ включва създаването на фитнес на открито в кв. 44 и кв. 112, детски площадки в кв. 105 и кв. 150, кът за почивка в кв. 104 и е на стойност 260 321,11 лв. Проектните дейности се планира да приключат до 30 юни 2023 година.

Във връзка с провеждането на конкурс за избор на изпълнителен директор в раздел „За МИГ Исперих“ подраздел „Екип на МИГ“ е публикуван график за провеждане на интервю.

08.03.2021г. МИГ Исперих обявява конкурс за длъжност изпълнителен директор.

Обява изпълнителен директор

Образци на документи за кандидатстване

Bътрешни правила избор служител

Днес 01.03.2021г. бе подписан тристранен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от Стратегия за ВОМР на МИГ Исперих. Договърът е сключен между ДФ „Земеделие, МИГ Исперих и бенефициента ЗП Севгин Юсуф Сюлейман с. Беленци. По проекта ще бъде закупен колесен трактор за обработка на площи със зеленчукови насаждения.

***

Днес 01.03.2021г. стартира прием на проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.495-МИГ ИСПЕРИХ, мярка 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства от Стратегията за ВОМР на СНЦ “МИГ – Исперих“. Краен срок за кандидатстване е до 16:30 часа на 31.03.2021г. Подробна информация и документите за кандидатстване са достъпни в електронната система ИСУН 2020 на интернет адрес https://eumis2020.government.bg и на електронната страница на МИГ – Исперих в раздел „Мерки финансирани от ПРСР 2014-2020/ЕЗФРСР“, подраздел „Частни бенефициери“, „Мярка 4.1“

***

НА 23.02.2021Г. E ПУБЛИКУВАН ПРОЕКТ НА УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ И УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО ПРОЦЕДУРА BG06RDNP001-19.416 МИГ ИСПЕРИХ – МЯРКА 1.3 „КРАТКОСРОЧЕН ОБМЕН НА ОПИТ И ПОСЕЩЕНИЯ В ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА“ ОТ СТРАТЕГИЯТА НА МИГ ИСПЕРИХ. ДОКУМЕНТИТЕ СА ДОСТЪПНИ В РАЗДЕЛ ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ, ПОДРАЗДЕЛ ПРОЕКТИ ПО МЕРКИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ПРСР 2014-2020 (ЕЗФРСР).

***

Днес 15.02.2021г. стартира прием на проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.415 МИГ-Исперих Мярка 21 „Исперих – отворени пространства, привлекателна жизнена среда, съхранено наследство, култура, природа от Стратегията за ВОМР на СНЦ “МИГ – Исперих“. Вторият краен срок за кандидатстване е до 16:30 часа на 16.03.2021г. Подробна информация и документите за кандидатстване са достъпни в електронната система ИСУН 2020 на интернет адрес https://eumis2020.government.bg и на електронната страница на МИГ – Исперих в раздел „Мерки финансирани от ПРСР 2014-2020/ЕЗФРСР“, подраздел „Публични бенефициери“, „Мярка 21“

***

Обява за обществено обсъждане на промени в СВОМР
Дата на обявяване: 22.01.2021г.
Дата на приключване: 29.02.2021г.
СНЦ „Местна инициативна група – Исперих г.“ обявява за обществено обсъждане проект на промени в стратегия за Водено от общностите местно развитие (ВОМР) на територията на община Исперих, изпълнявана съгласно Споразумение № РД50-186/29.11.2016г. по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., сключено с Управляващия орган на Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. ; Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 -2020 г. и Управляващия орган на Оперативна програма Иновации и конкурентоспособност. Изпълнението на Стратегията е в периода от 29.11.2016г. до 30.09.2023г.
Промените са допустими на основание чл. 18 ал. 1, т. 2 от № РД50-186/29.11.2016г. и целят коригиране на сборна грешка в раздел „Критерии за оценка на проектите и относителната им тежест“ в описанието на мярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от Стратегията на МИГ Исперих, финансирана от ПРСР 2014 – 2020 г. (ЕЗФРСР) .
С предложението за промени, допустимостта и мотивите за всяка конкретна промяна може да се запознаете тук – http://www.leaderisperih.eu/?page_id=242
Предложения и коментари по публикувания проект на промени в Стратегията за водено общностите местно развитие могат да се изпращат в срок до 24.00 ч. на 29.01.2021 г. в офиса на МИГ Исперих, гр. Исперих, ул. „Васил Левски“ № 99 или на следната електронна поща: migisperih@abv.bg
Предложенията и коментарите може да бъдат представени като свободен текст в рамките на електронното писмо (e-mail) или да бъдат приложени в отделен файл.

***

НА 03.11.2020г. E ПУБЛИКУВАН ПРОЕКТ НА УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ И УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО ПРОЦЕДУРА № BBG06RDNP001-19.479 – МИГ Исперих, мярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ ОТ СТРАТЕГИЯТА НА МИГ ИСПЕРИХ. ДОКУМЕНТИТЕ СА ДОСТЪПНИ В РАЗДЕЛ ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ, ПОДРАЗДЕЛ ПРОЕКТИ ПО МЕРКИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ПРСР 2014-2020 (ЕЗФРСР).

***

НА ВНИМАНИЕТО НА КАНДИДАТИТЕ ПО МЯРКА 21
20.10.2020Г. – СРОКЪТ ПО ПРОЦЕДУРА BG06RDNP001-19.415 МИГ-ИСПЕРИХ МЯРКА 21 „ИСПЕРИХ – ОТВОРЕНИ ПРОСТРАНСТВА, ПРИВЛЕКАТЕЛНА ЖИЗНЕНА СРЕДА, СЪХРАНЕНО НАСЛЕДСТВО, КУЛТУРА, ПРИРОДА“ Е УДЪЛЖЕН ДО 30.11.2020Г. АКТУАЛНИТЕ ДОКУМЕНТИ СА ДОСТЪПНИ В РАЗДЕЛ МЕРКИ ФИНАНСИРАНИ ОТ ПРСР 2014-2020 (ЕЗФРСР, ПОД РАЗДЕЛ ПУБЛИЧНИ БЕНЕФИЦЕНТИ- МЯРКА 21.

***

НА 15.10.2020г. E ПУБЛИКУВАН ПРОЕКТ НА УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ И УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО ПРОЦЕДУРА № BG06RDNP001-19.477 МИГ ИСПЕРИХ – ПРСР МЯРКА 4.2 „ИНВЕСТИЦИИ В ПРЕРАБОТКА И МАРКЕТИНГ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ“ ОТ СТРАТЕГИЯТА НА МИГ ИСПЕРИХ. ДОКУМЕНТИТЕ СА ДОСТЪПНИ В РАЗДЕЛ ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ, ПОДРАЗДЕЛ ПРОЕКТИ ПО МЕРКИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ПРСР 2014-2020 (ЕЗФРСР).

***

Днес 12.10.2020г. бе подписан първия тристранен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от Стратегия за ВОМР на МИГ Исперих. Договърът е сключен между ДФ „Земеделие, МИГ Исперих и бенефициента ЕТ „Доктор Самедин Сабит – Амбулатория за специализирана медицинска помощ – индивидуална практика“ гр. Исперих. По проекта ще бъде закупен стационарен ехограф, с който ще се предлагат специализирани медицински услуги с високо качество.

Днес 01.09.2020г. стартира прием на проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.415 МИГ-Исперих Мярка 21 „Исперих – отворени пространства, привлекателна жизнена среда, съхранено наследство, култура, природа от Стратегията за ВОМР на СНЦ “МИГ – Исперих“. Първият краен срок за кандидатстване е до 16:30 часа на 20.10.2020г. Подробна информация и документите за кандидатстване са достъпни в електронната система ИСУН 2020 на интернет адрес https://eumis2020.government.bg и на електронната страница на МИГ – Исперих в раздел „Мерки финансирани от ПРСР 2014-2020/ЕЗФРСР“, подраздел „Публични бенефициери“, „Мярка 21“

***

На вниманието на кандидатите по мярка 7.4 “Инвестиции в устройването, подобрението или разширяването на местни основни услуги за селското население, включително развлечения и култура, и свързаната с тях инфраструктура”
Във връзка с предприетите действия от Управителния съвет на МИГ Исперих за промяна на финансовия ресурс на мярка 7.4 “Инвестиции в устройването, подобрението или разширяването на местни основни услуги за селското население, включително развлечения и култура, и свързаната с тях инфраструктура”, периодът за кандидатстване по втория краен срок, посочен в УК по процедурата (17.08.2020г. – 28.09.2020г.) е отложен. Конкретният период на кандидастване по втория краен срок ще бъде определен от УС на МИГ Исперих след решението на УО на ПРСР за промяна на Стратегията. По този начин, вторият краен срок на процедурата ще бъде отворен за кандидатстване с променения бюджет, с увеличен финансов ресурс. Решението на УС на МИГ Исперих е достъпно в секция „За МИГ Исперих“ – „Управителен съвет“ – „2020“ – „Протокол УС 11.08.2020“.

***

НА 11.08.2020г. E ПУБЛИКУВАН ПРОЕКТ НА УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ И УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО ПРОЦЕДУРА № BG06RDNP001-19.459-МИГ ИСПЕРИХ, МЯРКА 4.1 “ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА”ОТ СТРАТЕГИЯТА НА МИГ ИСПЕРИХ. ДОКУМЕНТИТЕ СА ДОСТЪПНИ В РАЗДЕЛ ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ, ПОДРАЗДЕЛ ПРОЕКТИ ПО МЕРКИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ПРСР 2014-2020 (ЕЗФРСР).
***
Днес 06.07.2020г. беше подписан договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка ОПИК 1 „Капацитет за растеж на МСП“ от Стратегията за водени от общностите местно развитие на МИГ Исперих с финансовата подкрепа на Европейския фонд за регионално развитие. Бенефициент по договора е „Миланов – Г“ ЕООД с. Малко Йонково.По проекта ще се закупи ново производствено оборудване – специализирана автоматизирана линия за производство на висококачествени палта.Общата стойност на проекта е 390 007,00 лв.

***

Днес 29.06.2020г. срока за кандидатстване по процедура BG06RDNP001-19.406-МИГ ИСПЕРИХ, мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ се удължава до 16:30ч. на 15.07.2020г. Документите са достъпни в електронната система ИСУН 2020 и на сайта на МИГ Исперих, в раздел „Мерки финансирани от ПРСР 2014-2020/ЕЗФРСР“, подраздел „Частни бенефициери“, „Мярка 4.1“

Обява за обществено обсъждане на промени в СВОМР
Дата на обявяване : 09.06.2020г.
Дата на приключване : 16.06.2020г.
СНЦ „Местна инициативна група – Исперих“ обявява за обществено обсъждане проект на промени в стратегия за Водено от общностите местно развитие (ВОМР) на територията на община Исперих, изпълнявана съгласно Споразумение № РД50-186/29.11.2016г. по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., сключено с Управляващия орган на Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. ; Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 -2020 г. и Управляващия орган на Оперативна програма Иновации и конкурентоспособност. Изпълнението на Стратегията е в периода от 29.11.2016г. до 30.09.2023г.
Промените са допустими на основание чл. 18 ал. 1, т. 3, т.4 и т. 5 от № РД50-186/29.11.2016г. и целят преразпределение на финансов ресурс от м. 4.2 към мерки: 6.4 и 7.4 от Стратегията на МИГ Исперих и касаят мерки, финансирани от ПРСР 2014 – 2020 г. (ЕЗФРСР) .
С предложението за промени, допустимостта и мотивите за всяка конкретна промяна може да се запознаете тук – http://www.leaderisperih.eu/?page_id=107
Предложения и коментари по публикувания проект на промени в Стратегията за водено общностите местно развитие могат да се изпращат в срок до 24.00 ч. на 16.06.2020 г. в офиса на МИГ Исперих, гр. Исперих, ул. „Васил Левски“ № 99 или на следната електронна поща: migisperih@abv.bg
Предложенията и коментарите може да бъдат представени като свободен текст в рамките на електронното писмо (e-mail) или да бъдат приложени в отделен файл.

***

Днес 11.06.2020г. бяха подписани два договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка ОПРЧР1 „Развитие на предприемачеството“ от Стратегията за водени от общностите местно развитие на МИГ Исперих с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд чрез приноса на Оперативна програма Развитие на човешките ресурси 2014-2020. Бенефициенти по договорите са „Фаст Акаунтинг“ ЕООД гр. Исперих и Сдружение „Зорница“ гр. Исперих. Изпълнението на проектните предложения предвиждат провеждането на специализирани обучения за придобиване на предприемачески, управленски и бизнес умения. Ще бъдат предоставяни и специализирани консултантски услуги за стартиране на собствен бизнес.

Важно за земеделските стопани

На 08.06.2020г. по процедура BG06RDNP001-19.406-МИГ ИСПЕРИХ, мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ е извършена актуализация на декларация за липса на основания за отстраняване (Приложение 4), във връзка със заповед № РД 09-359 от 27.04.2020г., изменена със заповед № РД 09-442 от 04.06.2020г. на 08.06.2020г.
Образец на декларацията е достъпен в Електронната система ИСУН 2020 и на сайта на МИГ Исперих, в раздел „Мерки финансирани от ПРСР 2014-2020/ЕЗФРСР“, подраздел „Частни бенефициери“, „Мярка 4.1“, папка „Актуализирани документи за попълване“.

НА 03.04.2020г. E ПУБЛИКУВАН ПРОЕКТ НА УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ И УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО ПРОЦЕДУРА № BG06RDNP001-19.406-МИГ ИСПЕРИХ, МЯРКА 4.1 “ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА”ОТ СТРАТЕГИЯТА НА МИГ ИСПЕРИХ. ДОКУМЕНТИТЕ СА ДОСТЪПНИ В РАЗДЕЛ ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ, ПОДРАЗДЕЛ ПРОЕКТИ ПО МЕРКИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ПРСР 2014-2020 (ЕЗФРСР).

НА 19.02.2020Г. Е ПУБЛИКУВАН ПРОЕКТ НА УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПРОЦЕДУРА BGBG06RDNP001-19.395 МИГ ИСПЕРИХ – МЯРКА 7.4 „ИНВЕСТИЦИИ В УСТРОЙВАНЕТО, ПОДОБРЕНИЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА МЕСТНИ ОСНОВНИ УСЛУГИ ЗА СЕЛСКОТО НАСЕЛЕНИЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО РАЗВЛЕЧЕНИЯ И КУЛТУРА, СВЪРЗАНАТА С ТЯХ ИНФРАСТРУКТУРА“ ОТ СТРАТЕГИЯТА НА МИГ ИСПЕРИХ. ДОКУМЕНТИТЕ СА ДОСТЪПНИ В РАЗДЕЛ ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ, ПОДРАЗДЕЛ ПРОЕКТИ ПО МЕРКИ ФИНАНСИРАНИ ОТ ПРСР 2014-2020 (ЕЗФРСР).

НА 07.02.2020Г. Е ПУБЛИКУВАН ПРОЕКТ НА УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПРОЦЕДУРА BG06RDNP001-19.388- МИГ ИСПЕРИХ – ПРСР МЯРКА 4.2 „ИНВЕСТИЦИИ В ПРЕРАБОТКА И МАРКЕТИНГ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ“ОТ СТРАТЕГИЯТА НА МИГ ИСПЕРИХ. ДОКУМЕНТИТЕ СА ДОСТЪПНИ В РАЗДЕЛ ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ, ПОДРАЗДЕЛ ПРОЕКТИ ПО МЕРКИ ФИНАНСИРАНИ ОТ ПРСР 2014-2020 (ЕЗФРСР).

НА 20.12.2019Г. Е ПУБЛИКУВАН ПРОЕКТ НА УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПРОЦЕДУРА BG05M9OP001-1.089-МИГ ИСПЕРИХ – ОПРЧР 1“РАЗВИТИЕ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО”ОТ СТРАТЕГИЯТА НА МИГ ИСПЕРИХ. ДОКУМЕНТИТЕ СА ДОСТЪПНИ В РАЗДЕЛ ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ, ПОДРАЗДЕЛ ПРОЕКТИ ПО МЕРКИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ОПРЧР 2014-2020 (ЕСФ).

Важно за земеделските стопани
На 06.11.2019г. е извършена е актуализация на индикативен график за прием на проектни предложения за 2019г., касаеща срока за кандидатстване по процедура BG06RDNP001-19.342-МИГ ИСПЕРИХ, мярка 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства. Началната дата за прием на проекти е 19.11.2019г. Актуализирания индикативен график към 06.11.2019г. е публикуван в Раздел “Годишна програма и график“, подраздел „Индикативен график“.
Условията за кандидатстване са достъпни в раздел „Меркифинансирани от ПРСР 2014-2020/ЕЗФРСР“, подраздел „Частни бенефициери“, „Мярка 4.1“

Уважаеми съграждани и партньори, представители на местната власт, бизнеса и нестопанския сектор,

Във връзка с извършване на междинна оценка на напредъка в изпълнението на Стратегиятаза Водено от общностите местно развитие (ВОМР)на МИГ Исперих, насочена към оценка на първоначалните резултати, се провежда анкетно проучване на територията на МИГ Исперих, с цел да се оценят трите основни критерия за успешно развитие на идеята на „Лидер“ в Община Исперих като:
1. Степен на публичност и информираност по прилагане на Стратегията за ВОМР;
2. Качество на подготовката, подбора и изпълнението на проектите в рамките на СВОМР;
3. Обща оценка за степента на подобряване на социалния капитал, на управлението и въздействието на подхода ВОМР на територията.
Който желае, може да даде своя принос към оценката, като попълни анкетата, след което е необходимо да я сканира и изпрати на електронната поща на МИГ-Исперих: migisperih@abv.bg. Анкетата може да бъде попълнена и в офиса на МИГ Исперих: гр. Исперих, ул. „Васил Левски“ № 99.
Изпълнител на дейностите по оценката е Научноизследователски сектор към Русенски университет „А. Кънчев”. За въпроси и препоръки може да се свържете с проф. д-р Николай Найденов, тел. 0887665004, e-mail: nnaydenov@uni-ruse.bg
Екип на МИГ Исперих

АНКЕТА_МИГ_ИСПЕРИХ

Публикувани са документи за обществено обсъждане по процедура № BG06RDNP001-19.342-МИГ ИСПЕРИХ, мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“. Съгласуването е до 05.11.2019г.

Публикувани са документи за обществено обсъждане по процедура № BG16RFOP002-2.057-МИГ Исперих, мярка ОПИК1 „Капацитет за растеж на МСП “! Съгласуването е до 12.08.2019г.

От 05.08.2019г. стартира прием на проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.239-МИГ ИСПЕРИХ, мярка 4.1 “Инвестиции в земеделски стопанства” – втори краен срок. Крайният срок за кандидатстване е до 16:30 часа на 16.09.2019г. Подробна информация и документите за кандидатстване са достъпни в електронната система ИСУН 2020 на интернет адрес https://eumis2020.government.bg и на електронната страница на МИГ – Исперих в раздел „Мерки финансирани от ПРСР 2014-2020/ЕЗФРСР“, подраздел „Частни бенефициери“, „Мярка 4.1“

Срокът по процедура BG06RDNP001-19.267- МИГ ИСПЕРИХ – ПРСР МЯРКА 4.2 „ИНВЕСТИЦИИ В ПРЕРАБОТКА И МАРКЕТИНГ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ“ е удължен до 30.09.2019г. Актуалните документи са достъпни в раздел МЕРКИ ФИНАНСИРАНИ ОТ ПРСР 2014-2020 (ЕЗФРСР, ПОД РАЗДЕЛ ЧАСТНИ БЕНЕФИЦЕНТИ- МЯРКА 4.2

МИГ „Исперих“, с финансовата подкрепа на ОП РЧР, обявявавтори прием по процедура за подбор на проекти № BG05M9OP002-2.033 МИГ Исперих „Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности“.
Цели на процедурата за безвъзмездна финансова помощ са подобряване на достъпа до заетост, образование, обучение, социални и здравни услуги за социално изключени лица, живеещи в тежки социално-икономически условия, с фокус върху ромите.
Процедурата е във връзка с изпълнението на Приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване, Инвестиционен приоритет 1: „Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите“.
Проектите ще се изпълняват на територията на Община Исперих.
Дейностите, които ще получат подкрепа включват мерки от следните направления:
Направление 1: „Подобряване достъпа до заетост”
Направление 2: „Подобряване достъпа до образование”
Направление 3:„Подобряване достъпа до социални и здравни услуги”
Направление 4: „Развитие на местните общности и преодоляване на негативните стереотипи”.
Общ бюджет на процедурата: 600 000,00 лв.
Пълният комплект Условия за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси:https://eumis2020.government.bg и http://www.leaderisperih.eu/wp/.
Настоящата процедура е с два крайни срока за кандидатстване както следва:
Втори краен срок за подаване на проектните предложения: 30.06.2019г. до 16:30 часа.
Проектните предложения по настоящата процедура за подбор на проекти, следва да бъдат подадени само по електронен път като се използва Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) – https://eumis2020.government.bg

МИГ „Исперих“, с финансовата подкрепа на ОП РЧР, обявява процедура за подбор на проекти BG05M9OP001-1.056-МИГ Исперих – ОПРЧР1 „Развитие на предприемачеството“.
Процедуратаза безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд чрез приноса на ОПРЧР 2014 – 2020 за Водено от общностите местно развитие.
Процедурата цели развитието на предприемачески умения и включването в самостоятелна заетост на безработни или заети лица, които имат предприемачески нагласи. Адресира се потребността за осигуряване на специализирана подкрепа и услуги за стартиращи предприемачи на територията на МИГ Исперих, включително консултантски услуги, съвети, наставничество и обучение за изграждане на предприемачески умения и управление на бизнеса, пренос на нови знания както сред заети, така и сред безработни лица, желаещи да стартират собствен бизнес.
Процедурата е във връзка с изпълнението на Приоритетна ос 1 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места”, Инвестиционен приоритет 5: Самостоятелна заетост, предприемачество и създаване на предприятия, включително иновативни микро-, малки и средни предприятия на ОП РЧР 2014 – 2020 г.
Проектите ще се изпълняват на територията на Община Исперих.
Дейностите, които ще получат подкрепа включват:
• Популяризиране на стартирането и развитието на самостоятелна стопанска дейност и изграждане на нагласи за предприемачество и оценка на индивидуалния предприемачески потенциал;
• Предоставяне на обучения за придобиване на предприемачески, управленски и бизнес умения като например умения за откриване на възможности, бизнес планиране, финансово управление, продажби и маркетинг, използване на цифрови технологии в бизнеса, и др.;
• Осъществяване на стажове и практики с цел придобиванена практически умения;
• Подпомагане на разработването на бизнес план и/или стратегия за развитието на бизнеса и оценка на целесъобразността на бизнеса;
• Предоставяне на специализирани консултантски услуги по въпроси, свързани с развитието на бизнеса.
Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедура: неприложимо: 20 000,00 лв.
Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедура: 75 000,00 лв.
Пълният комплект Условия за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси:
https://eumis2020.government.bg
http://www.leaderisperih.eu/wp/
Краен срок за подаване на проектните предложения:01.07.2019г. до 16:30 часа.
Проектните предложения по настоящата процедура за подбор на проекти, следва да бъдат подадени само по електронен път като се използва Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) – https://eumis2020.government.bg.

ВАЖНО ЗА КАНДИДАТИ ПО ПРОЦЕДУРАBG05M9OP002- 2.033 МИГ ИСПЕРИХ„СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА МАРГИНАЛИЗИРАНИ ОБЩНОСТИ“ – ВТОРИ КРАЕН СРОК

Във връзка промени в ЗОП и съгласно Указания на УО, Ви уведомяваме, че за втория прием в пакета с документи за кандидатстване по процедура BG05M9OP001-2.033 – e извършена корекция в Условия за кандидатстване, Административния договор, Указанията за попълване на Формуляр за кандидатстване, Декларация на кандидата/партньора Приложение II и II-1, Таблица за административно съответствие и допустимост.
Пакетът с променените документи е публикуван в Раздел „Мерки финансирани от ОПРЧР“, подраздел „Мярка Интеграция“, в режим „проследяване на промените“.

29.05.2019г.
ПУБЛИКУВАНИ СА УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ И УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО ПРОЦЕДУРА № BG05M9OP001-1.056 – МИГ ИСПЕРИХ – ОПРЧР1 „РАЗВИТИЕ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО“ОТ СТРАТЕГИЯТА НА МИГ ИСПЕРИХ. СРОКЪТ ЗА КАНДИДАТСВАНЕ Е ОТ 29.05.2019Г. ДО 01.07.2019Г. ДОКУМЕНТИТЕ СА ДОСТЪПНИ В РАЗДЕЛ МЕРКИ ФИНАНСИРАНИ ОТ ОПРЧР, ПОДРАЗДЕЛ „МЯРКА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО“.

ПОКАНА

Уважаеми съграждани и жители на Община Исперих,
земеделски производители, представители на микро, малкия и среден бизнес,Уважаеми партньори, от местната власт, образованието, културата
и нестопанския секторот територията на МИГ Исперих,

КАНИМ ВИ НА ПРАЗНИК

“ИСПЕРИХ – ОТВОРЕНИ ПРОСТРАНСТВА“,
който ще се проведе на 20 и 21 май 2019 г. в гр. Исперих

МИГ Исперих организира Празник на МИГ – „Исперих – отворени пространства“ за анимиране на територията и популяризиране на Стратегията за ВОМР и Местната инициативна група.
Целта на празника е да представи Стратегията на МИГ Исперих, с фокус към предприемачите от територията – да се покажат и споделят добри практики, социални иновации в селските райони и иновации в земеделието. Празникът на МИГ включва различни събития в рамките на два дни.

На 20.05.2019г. от 10.00 часа в заседателната зала на община Исперих ще се проведе тематичен форум: „Иновации в селски район – приложими модели за територията на МИГ Исперих, обмен на идеи, добри практики“. Очакваме предстоящият форум да насочи вниманието към иновациите и тяхната приложимост на местно ниво.

На 21.05.2019г. ще се проведе празник на открито с участието на деца и младежи от училищата на община Исперих, наши и гостуващи художествени състави, гости от гр. Разград и Русе.

Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ Исперих се реализира с подкрепата на:
Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) чрез Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.;
Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г. (ОПИК 2014-2020г.), приоритетна ос 1 „Технологично развитие и иновации” и приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП”
Европейския социален фонд (ЕСФ) чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г. (ОПРЧР 2014 – 2020 г.), приоритетна ос 1 и 2.

Стратегията за Водено от общностите местно развитие за територията на Община Исперих се изпълнява от СНЦ „МИГ Исперих“ по споразумение №РД50-186/29.11.2016г. с Управляващите органи на ПРСР, на ОПИК и наОПРЧР за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

В рамките на Стратегията ще бъдат финансирани проекти на Община Исперих, на представителите на местния бизнес и нестопанския сектор. Изпълнението на стратегията предвижда и дейности за популяризиране, публичност и информиране на местната общност.

За допълнителна информация може да се обръщате към екипа на
СНЦ „МИГ – Исперих” на адрес:
гр. Исперих, ул. «Васил Левски» 99 (офис 2)
Тел. 08431 46-51или e-mail: migisperih@abv.bg

НА 13.05.2019Г. Е ПУБЛИКУВАН ПРОЕКТ НА УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПРОЦЕДУРА BG05M9OP001-1.056-МИГ ИСПЕРИХ – ОПРЧР 1 “РАЗВИТИЕ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО” ОТ СТРАТЕГИЯТА НА МИГ ИСПЕРИХ. ДОКУМЕНТИТЕ СА ДОСТЪПНИ В РАЗДЕЛ ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ, ПОДРАЗДЕЛ ПРОЕКТИ ПО МЕРКИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ОПРЧР 2014-2020 (ЕСФ).

НА 22.03.2019Г. Е ПУБЛИКУВАН ПРОЕКТ НА УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПРОЦЕДУРА BG06RDNP001-19.267- МИГ ИСПЕРИХ – ПРСР МЯРКА 4.2 „ИНВЕСТИЦИИ В ПРЕРАБОТКА И МАРКЕТИНГ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ“ОТ СТРАТЕГИЯТА НА МИГ ИСПЕРИХ. ДОКУМЕНТИТЕ СА ДОСТЪПНИ В РАЗДЕЛ ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ, ПОДРАЗДЕЛ ПРОЕКТИ ПО МЕРКИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ПРСР 2014-2020 (ЕЗФРСР).

13.03.2019г. На вниманието на земеделските производители- кандидати по процедура № BG06RDNP001-19.239-МИГ ИСПЕРИХ, мярка 4.1 “Инвестиции в земеделски стопанства”
1 Въпроси и отговори мярка 4.1 към 13.03.2019

01.03.2019г.- НА ВНИМАНИЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ
ОТВОРЕНА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ Е МЯРКА 4.1 “ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА” ОТ СТРАТЕГИЯТА НА МИГ ИСПЕРИХ.
Подробна информация и документите за кандидатстване са достъпни:
– в ИСУН на интернет адрес https://eumis2020.government.bg
– на електронната страница на МИГ – Исперих http://www.leaderisperih.eu/wp/
– в офиса на МИГ Исперих на адрес: гр. Исперих, ул. „Васил Левски“ № 99.
– за допълнителна информация: 08431 46-51; e-mail: migisperih@abv.bg

На 20.02.2019Г. Е ПУБЛИКУВАН ПРОЕКТ НА УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПРОЦЕДУРА BG05M9OP002-2.033 МИГ ИСПЕРИХ „СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА МАРГИНАЛИЗИРАНИ ОБЩНОСТИ“ОТ СТРАТЕГИЯТА НА МИГ ИСПЕРИХ. ДОКУМЕНТИТЕ СА ДОСТЪПНИ В РАЗДЕЛ ПРАВИЛА И ПРОЦЕДУРИ, ПОДРАЗДЕЛ ПРОЕКТИ ПО МЕРКИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ОПРЧР 2014-2020 (ЕСФ).

НА 21.01.2019г. E ПУБЛИКУВАН ПРОЕКТ НА УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ И УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО ПРОЦЕДУРА № BG06RDNP001-19.239-МИГ ИСПЕРИХ, МЯРКА 4.1 “ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА”ОТ СТРАТЕГИЯТА НА МИГ ИСПЕРИХ. ДОКУМЕНТИТЕ СА ДОСТЪПНИ В РАЗДЕЛ ПРАВИЛА И ПРОЦЕДУРИ, ПОДРАЗДЕЛ ПРОЕКТИ ПО МЕРКИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ПРСР 2014-2020 (ЕЗФРСР).

ПОКАНА

Уважаеми съграждани и жители на Община Исперих,
земеделски производители, представители на микро, малкия и среден бизнес,Уважаеми партньори, представители на местната власт, образованието, културата
и нестопанския секторот територията на МИГ Исперих,

КАНИМ ВИ ДА ВЗЕМЕТЕ УЧАСТИЕ
вгодишната информационна
конференция на МИГ Исперих на тема:

„СТРАТЕГИЯТА НА МИГ ИСПЕРИХ – ЗА ИНТЕГРИРАНО, УСТОЙЧИВО И ВКЛЮЧВАЩО МЕСТНО РАЗВИТИЕ“

Конференцията ще се проведе на
18декември 2018г. (вторник) от 10.30 часа,
в зала № 1 на НЧ „Съзнание 1891“ гр. Исперих

Програмата на конференцията включва:
• Запознаване с резултатите от изпълнение на Стратегията за ВОМР на МИГ Исперих 2018г. – проблеми и очаквания.
• Представяне на Индикативен график – 2019г. за прием на проекти по мерки към Стратегията на МИГ Исперих.

Гост – лектори от Националното сдружение на общините в РБ и Микрофонд „Джобс“, ще представят актуална информация, свързана с:

• Бъдещето на Общата селскостопанска политика на ЕС след 2020г., и
• Възможности за финансиране на бенефициенти с проекти към Стратегиите и на Местните инициативни групи

Добри практики в прилагане Стратегия за ВОМР и опит се споделят гости и представители на други Местни инициативни групи от страната.Традиционно конференцията ще приключи с Информационен базар.

Стратегията за Водено от общностите местно развитие за територията на Община Исперих се изпълнява от СНЦ „МИГ Исперих“ по споразумение №РД50-186/29.11.2016г. с Управляващите органи на ПРСР, на ОПИК и наОПРЧР за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

В рамките на Стратегията ще бъдат финансирани проекти на Община Исперих, на представителите на местния бизнес и нестопанския сектор. Изпълнението на стратегията предвижда и дейности за популяризиране, публичност и информиране на местната общност.

Пълната програма на конференцията е достъпна на:

Конференция 2018г.

На 22.11.2018г. бе подписано допълнително споразумение за промяна на Стратегия за ВОМР на МИГ Исперих.

На 27.09.2018г. бе подписан първия административен договор за изпълнение на проект, който ще бъде финансиран по мярка включена в Стратегията на МИГ Исперих. Бенефициент е „Ахинора Стил“ ООД гр. Исперих – кандидат по процедура „BG16RFOP002-2.019 „МИГ – Исперих, мярка ОПИК1 „Капацитет за растеж на МСП“ . Проектното предложение е на стойност 384 827,00 лв., а инвестицията е за закупуване на ново производствено оборудване за производство на мъжки сака. Безвъзмездната финансова помощ е 90% от стойността на общо допустимите разходи по проекта – 346344,30 лв.

На 10.09.2018г. приключи приема по мярка ОПРЧР1 „Развитие на предприемачеството“ от стратегията за ВОМР на МИГ Исперих посредством процедура на подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ: № BG05M9OP001-1. 035- МИГ Исперих – ОПРЧР1 „Развитие на предприемачеството“. По процедурата е подадено едно проектно предложение, което ще бъде разгледано и оценено от Комисията за подбор на проектни предложения до 23.10.2018г.

По Процедура № BG16RFOP002-2.019 – МИГ Исперих, мярка ОПИК1 „Капацитетзарастежна МСП“ са одобрени две проектни предложения, подадени от:
– „Ахинора Стил“ ООД гр. Исперих -Подобряваненаконкурентоспособносттана „АхинораСтил“ ООД -Общ стойност на проекта – 384 827,00лв.
– „Добруджа – КИТ“ АД гр. Исперих – Повишаваненапроизводствениякапацитетна „Добруджа – КИТ“ АД – Общ стойност на проекта – 389 100,00 лв.
С кандидатите ще бъдат сключени договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 чрез Водено от общностите местно развитие.

ВАЖНО!
07.08.2018Г.-СНЦ „Местна инициативна група Исперих“ кани желаещите кандидати от територията на МИГ Исперих да представят проектни предложения като ОБЯВЯВА процедура за подбор на проекти: № BG05M9OP001-1.035- МИГ Исперих – ОПРЧР1 „Развитие на предприемачеството“ СЪС СРОК НА КАНДИДАТСТВАНЕ ОТ 07.08.2018Г. ДО 10.09.2018Г.
Пълният пакет с документи за кандидатстване и информация е публикуван в ИСУН 2020- https://eumis2020.government.bg и на сайта на МИГ Исперих в раздел: Мерки финансирани от ОПРЧР

29.06.2018г.
ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
На основание чл. 6, т. 4 от Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50-186/29.11.2016г., СНЦ „МИГ Исперих“ публикува за обществено обсъждане и за осигуряване на възможност на заинтересованите лица за писмени възражения и предложения, проект на Условия за кандидатстване и Условия за изпълнение по процедура за подбор на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Мярка ОПРЧР 1“Развитие на предприемачеството” от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Исперих.
Процедурата за подбор на проекти се реализира с финансовата подкрепа на Европейския Социален Фонд чрез приноса на ОПРЧР 2014 – 2020 за Водено от общностите местно развитие.
Срокът за писмени възражения и предложения по проекта на документация по мярка „ОПРЧР 1“Развитие на предприемачеството” от СВОМР на МИГ Исперих е до 09.07.2018г. Предложенията и коментарите могат да бъдат подавани писмено на имейл: migisperih@abv.bg или на адрес: гр. Исперих, 7400, ул. „Васил Левски“ № 99. В рамките на посочения срок, могат да се дават предложения за промяна в документите или възражения и коментари по условията.
Документите са достъпни в раздел „Правила и процедури“ подраздел „Проекти по мерки финансирани от ОПРЧР“.

ВАЖНО!
СНЦ „Местна инициативна група Исперих“ кани желаещите кандидати от територията на МИГ Исперих да представят проектни предложения като ОБЯВЯВА процедура за подбор на проекти:
BG16RFOP002-2.019-МИГ Исперих, мярка ОПИК1 „Капацитет за растеж на МСП “
Пълният пакет с документи за кандидатстване и информация е публикуван в ИСУН 2020- https://eumis2020.government.bg и на сайта на МИГ Исперих в раздел: Мерки финансирани от ОПИК

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
На основание чл. 6, т. 4 от Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50-186/29.11.2016г., СНЦ „МИГ Исперих“ публикува за обществено обсъждане и за осигуряване на възможност на заинтересованите лица за писмени възражения и предложения, проект на Условия за кандидатстване и Условия за изпълнение по процедура за подбор на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Мярка ОПИК 1: „Капацитет за растеж на МСП“ от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Исперих.
Процедурата за подбор на проекти се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ и в изпълнение на подхода Водено от общщностите местно развитие .
Срокът за писмени възражения и предложения по проекта на документация по мярка „ОПИК 1: „Капацитет за растеж на МСП“ от СВОМР на МИГ Исперих е до 31.01.2018г. Предложенията и коментарите могат да бъдат подавани писмено на имейл: migisperih@abv.bg или на адрес: гр. Исперих, 7400, ул. „Васил Левски“ № 99. В рамките на посочения срок, могат да се дават предложения за промяна в документите или възражения и коментари по условията.
Документите са достъпни в раздел „Правила и процедури“ подраздел „Проекти по мерки финансирани от ОПИК“

Покана за празник на МИГ-Исперих

На 11, 12 и 13 декември 2017г. членове на управителния съвет и екипа на МИГ Исперих посетиха териториите на МИГ Айтос и МИГ Средец. Работното посещение бе с цел обмяна на опит и обсъждане на идеи за бъдеща съвместна работа. Бяха проведени срещи с представители на двете местни инициативни групи (МИГ), а същто така и с представители на местната власт. На срещите бяха представени стратегиите на трите МИГ, обсъдени бяха проблеми, трудности и решения при прилагането на Стратегиите за ВОМР през периода 2014-2020 – годишно програмиране, обявяване на приеми и оценка на проекти. Бе дискутирано и организационното развитие и укрепване на МИГ, предизвикателствата пред Управителните съвети и екипите на МИГ.
На срещата с представители на местната власт на Община Айтос бе дискутирано взаимодействието между МИГ и местната власт в развитието на територията, обсъждане на конкретни фактори на влияние в подкрепа на земеделието, преработвателната промишленост, услуги за икономиката и населението в селските райони и създаване на условия за разнообразяване на селскостопанските и икономическите дейности. Друга тема, която бе засегната и която е общ проблем е задържането на младите хора на територията на селските общини.

МИГ Исперих