Новини

НА 22.03.2019Г. Е ПУБЛИКУВАН ПРОЕКТ НА УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПРОЦЕДУРА BG06RDNP001-19.267- МИГ ИСПЕРИХ – ПРСР МЯРКА 4.2 „ИНВЕСТИЦИИ В ПРЕРАБОТКА И МАРКЕТИНГ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ“ОТ СТРАТЕГИЯТА НА МИГ ИСПЕРИХ. ДОКУМЕНТИТЕ СА ДОСТЪПНИ В РАЗДЕЛ ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ, ПОДРАЗДЕЛ ПРОЕКТИ ПО МЕРКИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ПРСР 2014-2020 (ЕЗФРСР).

01.03.2019г.- НА ВНИМАНИЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ
ОТВОРЕНА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ Е МЯРКА 4.1 “ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА” ОТ СТРАТЕГИЯТА НА МИГ ИСПЕРИХ.
Подробна информация и документите за кандидатстване са достъпни:
– в ИСУН на интернет адрес https://eumis2020.government.bg
– на електронната страница на МИГ – Исперих http://www.leaderisperih.eu/wp/
– в офиса на МИГ Исперих на адрес: гр. Исперих, ул. „Васил Левски“ № 99.
– за допълнителна информация: 08431 46-51; e-mail: migisperih@abv.bg

На 20.02.2019Г. Е ПУБЛИКУВАН ПРОЕКТ НА УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПРОЦЕДУРА BG05M9OP002-2.033 МИГ ИСПЕРИХ „СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА МАРГИНАЛИЗИРАНИ ОБЩНОСТИ“ОТ СТРАТЕГИЯТА НА МИГ ИСПЕРИХ. ДОКУМЕНТИТЕ СА ДОСТЪПНИ В РАЗДЕЛ ПРАВИЛА И ПРОЦЕДУРИ, ПОДРАЗДЕЛ ПРОЕКТИ ПО МЕРКИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ОПРЧР 2014-2020 (ЕСФ).

НА 21.01.2019г. E ПУБЛИКУВАН ПРОЕКТ НА УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ И УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО ПРОЦЕДУРА № BG06RDNP001-19.239-МИГ ИСПЕРИХ, МЯРКА 4.1 “ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА”ОТ СТРАТЕГИЯТА НА МИГ ИСПЕРИХ. ДОКУМЕНТИТЕ СА ДОСТЪПНИ В РАЗДЕЛ ПРАВИЛА И ПРОЦЕДУРИ, ПОДРАЗДЕЛ ПРОЕКТИ ПО МЕРКИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ПРСР 2014-2020 (ЕЗФРСР).

ПОКАНА

Уважаеми съграждани и жители на Община Исперих,
земеделски производители, представители на микро, малкия и среден бизнес,Уважаеми партньори, представители на местната власт, образованието, културата
и нестопанския секторот територията на МИГ Исперих,

КАНИМ ВИ ДА ВЗЕМЕТЕ УЧАСТИЕ
вгодишната информационна
конференция на МИГ Исперих на тема:

„СТРАТЕГИЯТА НА МИГ ИСПЕРИХ – ЗА ИНТЕГРИРАНО, УСТОЙЧИВО И ВКЛЮЧВАЩО МЕСТНО РАЗВИТИЕ“

Конференцията ще се проведе на
18декември 2018г. (вторник) от 10.30 часа,
в зала № 1 на НЧ „Съзнание 1891“ гр. Исперих

Програмата на конференцията включва:
• Запознаване с резултатите от изпълнение на Стратегията за ВОМР на МИГ Исперих 2018г. – проблеми и очаквания.
• Представяне на Индикативен график – 2019г. за прием на проекти по мерки към Стратегията на МИГ Исперих.

Гост – лектори от Националното сдружение на общините в РБ и Микрофонд „Джобс“, ще представят актуална информация, свързана с:

• Бъдещето на Общата селскостопанска политика на ЕС след 2020г., и
• Възможности за финансиране на бенефициенти с проекти към Стратегиите и на Местните инициативни групи

Добри практики в прилагане Стратегия за ВОМР и опит се споделят гости и представители на други Местни инициативни групи от страната.Традиционно конференцията ще приключи с Информационен базар.

Стратегията за Водено от общностите местно развитие за територията на Община Исперих се изпълнява от СНЦ „МИГ Исперих“ по споразумение №РД50-186/29.11.2016г. с Управляващите органи на ПРСР, на ОПИК и наОПРЧР за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

В рамките на Стратегията ще бъдат финансирани проекти на Община Исперих, на представителите на местния бизнес и нестопанския сектор. Изпълнението на стратегията предвижда и дейности за популяризиране, публичност и информиране на местната общност.

Пълната програма на конференцията е достъпна на:

Конференция 2018г.

На 22.11.2018г. бе подписано допълнително споразумение за промяна на Стратегия за ВОМР на МИГ Исперих.

На 27.09.2018г. бе подписан първия административен договор за изпълнение на проект, който ще бъде финансиран по мярка включена в Стратегията на МИГ Исперих. Бенефициент е „Ахинора Стил“ ООД гр. Исперих – кандидат по процедура „BG16RFOP002-2.019 „МИГ – Исперих, мярка ОПИК1 „Капацитет за растеж на МСП“ . Проектното предложение е на стойност 384 827,00 лв., а инвестицията е за закупуване на ново производствено оборудване за производство на мъжки сака. Безвъзмездната финансова помощ е 90% от стойността на общо допустимите разходи по проекта – 346344,30 лв.

На 10.09.2018г. приключи приема по мярка ОПРЧР1 „Развитие на предприемачеството“ от стратегията за ВОМР на МИГ Исперих посредством процедура на подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ: № BG05M9OP001-1. 035- МИГ Исперих – ОПРЧР1 „Развитие на предприемачеството“. По процедурата е подадено едно проектно предложение, което ще бъде разгледано и оценено от Комисията за подбор на проектни предложения до 23.10.2018г.

По Процедура № BG16RFOP002-2.019 – МИГ Исперих, мярка ОПИК1 „Капацитетзарастежна МСП“ са одобрени две проектни предложения, подадени от:
– „Ахинора Стил“ ООД гр. Исперих -Подобряваненаконкурентоспособносттана „АхинораСтил“ ООД -Общ стойност на проекта – 384 827,00лв.
– „Добруджа – КИТ“ АД гр. Исперих – Повишаваненапроизводствениякапацитетна „Добруджа – КИТ“ АД – Общ стойност на проекта – 389 100,00 лв.
С кандидатите ще бъдат сключени договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 чрез Водено от общностите местно развитие.

ВАЖНО!
07.08.2018Г.-СНЦ „Местна инициативна група Исперих“ кани желаещите кандидати от територията на МИГ Исперих да представят проектни предложения като ОБЯВЯВА процедура за подбор на проекти: № BG05M9OP001-1.035- МИГ Исперих – ОПРЧР1 „Развитие на предприемачеството“ СЪС СРОК НА КАНДИДАТСТВАНЕ ОТ 07.08.2018Г. ДО 10.09.2018Г.
Пълният пакет с документи за кандидатстване и информация е публикуван в ИСУН 2020- https://eumis2020.government.bg и на сайта на МИГ Исперих в раздел: Мерки финансирани от ОПРЧР

29.06.2018г.
ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
На основание чл. 6, т. 4 от Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50-186/29.11.2016г., СНЦ „МИГ Исперих“ публикува за обществено обсъждане и за осигуряване на възможност на заинтересованите лица за писмени възражения и предложения, проект на Условия за кандидатстване и Условия за изпълнение по процедура за подбор на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Мярка ОПРЧР 1“Развитие на предприемачеството” от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Исперих.
Процедурата за подбор на проекти се реализира с финансовата подкрепа на Европейския Социален Фонд чрез приноса на ОПРЧР 2014 – 2020 за Водено от общностите местно развитие.
Срокът за писмени възражения и предложения по проекта на документация по мярка „ОПРЧР 1“Развитие на предприемачеството” от СВОМР на МИГ Исперих е до 09.07.2018г. Предложенията и коментарите могат да бъдат подавани писмено на имейл: migisperih@abv.bg или на адрес: гр. Исперих, 7400, ул. „Васил Левски“ № 99. В рамките на посочения срок, могат да се дават предложения за промяна в документите или възражения и коментари по условията.
Документите са достъпни в раздел „Правила и процедури“ подраздел „Проекти по мерки финансирани от ОПРЧР“.

ВАЖНО!
СНЦ „Местна инициативна група Исперих“ кани желаещите кандидати от територията на МИГ Исперих да представят проектни предложения като ОБЯВЯВА процедура за подбор на проекти:
BG16RFOP002-2.019-МИГ Исперих, мярка ОПИК1 „Капацитет за растеж на МСП “
Пълният пакет с документи за кандидатстване и информация е публикуван в ИСУН 2020- https://eumis2020.government.bg и на сайта на МИГ Исперих в раздел: Мерки финансирани от ОПИК

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
На основание чл. 6, т. 4 от Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50-186/29.11.2016г., СНЦ „МИГ Исперих“ публикува за обществено обсъждане и за осигуряване на възможност на заинтересованите лица за писмени възражения и предложения, проект на Условия за кандидатстване и Условия за изпълнение по процедура за подбор на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Мярка ОПИК 1: „Капацитет за растеж на МСП“ от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Исперих.
Процедурата за подбор на проекти се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ и в изпълнение на подхода Водено от общщностите местно развитие .
Срокът за писмени възражения и предложения по проекта на документация по мярка „ОПИК 1: „Капацитет за растеж на МСП“ от СВОМР на МИГ Исперих е до 31.01.2018г. Предложенията и коментарите могат да бъдат подавани писмено на имейл: migisperih@abv.bg или на адрес: гр. Исперих, 7400, ул. „Васил Левски“ № 99. В рамките на посочения срок, могат да се дават предложения за промяна в документите или възражения и коментари по условията.
Документите са достъпни в раздел „Правила и процедури“ подраздел „Проекти по мерки финансирани от ОПИК“

Покана за празник на МИГ-Исперих

На 11, 12 и 13 декември 2017г. членове на управителния съвет и екипа на МИГ Исперих посетиха териториите на МИГ Айтос и МИГ Средец. Работното посещение бе с цел обмяна на опит и обсъждане на идеи за бъдеща съвместна работа. Бяха проведени срещи с представители на двете местни инициативни групи (МИГ), а същто така и с представители на местната власт. На срещите бяха представени стратегиите на трите МИГ, обсъдени бяха проблеми, трудности и решения при прилагането на Стратегиите за ВОМР през периода 2014-2020 – годишно програмиране, обявяване на приеми и оценка на проекти. Бе дискутирано и организационното развитие и укрепване на МИГ, предизвикателствата пред Управителните съвети и екипите на МИГ.
На срещата с представители на местната власт на Община Айтос бе дискутирано взаимодействието между МИГ и местната власт в развитието на територията, обсъждане на конкретни фактори на влияние в подкрепа на земеделието, преработвателната промишленост, услуги за икономиката и населението в селските райони и създаване на условия за разнообразяване на селскостопанските и икономическите дейности. Друга тема, която бе засегната и която е общ проблем е задържането на младите хора на територията на селските общини.

МИГ Исперих