Новини

НА 06.07.2021г. E ПУБЛИКУВАН ПРОЕКТ НА УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ И УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО ПРОЦЕДУРА № BG06RDNP001-19.540-МИГ ИСПЕРИХ, мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ ОТ СТРАТЕГИЯТА НА МИГ ИСПЕРИХ. ДОКУМЕНТИТЕ СА ДОСТЪПНИ В РАЗДЕЛ ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ, ПОДРАЗДЕЛ ПРОЕКТИ ПО МЕРКИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ПРСР 2014-2020 (ЕЗФРСР). ОБЩЕСТВЕНОТО ОБСЪЖДАНЕ Е ОТ 07.07.2021 ДО 13.07.2021г.

***

На 21.06.2021г. са публикувани документи за обществено обсъждане по процедура № BG16RFOP002-2.098 -МИГ Исперих, мярка ОПИК1 Капацитет за растеж на МСП. Документите са достъпни в раздел „ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ, ПОДРАЗДЕЛ ПРОЕКТИ ПО МЕРКИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ОПИК (ЕФРР)“. Съгласуването е от 22.06.2021г. до 28.06.2021г.

***

СНЦ „МИГ ИСПЕРИХ“ беше удостоено с плакет и почетна грамота от инж. Белгин Шукри – Кмет на Община Исперих, за добро партньорство и сътрудничество в реализирането на проекти, насърчаващи местното социално и икономическо развитие.

***

Покана-Празник

***

Обява за обществено обсъждане на промени в СВОМР

Дата на обявяване: 26.04.2021 г.

Дата на приключване: 03.05.2021 г.

СНЦ „Местна инициативна група – Исперих“ обявява за обществено обсъждане проект на промени в Стратегия за Водено от общностите местно развитие (ВОМР) на територията на община Исперих, изпълнявана съгласно Споразумение № РД50-186/ 29.11.2016 г. по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., сключено с Управляващия орган на Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.; Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. и Управляващия орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. Изпълнението на Стратегията е в периода от 29.11.2016 г. до 30.09.2023 г.
Промените са допустими на основание чл. 39, т. 1 от Наредба № 22 от 14.12.2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. и чл. 18, ал. 1, т. 1 от Споразумение за изпълнение на стратегия за Водено от общностите местно развитие № РД50-186/ 29.11.2016 г. Същите се налагат в изпълнение на единадесетото изменение на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., с което се осигурява допълнително финансиране по подхода ВОМР за увеличаване бюджета на изпълняващите се стратегии с до 799 000 лв. по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ и с до 114 000 лв. по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегии за ВОМР“.

С предложението за промени, допустимостта и мотивите за всяка конкретна промяна може да се запознаете тук – http://www.leaderisperih.eu/?page_id=242

Коментари и предложения по публикувания проект на промени в Стратегията за Водено от общностите местно развитие могат да се изпращат в срок до 24:00 ч. на 03.05.2021 г. в офиса на СНЦ „МИГ – Исперих“ на адрес гр. Исперих, ул. „Васил Левски“ № 99 или на електронна поща migisperih@abv.bg.
Коментарите и предложенията могат да бъдат представени като свободен текст в рамките на електронното писмо (e-mail) или да бъдат приложени в отделен файл.

***

На 16.04.2021г. беше подписан тристранен договор между ДФ „Земеделие“, СНЦ „МИГ – Исперих“ и Община Исперих за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. Финансираният проект „Изграждане и възстановяване на зони за обществен отдих в гр. Исперих“ включва създаването на фитнес на открито в кв. 44 и кв. 112, детски площадки в кв. 105 и кв. 150, кът за почивка в кв. 104 и е на стойност 260 321,11 лв. Проектните дейности се планира да приключат до 30 юни 2023 година.

Във връзка с провеждането на конкурс за избор на изпълнителен директор в раздел „За МИГ Исперих“ подраздел „Екип на МИГ“ е публикуван график за провеждане на интервю.

08.03.2021г. МИГ Исперих обявява конкурс за длъжност изпълнителен директор.

Обява изпълнителен директор

Образци на документи за кандидатстване

Bътрешни правила избор служител

Днес 01.03.2021г. бе подписан тристранен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от Стратегия за ВОМР на МИГ Исперих. Договърът е сключен между ДФ „Земеделие, МИГ Исперих и бенефициента ЗП Севгин Юсуф Сюлейман с. Беленци. По проекта ще бъде закупен колесен трактор за обработка на площи със зеленчукови насаждения.

***

Днес 01.03.2021г. стартира прием на проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.495-МИГ ИСПЕРИХ, мярка 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства от Стратегията за ВОМР на СНЦ “МИГ – Исперих“. Краен срок за кандидатстване е до 16:30 часа на 31.03.2021г. Подробна информация и документите за кандидатстване са достъпни в електронната система ИСУН 2020 на интернет адрес https://eumis2020.government.bg и на електронната страница на МИГ – Исперих в раздел „Мерки финансирани от ПРСР 2014-2020/ЕЗФРСР“, подраздел „Частни бенефициери“, „Мярка 4.1“

***

НА 23.02.2021Г. E ПУБЛИКУВАН ПРОЕКТ НА УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ И УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО ПРОЦЕДУРА BG06RDNP001-19.416 МИГ ИСПЕРИХ – МЯРКА 1.3 „КРАТКОСРОЧЕН ОБМЕН НА ОПИТ И ПОСЕЩЕНИЯ В ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА“ ОТ СТРАТЕГИЯТА НА МИГ ИСПЕРИХ. ДОКУМЕНТИТЕ СА ДОСТЪПНИ В РАЗДЕЛ ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ, ПОДРАЗДЕЛ ПРОЕКТИ ПО МЕРКИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ПРСР 2014-2020 (ЕЗФРСР).

***

Днес 15.02.2021г. стартира прием на проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.415 МИГ-Исперих Мярка 21 „Исперих – отворени пространства, привлекателна жизнена среда, съхранено наследство, култура, природа от Стратегията за ВОМР на СНЦ “МИГ – Исперих“. Вторият краен срок за кандидатстване е до 16:30 часа на 16.03.2021г. Подробна информация и документите за кандидатстване са достъпни в електронната система ИСУН 2020 на интернет адрес https://eumis2020.government.bg и на електронната страница на МИГ – Исперих в раздел „Мерки финансирани от ПРСР 2014-2020/ЕЗФРСР“, подраздел „Публични бенефициери“, „Мярка 21“

***

Обява за обществено обсъждане на промени в СВОМР
Дата на обявяване: 22.01.2021г.
Дата на приключване: 29.02.2021г.
СНЦ „Местна инициативна група – Исперих г.“ обявява за обществено обсъждане проект на промени в стратегия за Водено от общностите местно развитие (ВОМР) на територията на община Исперих, изпълнявана съгласно Споразумение № РД50-186/29.11.2016г. по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., сключено с Управляващия орган на Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. ; Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 -2020 г. и Управляващия орган на Оперативна програма Иновации и конкурентоспособност. Изпълнението на Стратегията е в периода от 29.11.2016г. до 30.09.2023г.
Промените са допустими на основание чл. 18 ал. 1, т. 2 от № РД50-186/29.11.2016г. и целят коригиране на сборна грешка в раздел „Критерии за оценка на проектите и относителната им тежест“ в описанието на мярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от Стратегията на МИГ Исперих, финансирана от ПРСР 2014 – 2020 г. (ЕЗФРСР) .
С предложението за промени, допустимостта и мотивите за всяка конкретна промяна може да се запознаете тук – http://www.leaderisperih.eu/?page_id=242
Предложения и коментари по публикувания проект на промени в Стратегията за водено общностите местно развитие могат да се изпращат в срок до 24.00 ч. на 29.01.2021 г. в офиса на МИГ Исперих, гр. Исперих, ул. „Васил Левски“ № 99 или на следната електронна поща: migisperih@abv.bg
Предложенията и коментарите може да бъдат представени като свободен текст в рамките на електронното писмо (e-mail) или да бъдат приложени в отделен файл.

***

НА 03.11.2020г. E ПУБЛИКУВАН ПРОЕКТ НА УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ И УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО ПРОЦЕДУРА № BBG06RDNP001-19.479 – МИГ Исперих, мярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ ОТ СТРАТЕГИЯТА НА МИГ ИСПЕРИХ. ДОКУМЕНТИТЕ СА ДОСТЪПНИ В РАЗДЕЛ ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ, ПОДРАЗДЕЛ ПРОЕКТИ ПО МЕРКИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ПРСР 2014-2020 (ЕЗФРСР).

***

НА ВНИМАНИЕТО НА КАНДИДАТИТЕ ПО МЯРКА 21
20.10.2020Г. – СРОКЪТ ПО ПРОЦЕДУРА BG06RDNP001-19.415 МИГ-ИСПЕРИХ МЯРКА 21 „ИСПЕРИХ – ОТВОРЕНИ ПРОСТРАНСТВА, ПРИВЛЕКАТЕЛНА ЖИЗНЕНА СРЕДА, СЪХРАНЕНО НАСЛЕДСТВО, КУЛТУРА, ПРИРОДА“ Е УДЪЛЖЕН ДО 30.11.2020Г. АКТУАЛНИТЕ ДОКУМЕНТИ СА ДОСТЪПНИ В РАЗДЕЛ МЕРКИ ФИНАНСИРАНИ ОТ ПРСР 2014-2020 (ЕЗФРСР, ПОД РАЗДЕЛ ПУБЛИЧНИ БЕНЕФИЦЕНТИ- МЯРКА 21.

***

НА 15.10.2020г. E ПУБЛИКУВАН ПРОЕКТ НА УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ И УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО ПРОЦЕДУРА № BG06RDNP001-19.477 МИГ ИСПЕРИХ – ПРСР МЯРКА 4.2 „ИНВЕСТИЦИИ В ПРЕРАБОТКА И МАРКЕТИНГ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ“ ОТ СТРАТЕГИЯТА НА МИГ ИСПЕРИХ. ДОКУМЕНТИТЕ СА ДОСТЪПНИ В РАЗДЕЛ ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ, ПОДРАЗДЕЛ ПРОЕКТИ ПО МЕРКИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ПРСР 2014-2020 (ЕЗФРСР).

***

Днес 12.10.2020г. бе подписан първия тристранен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от Стратегия за ВОМР на МИГ Исперих. Договърът е сключен между ДФ „Земеделие, МИГ Исперих и бенефициента ЕТ „Доктор Самедин Сабит – Амбулатория за специализирана медицинска помощ – индивидуална практика“ гр. Исперих. По проекта ще бъде закупен стационарен ехограф, с който ще се предлагат специализирани медицински услуги с високо качество.

Днес 01.09.2020г. стартира прием на проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.415 МИГ-Исперих Мярка 21 „Исперих – отворени пространства, привлекателна жизнена среда, съхранено наследство, култура, природа от Стратегията за ВОМР на СНЦ “МИГ – Исперих“. Първият краен срок за кандидатстване е до 16:30 часа на 20.10.2020г. Подробна информация и документите за кандидатстване са достъпни в електронната система ИСУН 2020 на интернет адрес https://eumis2020.government.bg и на електронната страница на МИГ – Исперих в раздел „Мерки финансирани от ПРСР 2014-2020/ЕЗФРСР“, подраздел „Публични бенефициери“, „Мярка 21“

***

На вниманието на кандидатите по мярка 7.4 “Инвестиции в устройването, подобрението или разширяването на местни основни услуги за селското население, включително развлечения и култура, и свързаната с тях инфраструктура”
Във връзка с предприетите действия от Управителния съвет на МИГ Исперих за промяна на финансовия ресурс на мярка 7.4 “Инвестиции в устройването, подобрението или разширяването на местни основни услуги за селското население, включително развлечения и култура, и свързаната с тях инфраструктура”, периодът за кандидатстване по втория краен срок, посочен в УК по процедурата (17.08.2020г. – 28.09.2020г.) е отложен. Конкретният период на кандидастване по втория краен срок ще бъде определен от УС на МИГ Исперих след решението на УО на ПРСР за промяна на Стратегията. По този начин, вторият краен срок на процедурата ще бъде отворен за кандидатстване с променения бюджет, с увеличен финансов ресурс. Решението на УС на МИГ Исперих е достъпно в секция „За МИГ Исперих“ – „Управителен съвет“ – „2020“ – „Протокол УС 11.08.2020“.

***

НА 11.08.2020г. E ПУБЛИКУВАН ПРОЕКТ НА УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ И УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО ПРОЦЕДУРА № BG06RDNP001-19.459-МИГ ИСПЕРИХ, МЯРКА 4.1 “ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА”ОТ СТРАТЕГИЯТА НА МИГ ИСПЕРИХ. ДОКУМЕНТИТЕ СА ДОСТЪПНИ В РАЗДЕЛ ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ, ПОДРАЗДЕЛ ПРОЕКТИ ПО МЕРКИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ПРСР 2014-2020 (ЕЗФРСР).
***
Днес 06.07.2020г. беше подписан договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка ОПИК 1 „Капацитет за растеж на МСП“ от Стратегията за водени от общностите местно развитие на МИГ Исперих с финансовата подкрепа на Европейския фонд за регионално развитие. Бенефициент по договора е „Миланов – Г“ ЕООД с. Малко Йонково.По проекта ще се закупи ново производствено оборудване – специализирана автоматизирана линия за производство на висококачествени палта.Общата стойност на проекта е 390 007,00 лв.

***

Днес 29.06.2020г. срока за кандидатстване по процедура BG06RDNP001-19.406-МИГ ИСПЕРИХ, мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ се удължава до 16:30ч. на 15.07.2020г. Документите са достъпни в електронната система ИСУН 2020 и на сайта на МИГ Исперих, в раздел „Мерки финансирани от ПРСР 2014-2020/ЕЗФРСР“, подраздел „Частни бенефициери“, „Мярка 4.1“

Обява за обществено обсъждане на промени в СВОМР
Дата на обявяване : 09.06.2020г.
Дата на приключване : 16.06.2020г.
СНЦ „Местна инициативна група – Исперих“ обявява за обществено обсъждане проект на промени в стратегия за Водено от общностите местно развитие (ВОМР) на територията на община Исперих, изпълнявана съгласно Споразумение № РД50-186/29.11.2016г. по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., сключено с Управляващия орган на Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. ; Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 -2020 г. и Управляващия орган на Оперативна програма Иновации и конкурентоспособност. Изпълнението на Стратегията е в периода от 29.11.2016г. до 30.09.2023г.
Промените са допустими на основание чл. 18 ал. 1, т. 3, т.4 и т. 5 от № РД50-186/29.11.2016г. и целят преразпределение на финансов ресурс от м. 4.2 към мерки: 6.4 и 7.4 от Стратегията на МИГ Исперих и касаят мерки, финансирани от ПРСР 2014 – 2020 г. (ЕЗФРСР) .
С предложението за промени, допустимостта и мотивите за всяка конкретна промяна може да се запознаете тук – http://www.leaderisperih.eu/?page_id=107
Предложения и коментари по публикувания проект на промени в Стратегията за водено общностите местно развитие могат да се изпращат в срок до 24.00 ч. на 16.06.2020 г. в офиса на МИГ Исперих, гр. Исперих, ул. „Васил Левски“ № 99 или на следната електронна поща: migisperih@abv.bg
Предложенията и коментарите може да бъдат представени като свободен текст в рамките на електронното писмо (e-mail) или да бъдат приложени в отделен файл.

***

Днес 11.06.2020г. бяха подписани два договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка ОПРЧР1 „Развитие на предприемачеството“ от Стратегията за водени от общностите местно развитие на МИГ Исперих с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд чрез приноса на Оперативна програма Развитие на човешките ресурси 2014-2020. Бенефициенти по договорите са „Фаст Акаунтинг“ ЕООД гр. Исперих и Сдружение „Зорница“ гр. Исперих. Изпълнението на проектните предложения предвиждат провеждането на специализирани обучения за придобиване на предприемачески, управленски и бизнес умения. Ще бъдат предоставяни и специализирани консултантски услуги за стартиране на собствен бизнес.

Важно за земеделските стопани

На 08.06.2020г. по процедура BG06RDNP001-19.406-МИГ ИСПЕРИХ, мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ е извършена актуализация на декларация за липса на основания за отстраняване (Приложение 4), във връзка със заповед № РД 09-359 от 27.04.2020г., изменена със заповед № РД 09-442 от 04.06.2020г. на 08.06.2020г.
Образец на декларацията е достъпен в Електронната система ИСУН 2020 и на сайта на МИГ Исперих, в раздел „Мерки финансирани от ПРСР 2014-2020/ЕЗФРСР“, подраздел „Частни бенефициери“, „Мярка 4.1“, папка „Актуализирани документи за попълване“.

НА 03.04.2020г. E ПУБЛИКУВАН ПРОЕКТ НА УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ И УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО ПРОЦЕДУРА № BG06RDNP001-19.406-МИГ ИСПЕРИХ, МЯРКА 4.1 “ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА”ОТ СТРАТЕГИЯТА НА МИГ ИСПЕРИХ. ДОКУМЕНТИТЕ СА ДОСТЪПНИ В РАЗДЕЛ ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ, ПОДРАЗДЕЛ ПРОЕКТИ ПО МЕРКИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ПРСР 2014-2020 (ЕЗФРСР).

НА 19.02.2020Г. Е ПУБЛИКУВАН ПРОЕКТ НА УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПРОЦЕДУРА BGBG06RDNP001-19.395 МИГ ИСПЕРИХ – МЯРКА 7.4 „ИНВЕСТИЦИИ В УСТРОЙВАНЕТО, ПОДОБРЕНИЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА МЕСТНИ ОСНОВНИ УСЛУГИ ЗА СЕЛСКОТО НАСЕЛЕНИЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО РАЗВЛЕЧЕНИЯ И КУЛТУРА, СВЪРЗАНАТА С ТЯХ ИНФРАСТРУКТУРА“ ОТ СТРАТЕГИЯТА НА МИГ ИСПЕРИХ. ДОКУМЕНТИТЕ СА ДОСТЪПНИ В РАЗДЕЛ ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ, ПОДРАЗДЕЛ ПРОЕКТИ ПО МЕРКИ ФИНАНСИРАНИ ОТ ПРСР 2014-2020 (ЕЗФРСР).

НА 07.02.2020Г. Е ПУБЛИКУВАН ПРОЕКТ НА УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПРОЦЕДУРА BG06RDNP001-19.388- МИГ ИСПЕРИХ – ПРСР МЯРКА 4.2 „ИНВЕСТИЦИИ В ПРЕРАБОТКА И МАРКЕТИНГ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ“ОТ СТРАТЕГИЯТА НА МИГ ИСПЕРИХ. ДОКУМЕНТИТЕ СА ДОСТЪПНИ В РАЗДЕЛ ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ, ПОДРАЗДЕЛ ПРОЕКТИ ПО МЕРКИ ФИНАНСИРАНИ ОТ ПРСР 2014-2020 (ЕЗФРСР).

НА 20.12.2019Г. Е ПУБЛИКУВАН ПРОЕКТ НА УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПРОЦЕДУРА BG05M9OP001-1.089-МИГ ИСПЕРИХ – ОПРЧР 1“РАЗВИТИЕ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО”ОТ СТРАТЕГИЯТА НА МИГ ИСПЕРИХ. ДОКУМЕНТИТЕ СА ДОСТЪПНИ В РАЗДЕЛ ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ, ПОДРАЗДЕЛ ПРОЕКТИ ПО МЕРКИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ОПРЧР 2014-2020 (ЕСФ).

Важно за земеделските стопани
На 06.11.2019г. е извършена е актуализация на индикативен график за прием на проектни предложения за 2019г., касаеща срока за кандидатстване по процедура BG06RDNP001-19.342-МИГ ИСПЕРИХ, мярка 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства. Началната дата за прием на проекти е 19.11.2019г. Актуализирания индикативен график към 06.11.2019г. е публикуван в Раздел “Годишна програма и график“, подраздел „Индикативен график“.
Условията за кандидатстване са достъпни в раздел „Меркифинансирани от ПРСР 2014-2020/ЕЗФРСР“, подраздел „Частни бенефициери“, „Мярка 4.1“

Уважаеми съграждани и партньори, представители на местната власт, бизнеса и нестопанския сектор,

Във връзка с извършване на междинна оценка на напредъка в изпълнението на Стратегиятаза Водено от общностите местно развитие (ВОМР)на МИГ Исперих, насочена към оценка на първоначалните резултати, се провежда анкетно проучване на територията на МИГ Исперих, с цел да се оценят трите основни критерия за успешно развитие на идеята на „Лидер“ в Община Исперих като:
1. Степен на публичност и информираност по прилагане на Стратегията за ВОМР;
2. Качество на подготовката, подбора и изпълнението на проектите в рамките на СВОМР;
3. Обща оценка за степента на подобряване на социалния капитал, на управлението и въздействието на подхода ВОМР на територията.
Който желае, може да даде своя принос към оценката, като попълни анкетата, след което е необходимо да я сканира и изпрати на електронната поща на МИГ-Исперих: migisperih@abv.bg. Анкетата може да бъде попълнена и в офиса на МИГ Исперих: гр. Исперих, ул. „Васил Левски“ № 99.
Изпълнител на дейностите по оценката е Научноизследователски сектор към Русенски университет „А. Кънчев”. За въпроси и препоръки може да се свържете с проф. д-р Николай Найденов, тел. 0887665004, e-mail: nnaydenov@uni-ruse.bg
Екип на МИГ Исперих

АНКЕТА_МИГ_ИСПЕРИХ

Публикувани са документи за обществено обсъждане по процедура № BG06RDNP001-19.342-МИГ ИСПЕРИХ, мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“. Съгласуването е до 05.11.2019г.

Публикувани са документи за обществено обсъждане по процедура № BG16RFOP002-2.057-МИГ Исперих, мярка ОПИК1 „Капацитет за растеж на МСП “! Съгласуването е до 12.08.2019г.

От 05.08.2019г. стартира прием на проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.239-МИГ ИСПЕРИХ, мярка 4.1 “Инвестиции в земеделски стопанства” – втори краен срок. Крайният срок за кандидатстване е до 16:30 часа на 16.09.2019г. Подробна информация и документите за кандидатстване са достъпни в електронната система ИСУН 2020 на интернет адрес https://eumis2020.government.bg и на електронната страница на МИГ – Исперих в раздел „Мерки финансирани от ПРСР 2014-2020/ЕЗФРСР“, подраздел „Частни бенефициери“, „Мярка 4.1“

Срокът по процедура BG06RDNP001-19.267- МИГ ИСПЕРИХ – ПРСР МЯРКА 4.2 „ИНВЕСТИЦИИ В ПРЕРАБОТКА И МАРКЕТИНГ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ“ е удължен до 30.09.2019г. Актуалните документи са достъпни в раздел МЕРКИ ФИНАНСИРАНИ ОТ ПРСР 2014-2020 (ЕЗФРСР, ПОД РАЗДЕЛ ЧАСТНИ БЕНЕФИЦЕНТИ- МЯРКА 4.2

МИГ „Исперих“, с финансовата подкрепа на ОП РЧР, обявявавтори прием по процедура за подбор на проекти № BG05M9OP002-2.033 МИГ Исперих „Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности“.
Цели на процедурата за безвъзмездна финансова помощ са подобряване на достъпа до заетост, образование, обучение, социални и здравни услуги за социално изключени лица, живеещи в тежки социално-икономически условия, с фокус върху ромите.
Процедурата е във връзка с изпълнението на Приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване, Инвестиционен приоритет 1: „Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите“.
Проектите ще се изпълняват на територията на Община Исперих.
Дейностите, които ще получат подкрепа включват мерки от следните направления:
Направление 1: „Подобряване достъпа до заетост”
Направление 2: „Подобряване достъпа до образование”
Направление 3:„Подобряване достъпа до социални и здравни услуги”
Направление 4: „Развитие на местните общности и преодоляване на негативните стереотипи”.
Общ бюджет на процедурата: 600 000,00 лв.
Пълният комплект Условия за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси:https://eumis2020.government.bg и http://www.leaderisperih.eu/wp/.
Настоящата процедура е с два крайни срока за кандидатстване както следва:
Втори краен срок за подаване на проектните предложения: 30.06.2019г. до 16:30 часа.
Проектните предложения по настоящата процедура за подбор на проекти, следва да бъдат подадени само по електронен път като се използва Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) – https://eumis2020.government.bg

МИГ „Исперих“, с финансовата подкрепа на ОП РЧР, обявява процедура за подбор на проекти BG05M9OP001-1.056-МИГ Исперих – ОПРЧР1 „Развитие на предприемачеството“.
Процедуратаза безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд чрез приноса на ОПРЧР 2014 – 2020 за Водено от общностите местно развитие.
Процедурата цели развитието на предприемачески умения и включването в самостоятелна заетост на безработни или заети лица, които имат предприемачески нагласи. Адресира се потребността за осигуряване на специализирана подкрепа и услуги за стартиращи предприемачи на територията на МИГ Исперих, включително консултантски услуги, съвети, наставничество и обучение за изграждане на предприемачески умения и управление на бизнеса, пренос на нови знания както сред заети, така и сред безработни лица, желаещи да стартират собствен бизнес.
Процедурата е във връзка с изпълнението на Приоритетна ос 1 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места”, Инвестиционен приоритет 5: Самостоятелна заетост, предприемачество и създаване на предприятия, включително иновативни микро-, малки и средни предприятия на ОП РЧР 2014 – 2020 г.
Проектите ще се изпълняват на територията на Община Исперих.
Дейностите, които ще получат подкрепа включват:
• Популяризиране на стартирането и развитието на самостоятелна стопанска дейност и изграждане на нагласи за предприемачество и оценка на индивидуалния предприемачески потенциал;
• Предоставяне на обучения за придобиване на предприемачески, управленски и бизнес умения като например умения за откриване на възможности, бизнес планиране, финансово управление, продажби и маркетинг, използване на цифрови технологии в бизнеса, и др.;
• Осъществяване на стажове и практики с цел придобиванена практически умения;
• Подпомагане на разработването на бизнес план и/или стратегия за развитието на бизнеса и оценка на целесъобразността на бизнеса;
• Предоставяне на специализирани консултантски услуги по въпроси, свързани с развитието на бизнеса.
Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедура: неприложимо: 20 000,00 лв.
Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедура: 75 000,00 лв.
Пълният комплект Условия за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси:
https://eumis2020.government.bg
http://www.leaderisperih.eu/wp/
Краен срок за подаване на проектните предложения:01.07.2019г. до 16:30 часа.
Проектните предложения по настоящата процедура за подбор на проекти, следва да бъдат подадени само по електронен път като се използва Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) – https://eumis2020.government.bg.

ВАЖНО ЗА КАНДИДАТИ ПО ПРОЦЕДУРАBG05M9OP002- 2.033 МИГ ИСПЕРИХ„СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА МАРГИНАЛИЗИРАНИ ОБЩНОСТИ“ – ВТОРИ КРАЕН СРОК

Във връзка промени в ЗОП и съгласно Указания на УО, Ви уведомяваме, че за втория прием в пакета с документи за кандидатстване по процедура BG05M9OP001-2.033 – e извършена корекция в Условия за кандидатстване, Административния договор, Указанията за попълване на Формуляр за кандидатстване, Декларация на кандидата/партньора Приложение II и II-1, Таблица за административно съответствие и допустимост.
Пакетът с променените документи е публикуван в Раздел „Мерки финансирани от ОПРЧР“, подраздел „Мярка Интеграция“, в режим „проследяване на промените“.

29.05.2019г.
ПУБЛИКУВАНИ СА УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ И УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО ПРОЦЕДУРА № BG05M9OP001-1.056 – МИГ ИСПЕРИХ – ОПРЧР1 „РАЗВИТИЕ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО“ОТ СТРАТЕГИЯТА НА МИГ ИСПЕРИХ. СРОКЪТ ЗА КАНДИДАТСВАНЕ Е ОТ 29.05.2019Г. ДО 01.07.2019Г. ДОКУМЕНТИТЕ СА ДОСТЪПНИ В РАЗДЕЛ МЕРКИ ФИНАНСИРАНИ ОТ ОПРЧР, ПОДРАЗДЕЛ „МЯРКА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО“.

ПОКАНА

Уважаеми съграждани и жители на Община Исперих,
земеделски производители, представители на микро, малкия и среден бизнес,Уважаеми партньори, от местната власт, образованието, културата
и нестопанския секторот територията на МИГ Исперих,

КАНИМ ВИ НА ПРАЗНИК

“ИСПЕРИХ – ОТВОРЕНИ ПРОСТРАНСТВА“,
който ще се проведе на 20 и 21 май 2019 г. в гр. Исперих

МИГ Исперих организира Празник на МИГ – „Исперих – отворени пространства“ за анимиране на територията и популяризиране на Стратегията за ВОМР и Местната инициативна група.
Целта на празника е да представи Стратегията на МИГ Исперих, с фокус към предприемачите от територията – да се покажат и споделят добри практики, социални иновации в селските райони и иновации в земеделието. Празникът на МИГ включва различни събития в рамките на два дни.

На 20.05.2019г. от 10.00 часа в заседателната зала на община Исперих ще се проведе тематичен форум: „Иновации в селски район – приложими модели за територията на МИГ Исперих, обмен на идеи, добри практики“. Очакваме предстоящият форум да насочи вниманието към иновациите и тяхната приложимост на местно ниво.

На 21.05.2019г. ще се проведе празник на открито с участието на деца и младежи от училищата на община Исперих, наши и гостуващи художествени състави, гости от гр. Разград и Русе.

Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ Исперих се реализира с подкрепата на:
Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) чрез Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.;
Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г. (ОПИК 2014-2020г.), приоритетна ос 1 „Технологично развитие и иновации” и приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП”
Европейския социален фонд (ЕСФ) чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г. (ОПРЧР 2014 – 2020 г.), приоритетна ос 1 и 2.

Стратегията за Водено от общностите местно развитие за територията на Община Исперих се изпълнява от СНЦ „МИГ Исперих“ по споразумение №РД50-186/29.11.2016г. с Управляващите органи на ПРСР, на ОПИК и наОПРЧР за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

В рамките на Стратегията ще бъдат финансирани проекти на Община Исперих, на представителите на местния бизнес и нестопанския сектор. Изпълнението на стратегията предвижда и дейности за популяризиране, публичност и информиране на местната общност.

За допълнителна информация може да се обръщате към екипа на
СНЦ „МИГ – Исперих” на адрес:
гр. Исперих, ул. «Васил Левски» 99 (офис 2)
Тел. 08431 46-51или e-mail: migisperih@abv.bg

НА 13.05.2019Г. Е ПУБЛИКУВАН ПРОЕКТ НА УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПРОЦЕДУРА BG05M9OP001-1.056-МИГ ИСПЕРИХ – ОПРЧР 1 “РАЗВИТИЕ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО” ОТ СТРАТЕГИЯТА НА МИГ ИСПЕРИХ. ДОКУМЕНТИТЕ СА ДОСТЪПНИ В РАЗДЕЛ ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ, ПОДРАЗДЕЛ ПРОЕКТИ ПО МЕРКИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ОПРЧР 2014-2020 (ЕСФ).

НА 22.03.2019Г. Е ПУБЛИКУВАН ПРОЕКТ НА УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПРОЦЕДУРА BG06RDNP001-19.267- МИГ ИСПЕРИХ – ПРСР МЯРКА 4.2 „ИНВЕСТИЦИИ В ПРЕРАБОТКА И МАРКЕТИНГ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ“ОТ СТРАТЕГИЯТА НА МИГ ИСПЕРИХ. ДОКУМЕНТИТЕ СА ДОСТЪПНИ В РАЗДЕЛ ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ, ПОДРАЗДЕЛ ПРОЕКТИ ПО МЕРКИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ПРСР 2014-2020 (ЕЗФРСР).

13.03.2019г. На вниманието на земеделските производители- кандидати по процедура № BG06RDNP001-19.239-МИГ ИСПЕРИХ, мярка 4.1 “Инвестиции в земеделски стопанства”
1 Въпроси и отговори мярка 4.1 към 13.03.2019

01.03.2019г.- НА ВНИМАНИЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ
ОТВОРЕНА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ Е МЯРКА 4.1 “ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА” ОТ СТРАТЕГИЯТА НА МИГ ИСПЕРИХ.
Подробна информация и документите за кандидатстване са достъпни:
– в ИСУН на интернет адрес https://eumis2020.government.bg
– на електронната страница на МИГ – Исперих http://www.leaderisperih.eu/wp/
– в офиса на МИГ Исперих на адрес: гр. Исперих, ул. „Васил Левски“ № 99.
– за допълнителна информация: 08431 46-51; e-mail: migisperih@abv.bg

На 20.02.2019Г. Е ПУБЛИКУВАН ПРОЕКТ НА УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПРОЦЕДУРА BG05M9OP002-2.033 МИГ ИСПЕРИХ „СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА МАРГИНАЛИЗИРАНИ ОБЩНОСТИ“ОТ СТРАТЕГИЯТА НА МИГ ИСПЕРИХ. ДОКУМЕНТИТЕ СА ДОСТЪПНИ В РАЗДЕЛ ПРАВИЛА И ПРОЦЕДУРИ, ПОДРАЗДЕЛ ПРОЕКТИ ПО МЕРКИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ОПРЧР 2014-2020 (ЕСФ).

НА 21.01.2019г. E ПУБЛИКУВАН ПРОЕКТ НА УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ И УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО ПРОЦЕДУРА № BG06RDNP001-19.239-МИГ ИСПЕРИХ, МЯРКА 4.1 “ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА”ОТ СТРАТЕГИЯТА НА МИГ ИСПЕРИХ. ДОКУМЕНТИТЕ СА ДОСТЪПНИ В РАЗДЕЛ ПРАВИЛА И ПРОЦЕДУРИ, ПОДРАЗДЕЛ ПРОЕКТИ ПО МЕРКИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ПРСР 2014-2020 (ЕЗФРСР).

ПОКАНА

Уважаеми съграждани и жители на Община Исперих,
земеделски производители, представители на микро, малкия и среден бизнес,Уважаеми партньори, представители на местната власт, образованието, културата
и нестопанския секторот територията на МИГ Исперих,

КАНИМ ВИ ДА ВЗЕМЕТЕ УЧАСТИЕ
вгодишната информационна
конференция на МИГ Исперих на тема:

„СТРАТЕГИЯТА НА МИГ ИСПЕРИХ – ЗА ИНТЕГРИРАНО, УСТОЙЧИВО И ВКЛЮЧВАЩО МЕСТНО РАЗВИТИЕ“

Конференцията ще се проведе на
18декември 2018г. (вторник) от 10.30 часа,
в зала № 1 на НЧ „Съзнание 1891“ гр. Исперих

Програмата на конференцията включва:
• Запознаване с резултатите от изпълнение на Стратегията за ВОМР на МИГ Исперих 2018г. – проблеми и очаквания.
• Представяне на Индикативен график – 2019г. за прием на проекти по мерки към Стратегията на МИГ Исперих.

Гост – лектори от Националното сдружение на общините в РБ и Микрофонд „Джобс“, ще представят актуална информация, свързана с:

• Бъдещето на Общата селскостопанска политика на ЕС след 2020г., и
• Възможности за финансиране на бенефициенти с проекти към Стратегиите и на Местните инициативни групи

Добри практики в прилагане Стратегия за ВОМР и опит се споделят гости и представители на други Местни инициативни групи от страната.Традиционно конференцията ще приключи с Информационен базар.

Стратегията за Водено от общностите местно развитие за територията на Община Исперих се изпълнява от СНЦ „МИГ Исперих“ по споразумение №РД50-186/29.11.2016г. с Управляващите органи на ПРСР, на ОПИК и наОПРЧР за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

В рамките на Стратегията ще бъдат финансирани проекти на Община Исперих, на представителите на местния бизнес и нестопанския сектор. Изпълнението на стратегията предвижда и дейности за популяризиране, публичност и информиране на местната общност.

Пълната програма на конференцията е достъпна на:

Конференция 2018г.

На 22.11.2018г. бе подписано допълнително споразумение за промяна на Стратегия за ВОМР на МИГ Исперих.

На 27.09.2018г. бе подписан първия административен договор за изпълнение на проект, който ще бъде финансиран по мярка включена в Стратегията на МИГ Исперих. Бенефициент е „Ахинора Стил“ ООД гр. Исперих – кандидат по процедура „BG16RFOP002-2.019 „МИГ – Исперих, мярка ОПИК1 „Капацитет за растеж на МСП“ . Проектното предложение е на стойност 384 827,00 лв., а инвестицията е за закупуване на ново производствено оборудване за производство на мъжки сака. Безвъзмездната финансова помощ е 90% от стойността на общо допустимите разходи по проекта – 346344,30 лв.

На 10.09.2018г. приключи приема по мярка ОПРЧР1 „Развитие на предприемачеството“ от стратегията за ВОМР на МИГ Исперих посредством процедура на подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ: № BG05M9OP001-1. 035- МИГ Исперих – ОПРЧР1 „Развитие на предприемачеството“. По процедурата е подадено едно проектно предложение, което ще бъде разгледано и оценено от Комисията за подбор на проектни предложения до 23.10.2018г.

По Процедура № BG16RFOP002-2.019 – МИГ Исперих, мярка ОПИК1 „Капацитетзарастежна МСП“ са одобрени две проектни предложения, подадени от:
– „Ахинора Стил“ ООД гр. Исперих -Подобряваненаконкурентоспособносттана „АхинораСтил“ ООД -Общ стойност на проекта – 384 827,00лв.
– „Добруджа – КИТ“ АД гр. Исперих – Повишаваненапроизводствениякапацитетна „Добруджа – КИТ“ АД – Общ стойност на проекта – 389 100,00 лв.
С кандидатите ще бъдат сключени договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 чрез Водено от общностите местно развитие.

ВАЖНО!
07.08.2018Г.-СНЦ „Местна инициативна група Исперих“ кани желаещите кандидати от територията на МИГ Исперих да представят проектни предложения като ОБЯВЯВА процедура за подбор на проекти: № BG05M9OP001-1.035- МИГ Исперих – ОПРЧР1 „Развитие на предприемачеството“ СЪС СРОК НА КАНДИДАТСТВАНЕ ОТ 07.08.2018Г. ДО 10.09.2018Г.
Пълният пакет с документи за кандидатстване и информация е публикуван в ИСУН 2020- https://eumis2020.government.bg и на сайта на МИГ Исперих в раздел: Мерки финансирани от ОПРЧР

29.06.2018г.
ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
На основание чл. 6, т. 4 от Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50-186/29.11.2016г., СНЦ „МИГ Исперих“ публикува за обществено обсъждане и за осигуряване на възможност на заинтересованите лица за писмени възражения и предложения, проект на Условия за кандидатстване и Условия за изпълнение по процедура за подбор на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Мярка ОПРЧР 1“Развитие на предприемачеството” от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Исперих.
Процедурата за подбор на проекти се реализира с финансовата подкрепа на Европейския Социален Фонд чрез приноса на ОПРЧР 2014 – 2020 за Водено от общностите местно развитие.
Срокът за писмени възражения и предложения по проекта на документация по мярка „ОПРЧР 1“Развитие на предприемачеството” от СВОМР на МИГ Исперих е до 09.07.2018г. Предложенията и коментарите могат да бъдат подавани писмено на имейл: migisperih@abv.bg или на адрес: гр. Исперих, 7400, ул. „Васил Левски“ № 99. В рамките на посочения срок, могат да се дават предложения за промяна в документите или възражения и коментари по условията.
Документите са достъпни в раздел „Правила и процедури“ подраздел „Проекти по мерки финансирани от ОПРЧР“.

ВАЖНО!
СНЦ „Местна инициативна група Исперих“ кани желаещите кандидати от територията на МИГ Исперих да представят проектни предложения като ОБЯВЯВА процедура за подбор на проекти:
BG16RFOP002-2.019-МИГ Исперих, мярка ОПИК1 „Капацитет за растеж на МСП “
Пълният пакет с документи за кандидатстване и информация е публикуван в ИСУН 2020- https://eumis2020.government.bg и на сайта на МИГ Исперих в раздел: Мерки финансирани от ОПИК

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
На основание чл. 6, т. 4 от Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50-186/29.11.2016г., СНЦ „МИГ Исперих“ публикува за обществено обсъждане и за осигуряване на възможност на заинтересованите лица за писмени възражения и предложения, проект на Условия за кандидатстване и Условия за изпълнение по процедура за подбор на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Мярка ОПИК 1: „Капацитет за растеж на МСП“ от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Исперих.
Процедурата за подбор на проекти се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ и в изпълнение на подхода Водено от общщностите местно развитие .
Срокът за писмени възражения и предложения по проекта на документация по мярка „ОПИК 1: „Капацитет за растеж на МСП“ от СВОМР на МИГ Исперих е до 31.01.2018г. Предложенията и коментарите могат да бъдат подавани писмено на имейл: migisperih@abv.bg или на адрес: гр. Исперих, 7400, ул. „Васил Левски“ № 99. В рамките на посочения срок, могат да се дават предложения за промяна в документите или възражения и коментари по условията.
Документите са достъпни в раздел „Правила и процедури“ подраздел „Проекти по мерки финансирани от ОПИК“

Покана за празник на МИГ-Исперих

На 11, 12 и 13 декември 2017г. членове на управителния съвет и екипа на МИГ Исперих посетиха териториите на МИГ Айтос и МИГ Средец. Работното посещение бе с цел обмяна на опит и обсъждане на идеи за бъдеща съвместна работа. Бяха проведени срещи с представители на двете местни инициативни групи (МИГ), а същто така и с представители на местната власт. На срещите бяха представени стратегиите на трите МИГ, обсъдени бяха проблеми, трудности и решения при прилагането на Стратегиите за ВОМР през периода 2014-2020 – годишно програмиране, обявяване на приеми и оценка на проекти. Бе дискутирано и организационното развитие и укрепване на МИГ, предизвикателствата пред Управителните съвети и екипите на МИГ.
На срещата с представители на местната власт на Община Айтос бе дискутирано взаимодействието между МИГ и местната власт в развитието на територията, обсъждане на конкретни фактори на влияние в подкрепа на земеделието, преработвателната промишленост, услуги за икономиката и населението в селските райони и създаване на условия за разнообразяване на селскостопанските и икономическите дейности. Друга тема, която бе засегната и която е общ проблем е задържането на младите хора на територията на селските общини.

МИГ Исперих