Изменения на СВОМР

Обществено обсъждане на Проект на промени в СВОМР

Дата на обявяване: 03.08.2023г.

Дата на приключване: 10.08.2023г.

Днес 03.08.2023г., СНЦ „МИГ – Исперих“ публикува за обществено обсъждане Проект на промени в Стратегия за Водено от общностите местно развитие, финансирана съгласно Споразумение № РД 50-186/ 29.11.2016г. за изпълнение на СВОМР на територията на община Исперих по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020г.
Промените включват прехвърляне на ресурс, в размер до 10% от одобрения от ЕЗФРСР бюджет по подмярка 19.2, между мерките финансирани от ЕЗФРСР. Измененията са допустими на основание чл. 39, т. 3 и т. 4 от Наредба № 22/ 14.12.2015г. и чл. 18, ал. 1, т. 3, буква б) и т. 4 от Споразумение № РД 50-186/ 29.11.2016г.
Всички заинтересовани страни имат възможност да представят своите коментари и предложения относно планираните промени, в срок до 24:00ч. на 10.08.2023г., на електронна поща migisperih@abv.bg или лично в офиса на СНЦ „МИГ – Исперих“, находящ се на адрес гр. Исперих, ул. „Васил Левски“ № 99.

Проект на промени в Стратегия за Водено от общностите местно развитие на МИГ – Исперих /Приложение 1/
Обосновка на промени в Стратегия за Водено от общностите местно развитие на МИГ – Исперих /Приложение 2/

Проект на промени

Обосновка на исканите промени

***

Обществено обсъждане на Проект на промени в СВОМР

Дата на обявяване: 16.11.2022г.

Дата на приключване: 23.11.2022г.

Днес 16.11.2022г., СНЦ „МИГ – Исперих“ публикува за обществено обсъждане Проект на промени в Стратегия за Водено от общностите местно развитие, финансирана съгласно Споразумение № РД 50-186/ 29.11.2016г. за изпълнение на СВОМР на територията на община Исперих по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020г.
Промените включват прехвърляне на ресурс, в размер до 10% от одобрения от ЕЗФРСР бюджет по подмярка 19.2, между мерките финансирани от ЕЗФРСР и понижаване на мониторинговите индикатори за резултат, след намаляване на финансирането от ОПРЧР по мерките от Стратегията. Измененията са допустими на основание чл. 39, т. 3 и т. 4 от Наредба № 22/ 14.12.2015г. и чл. 18, ал. 1, т. 3, буква а) и б) и т. 4 от Споразумение № РД 50-186/ 29.11.2016г.
Всички заинтересовани страни имат възможност да представят своите коментари и предложения относно планираните промени, в срок до 24:00ч. на 23.11.2022г., на електронна поща migisperih@abv.bg или лично в офиса на СНЦ „МИГ – Исперих“, находящ се на адрес гр. Исперих, ул. „Васил Левски“ № 99.

Проект на промени в Стратегия за Водено от общностите местно развитие на МИГ – Исперих /Приложение 1/
Обосновка на промени в Стратегия за Водено от общностите местно развитие на МИГ – Исперих /Приложение 2/

Проект на промени

Обосновка

***

Днес 26.04.2021г. СНЦ „МИГ – Исперих“ публикува документи за промяна на СВОМР, предприети във връзка с изменение на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., с което се осигурява допълнително финансиране по подхода ВОМР за увеличаване бюджета на изпълняващите се стратегии с до 799 000 лв. по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ и с до 114 000 лв. по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегии за ВОМР“.
Всички заинтересовани страни имат възможност да отправят своите коментари и предложения относно планираните промени, в срок до 24:00 ч. на 03.05.2021 г., на електронна поща migisperih@abv.bg или писмено, лично в офиса на СНЦ „МИГ – Исперих“ на адрес гр. Исперих, ул. „Васил Левски“ № 99.

Проект на предложение за промяна

***

Днес 22.01.2021г. се публикуват документи за промяна на СВОМР. Всички заинтересовани страни имат възможност да отправят допълнителни забележки, коментари и предложения относно планираните промени в срок до 29.01.2021г., на ел.поща: migisperih@abv.bg или писмено, лично в офиса на СНЦ „МИГ – Исперих“ на следния адрес: гр. Исперих, ул. „Васил Левски“ № 99.

Предложение за промяна м. 6.4

Днес 09.06.2020г. се публикуват документи за промяна на СВОМР. Общественото обсъждане е до 16.06.2020г.

Промяна СВОМР 2020

20.08.2018г.- ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
РЕДАКТИРАН ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА СНЦ „МИГ – ИСПЕРИХ“
Всички заинтересовани страни имат възможност да отправят допълнителни забележки, коментари и предложения относно планираните промени в срок до 17:00 часа на 26.08.2018 г., на ел.поща: migisperih@abv.bg или писмено, лично в офиса на СНЦ „МИГ – Исперих“ на следния адрес: гр. Исперих, ул. „Васил Левски“ № 99.

Таблица – обединена информация

Таблица прилож. 2 МИГ Исперих – за обсъждане – на сайта

Текст към секция обществено обсъждане

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА СНЦ „МИГ – ИСПЕРИХ“
Всички заинтересовани страни имат възможност да отправят допълнителни забележки, коментари и предложения относно планираните промени в срок до 17:00 часа на 18.04.2018 г., на ел.поща: migisperih@abv.bg или писмено, лично в офиса на СНЦ „МИГ – Исперих“ на следния адрес: гр. Исперих, ул. „Васил Левски“ № 99.

Таблица Приложение 1 към обосновка

Таблица приложение 2 изменения на СВОМР

МИГ Исперих