Изменения на СВОМР

Днес 22.01.2021г. се публикуват документи за промяна на СВОМР. Всички заинтересовани страни имат възможност да отправят допълнителни забележки, коментари и предложения относно планираните промени в срок до 29.01.2021г., на ел.поща: migisperih@abv.bg или писмено, лично в офиса на СНЦ „МИГ – Исперих“ на следния адрес: гр. Исперих, ул. „Васил Левски“ № 99.

Предложение за промяна м. 6.4

Днес 09.06.2020г. се публикуват документи за промяна на СВОМР. Общественото обсъждане е до 16.06.2020г.

Промяна СВОМР 2020

20.08.2018г.- ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
РЕДАКТИРАН ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА СНЦ „МИГ – ИСПЕРИХ“
Всички заинтересовани страни имат възможност да отправят допълнителни забележки, коментари и предложения относно планираните промени в срок до 17:00 часа на 26.08.2018 г., на ел.поща: migisperih@abv.bg или писмено, лично в офиса на СНЦ „МИГ – Исперих“ на следния адрес: гр. Исперих, ул. „Васил Левски“ № 99.

Таблица – обединена информация

Таблица прилож. 2 МИГ Исперих – за обсъждане – на сайта

Текст към секция обществено обсъждане

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА СНЦ „МИГ – ИСПЕРИХ“
Всички заинтересовани страни имат възможност да отправят допълнителни забележки, коментари и предложения относно планираните промени в срок до 17:00 часа на 18.04.2018 г., на ел.поща: migisperih@abv.bg или писмено, лично в офиса на СНЦ „МИГ – Исперих“ на следния адрес: гр. Исперих, ул. „Васил Левски“ № 99.

Таблица Приложение 1 към обосновка

Таблица приложение 2 изменения на СВОМР

МИГ Исперих