Стратегия за ВОМР 2014-2020

Финансов план на СВОМР на МИГИсперих

Индикативно разпределение на средствата по програми/фондове и по мерки
Код на мярката Име на мярката Общо за периода на стратегията
лева %
Мерки, финансирани от ПРСР 2014-2020 г. (ЕЗФРСР) 3 731 000,00 66,30%
1.3 Краткосрочен обмен на опит и посещения в земеделски стопанства 0,00 0,00%
4.1 Инвестиции в земеделски стопанства 636 200,37 11,31%
4.2 Инвестиции в преработка и маркетинг на селскостопански продукти 54 232,50 0,96%
6.4 Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности 926 853,31 16,47%
Мерки, които не са част от ПРСР 2014-2020 г., но са включени в Регламент (EC) № 1305/2013 (ЕЗФРСР)
7.4 Инвестиции в устройването, подобрението или разширяването на местни основни услуги за селското население, включително развлечения и култура, свързаната с тях инфраструктура 2 019 046,69 35,88%
Мерки, извън обхвата на мерките от Регламент (EC) № 1305/2013, но съответстващи на целите на регламента (ЕЗФРСР)
21 Исперих – отворени пространства, привлекателна жизнена среда, съхранено наследство, култура, природа 94 667,13 1,68%
Мерки, финансирани от ОПРЧР (ЕСФ) 396 608,53 7,05%
ОПРЧР 1 Развитие на предприемачеството 68 046,18 1,21%
ОПРЧР 2 Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности 328 562,35 5,84%
Мерки, финансирани от ОПИК (ЕФРР) 1 500 000,00 26,65%
ОПИК 1 Капацитет за растеж на МСП 1 500 000,00 26,65%
ОБЩО ЗА ЦЯЛАТА СТРАТЕГИЯ 5 627 608,53 100%
Текущи разходи и популяризиране на стратегия за водено от общностите местно развитие 1 091 333,00 –

МИГ Исперих