Стратегия за ВОМР 2014-2020

Финансов план на СВОМР на МИГИсперих

Индикативно разпределение на средствата по програми/фондове и по мерки

Код на мярката

Име на мярката

Общо за периода на стратегията

лева

%

Мерки, финансирани от ПРСР 2014 – 2020 г. (ЕЗФРСР)

2 932 000

56%

1.3

Краткосрочен обмен на опит и посещения в земеделски стопанства

18 000

0,3%

4.1

Инвестиции в земеделски стопанства

650 000

12,4%

4.2

Инвестиции в преработка и маркетинг на селскостопански

продукти

350 000

6,7%

6.4

Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности

574 000

11,0%

Мерки, които не са част от ПРСР 2014 – 2020 г., но са

включени в Регламент (EC) № 1305/2013 (ЕЗФРСР)

7.4

Инвестиции в устройването, подобрението или разширяването на местни основни услуги за селското

население, включително развлечения и култура, свързаната с тях инфраструктура

1 200 000

22,9%

Мерки, извън обхвата на мерките от Регламент (EC) № 1305/2013, но съответстващи на целите на регламента

(ЕЗФРСР)

21

Исперих – отворени пространства, привлекателна жизнена

среда, съхранено наследство, култура, природа

140 000

2,7%

Мерки, финансирани от ОПРЧР (ЕСФ)

800 000

15,3%

ОПРЧР 1

Развитие на предприемачеството

200 000

3,8%

ОПРЧР 2

Социално-икономическа интеграция на

маргинализирани общности

600 000

11,5%

Мерки, финансирани от ОПИК (ЕФРР)

1 500 000

28,7%

ОПИК 1

Капацитет за растеж на МСП

1 500 000

28,7%

ОБЩО ЗА ЦЯЛАТА СТРАТЕГИЯ

5 232 000

100%

Текущи разходи и популяризиране на стратегия за водено

от общностите местно развитие

977 333

МИГ Исперих