Форум за обсъждане

На 15.02.2022г. СНЦ „МИГ – Исперих“ организира обществено обсъждане на предложенията, депозирани по обявената от Община Исперих процедура за прием на Формуляри за представяне на проектни идеи по Схемата за малки инфраструктурни проекти на мярка 7.4 „Инвестиции в устройването, подобрението или разширяването на местни основни услуги за селското население, включително развлечения и култура, свързаната с тях инфраструктура“ от Стратегия за водено от общностите местно развитие на МИГ – Исперих.
Поканват се на публичното обсъждане, което ще се проведе на 15.02.2022г. от 17.30ч. в офиса на Сдружението, да участват представители на всички граждански групи, инициативни комитети, ЮЛНЦ или Читалища, за да представят своите идеи.

***

На 07.02.2022г. Община Исперих стартира процедура за прием на Формуляри за представяне на проектни идеи от граждански групи, инициативни комитети, ЮЛНЦ или Читалища по Схемата за малки инфраструктурни проекти на мярка 7.4 от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ – Исперих.
Предложенията ще се приемат в деловодството на администрацията, в срок до 14.02.2022г.вкл., след което ще се организира обществено обсъждане. Одобрените проектни идеи могат да бъдат включени в общ проект, с който Община Исперих ще кандидатства по Процедура BG06RDNP001-19.631 МИГ Исперих – Мярка 7.4 „Инвестиции в устройването, подобрението или разширяването на местни основни услуги за селското население, включително развлечения и култура, и свързаната с тях инфраструктура”.

Образец на списък доброволци

Образец на формуляр

Примерен протокол

МИГ Исперих