2018

Документи по процедура № BG05M9OP001-1.035-МИГ Исперих – ОПРЧР1 „Развитие на предприемачеството“ първи краен срок:

Oценителен доклад ОПРЧР 1

Spisak-odobreni proekti

Заповед 05 КППП

Документи по процедура № BG16RFOP002-2.019- МИГ Исперих, мярка ОПИК1 „Капацитет за растеж на МСП“ втори краен срок:

Oценителен доклад_16.11.2018

Протокол-12 ОАСД

Проткол-13 ТФО

Списък неодобрени приеми-2

Списък одобрени приеми-2

Заповед 07-КППП-наблюдатели

Заповед 06 КППП

Документи по процедура № BG16RFOP002-2.019- МИГ Исперих, мярка ОПИК1 „Капацитет за растеж на МСП“ първи краен срок:

Коригиран оценителен доклад 31.07.2018 по процедура № BG16RFOP002-2.019 – МИГ Исперих, мярка ОПИК1 „Капацитет за растеж на МСП“

Заповед-КППП-03 по процедура № BG16RFOP002-2.019 – МИГ Исперих, мярка ОПИК1 „Капацитет за растеж на МСП“

Oценителен доклад по процедура №BG16RFOP002-2.019 – МИГ Исперих, мярка ОПИК1 „Капацитет за растеж на МСП“-04.05.2018

Заповед по процедура №BG16RFOP002-2.019 – МИГ Исперих, мярка ОПИК1 „Капацитет за растеж на МСП“ КППП-02

МИГ Исперих