Проекти по мерки, финансирани от ОПИК (ЕФРР)

Публикуваните документи за публично обсъждане са само проект! Съгласуването е от 22.06.2021г. до 28.06.2021г.

ОБЯВА_ОПИК1 МИГ Исперих

Приложения към Условия за изпълнение

Приложения към Условия за кандидатстване

Условия за изпълнение

Условия за кандидатстване

Публикуваните документи за публично обсъждане са само проект! Съгласуването е до 12.08.2019г.

Документи за информация

Документи за попълване

ОБЯВА_ОПИК1 МИГ Исперих

Условия за изпълнение втора проц. МИГ Исперих 2019

Условия за кандид.МИГИсперих-ОПИК -2019 нова

Публикуваните документи за публично обсъждане са само проект!
След отразяване на направените коментари, окончателният вариант на Насоките за кандидатстване ще бъде публикуван в раздел „Мерки, финансирани от ОПИК“.
Линк за изтегляне на документите:
ОПИК-условия за кандидатстване

МИГ Исперих