Проекти по мерки, финансирани от ОПИК (ЕФРР)

Публикуваните документи за публично обсъждане са само проект!
След отразяване на направените коментари, окончателният вариант на Насоките за кандидатстване ще бъде публикуван в раздел „Мерки, финансирани от ОПИК“.
Линк за изтегляне на документите:
ОПИК-условия за кандидатстване

МИГ Исперих