Проекти по мерки, финансирани от ОПРЧР (ЕСФ)

20.02.2019г.
Публикуваните документи за публично обсъждане по процудура № BG05M9OP002-2.033 МИГ Исперих „Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общости“са само проект!
След отразяване на направените коментари, окончателният вариант на Насоките за кандидатстване ще бъде публикуван в раздел „Мерки, финансирани от ОПРЧР 2014-2020 (ЕСФ)“, подраздел „Мярка интеграция“.

пакет ОПРЧР 2 – проект за публ. обсъждане

Публикуваните документи за публично обсъждане са само проект!
След отразяване на направените коментари, окончателният вариант на Насоките за кандидатстване ще бъде публикуван в раздел „Мерки, финансирани от ОПРЧР“.
Линк за изтегляне на документите:

МИГ Исперих – ОПРЧР 1 – условия за кандидатстване

МИГ Исперих