Проекти по мерки, финансирани от ОПРЧР (ЕСФ)

Публикуваните документи за публично обсъждане по процедура BG05M9OP001-1.089-МИГ Исперих – ОПРЧР 1“Развитие на предприемачеството”са само проект!
Срокът за писмени възражения и предложения по проекта на документация е до 27.12.2019г. Предложенията и коментарите могат да бъдат подавани писмено в Електронната система ИСУН 2020.
Условия за кандидатстване – ОПРЧР 1 – 1.089

13.05.2019г.
Публикуваните документи за публично обсъждане по процедура BG05M9OP001-1.056-МИГ Исперих – ОПРЧР 1“Развитие на предприемачеството”са само проект!
Срокът за писмени възражения и предложения по проекта на документация е до 19.05.2019г. Предложенията и коментарите могат да бъдат подавани писмено на имейл: migisperih@abv.bg или на адрес: гр. Исперих, 7400, ул. „Васил Левски“ № 99.

След отразяване на направените коментари, окончателният вариант на Насоките за кандидатстване ще бъде публикуван в раздел „Мерки, финансирани от ОПРЧР 2014-2020 (ЕСФ)“, подраздел „Мярка предприемачество“.

ОПРЧР 1 Условия за кандидатстване

20.02.2019г.
Публикуваните документи за публично обсъждане по процудура № BG05M9OP002-2.033 МИГ Исперих „Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общости“са само проект!
След отразяване на направените коментари, окончателният вариант на Насоките за кандидатстване ще бъде публикуван в раздел „Мерки, финансирани от ОПРЧР 2014-2020 (ЕСФ)“, подраздел „Мярка интеграция“.

пакет ОПРЧР 2 – проект за публ. обсъждане

Публикуваните документи за публично обсъждане са само проект!
След отразяване на направените коментари, окончателният вариант на Насоките за кандидатстване ще бъде публикуван в раздел „Мерки, финансирани от ОПРЧР“.
Линк за изтегляне на документите:

МИГ Исперих – ОПРЧР 1 – условия за кандидатстване

МИГ Исперих