Проекти по мерки, финансирани от ОПРЧР (ЕСФ)

Публикуваните документи за публично обсъждане са само проект!
След отразяване на направените коментари, окончателният вариант на Насоките за кандидатстване ще бъде публикуван в раздел „Мерки, финансирани от ОПРЧР“.
Линк за изтегляне на документите:

МИГ Исперих – ОПРЧР 1 – условия за кандидатстване

МИГ Исперих