Проекти по мерки, финансирани от ПРСР 2014-2020 (ЕЗФРСР)

Публикуваните документи за публично обсъждане по процедура № BG06RDNP001-19.459-МИГ ИСПЕРИХ, мярка 4.1 “Инвестиции в земеделски стопанства” са само проект! Общественото обсъждане е от 12.08.2020г. до 18.08.2020г.
След отразяване на направените коментари, окончателният вариант на Насоките за кандидатстване ще бъде публикуван в раздел „Мерки, финансирани от ПРСР 2014-2020 (ЕЗФРСР)“, подраздел „Частни бенефициери“.

Документи за изпълнение 4.1

Документи за информация 4.1

Документи за попълване 4.1

Обява за прием 4.1

Условия за кандидатстване 4.1

Публикуваните документи за публично обсъждане по процедура № BG06RDNP001-19.415 Мярка 21: “Исперих – отворени пространства, привлекателна жизнена среда, съхранено наследство, култура, природа” от Стратегията за ВОМР на СНЦ “МИГ – Исперих“ са само проект! Общественото обсъждане е от 14.07.2020г. до 20.07.2020г.
След отразяване на направените коментари, окончателният вариант на Насоките за кандидатстване ще бъде публикуван в раздел „Мерки, финансирани от ПРСР 2014-2020 (ЕЗФРСР)“, подраздел „Публични бенефициери“.

Документи за изпълнение

Документи за информация

Документи за попълване

Обява за прием 21

Условия за канд. по м 21

Публикуваните документи за публично обсъждане по процедура № BG06RDNP001-19.406-МИГ ИСПЕРИХ, мярка 4.1 “Инвестиции в земеделски стопанства” са само проект! Общественото обсъждане е от 04.04.2020г. до 10.04.2020г.
След отразяване на направените коментари, окончателният вариант на Насоките за кандидатстване ще бъде публикуван в раздел „Мерки, финансирани от ПРСР 2014-2020 (ЕЗФРСР)“, подраздел „Частни бенефициери“.

Документи за информация 4.1

Документи за попълване 4.1

Документи за изпълнение 4.1

Обява за прием 4.1

Условия за кандидатстване 4.1

Публикуваните документи за публично обсъждане по процудура BGBG06RDNP001-19.395 МИГ Исперих- Мярка 7.4 “Инвестиции в устройването, подобрението или разширяването на местни основни услуги за селското население, включително развлечения и култура и свързаната с тях инфраструктура” са само проект!
Срокът за писмени възражения и предложения по проекта на документация е от 20.02.2020г. до 26.02.2020г. Предложенията и коментарите могат да бъдат подавани писмено на имейл: migisperih@abv.bg или на адрес: гр. Исперих, 7400, ул. „Васил Левски“ № 99. и в ИСУН 2020. След отразяване на направените коментари, окончателният вариант на Насоките за кандидатстване ще бъде публикуван в раздел „Мерки, финансирани от ПРСР 2014-2020 (ЕЗФРСР)“, подраздел „Публични бенефициери“.

Условия за кандидатстване – м. 7.4

Публикуваните документи за публично обсъждане по процудура BG06RDNP001-19.388- МИГ Исперих – ПРСР мярка 4.2 „Инвестиции в преработка и маркетинг на селскостопански продукти“са само проект!
Срокът за писмени възражения и предложения по проекта на документация е от 07.02.2020г. до 14.02.2020г. Предложенията и коментарите могат да бъдат подавани писмено на имейл: migisperih@abv.bg или на адрес: гр. Исперих, 7400, ул. „Васил Левски“ № 99. След отразяване на направените коментари, окончателният вариант на Насоките за кандидатстване ще бъде публикуван в раздел „Мерки, финансирани от ПРСР 2014-2020 (ЕЗФРСР)“, подраздел „Частни бенефициери“.

Документи за изпълнение 4.2

Документи за информация 4.2

Документи за попълване 4.2

Обява за прием 4.2

Условия за кандидатстване 4.2 МИГ Исперих

Публикуваните документи за публично обсъждане по процедура № BG06RDNP001-19.342-МИГ ИСПЕРИХ, мярка 4.1 “Инвестиции в земеделски стопанства”са само проект! Общественото обсъждане е от 29.10.2019г. до 05.11.2019г.
След отразяване на направените коментари, окончателният вариант на Насоките за кандидатстване ще бъде публикуван в раздел „Мерки, финансирани от ПРСР 2014-2020 (ЕЗФРСР)“, подраздел „Частни бенефициери“.

Условия за кандидатстване 4.1

Документи за изпълнение 4.1

Документи за информация 4.1

Документи за попълване 4.1

Обява за прием 4.1

Публикуваните документи за публично обсъждане по процудура BG06RDNP001-19.296 – МИГ Исперих, мярка 6.4. „Инвестиции в подкрепананеземеделскидейности“са само проект!
Срокът за писмени възражения и предложения по проекта на документация е до 16.07.2019г. Предложенията и коментарите могат да бъдат подавани писмено на имейл: migisperih@abv.bg или на адрес: гр. Исперих, 7400, ул. „Васил Левски“ № 99. След отразяване на направените коментари, окончателният вариант на Насоките за кандидатстване ще бъде публикуван в раздел „Мерки, финансирани от ПРСР 2014-2020 (ЕЗФРСР)“, подраздел „Частни бенефициери“.

Документи за изпълнение

Документи за информация

Документи за попълване

Обява за прием 6.4

Усл. за кандидатстване – 6.4

Публикуваните документи за публично обсъждане по процудура BG06RDNP001-19.267- МИГ Исперих – ПРСР мярка 4.2 „Инвестиции в преработка и маркетинг на селскостопански продукти“са само проект!
Срокът за писмени възражения и предложения по проекта на документация е до 28.03.2019г. Предложенията и коментарите могат да бъдат подавани писмено на имейл: migisperih@abv.bg или на адрес: гр. Исперих, 7400, ул. „Васил Левски“ № 99. След отразяване на направените коментари, окончателният вариант на Насоките за кандидатстване ще бъде публикуван в раздел „Мерки, финансирани от ПРСР 2014-2020 (ЕЗФРСР)“, подраздел „Частни бенефициери“.

Обява за прием 4.2

Условия за кандидатстване 4.2 Исперих

Документи за информация 4.2

Документи за попълване 4.2

Документи за изпълнение 4.2

Процедура ред за оценка, ПРСР_МИГ Исперих

21.01.2019г.
Публикуваните документи за публично обсъждане по процедура № BG06RDNP001-19.239-МИГ ИСПЕРИХ, мярка 4.1 “Инвестиции в земеделски стопанства”са само проект!
След отразяване на направените коментари, окончателният вариант на Насоките за кандидатстване ще бъде публикуван в раздел „Мерки, финансирани от ПРСР 2014-2020 (ЕЗФРСР)“, подраздел „Частни бенефициери“.

Обява за прием 4.1

Условия за кандидатстване 4.1

Документи за попълване 4.1

Документи за информация 4.1

Документи за изпълнение 4.1

МИГ Исперих