Проекти по мерки, финансирани от ПРСР 2014-2020 (ЕЗФРСР)

Публикуваните документи за публично обсъждане по процедура № BG06RDNP001-19.738 – МИГ Исперих, мярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ са само проект! Общественото обсъждане е от 25.01.2023г. – 31.01.2023г.
След отразяване на направените коментари, окончателният вариант на Насоките за кандидатстване ще бъде публикуван в раздел „Мерки, финансирани от ПРСР 2014-2020 (ЕЗФРСР)“, подраздел „Частни бенефициери“.

Документи за изпълнение

Документи за информация

Документи за попълване

Обява за прием 738-6.4

Условия за кандидатстване 738-6.4

Публикуваните документи за публично обсъждане по процедура № BG06RDNP001-19.737-МИГ ИСПЕРИХ, мярка 4.1 “Инвестиции в земеделски стопанства” са само проект! Общественото обсъждане е от 17.01.2023г. до 23.01.2023г.
След отразяване на направените коментари, окончателният вариант на Насоките за кандидатстване ще бъде публикуван в раздел „Мерки, финансирани от ПРСР 2014-2020 (ЕЗФРСР)“, подраздел „Частни бенефициери“.

Документи за изпълнение 4.1 – 737 – част 1

Документи за изпълнение 4.1 – 737 – част 2

Документи за информация 4.1 – 737

Документи за попълване 4.1 -737

Обява за прием 4.1 – 737

Условия за кандидатстване 4.1 – 737

Публикуваните документи за публично обсъждане по процедура BG06RDNP001-19.631 – МИГ Исперих- Мярка 7.4 “Инвестиции в устройването, подобрението или разширяването на местни основни услуги за селското население, включително развлечения и култура, и свързаната с тях инфраструктура” са само проект! Общественото обсъждане е от 08.03.2022г. до 14.03.2022г.
След отразяване на направените коментари, окончателният вариант на Насоките за кандидатстване ще бъде публикуван в раздел „Мерки, финансирани от ПРСР 2014-2020 (ЕЗФРСР)“, подраздел „Публични бенефициери“.

Документи за изпълнение – 631

Документи за информация – 631

Документи за попълване – 631

Условия за кандидатстване_7.4- 631

Обява за прием 7.4 – 631

Публикуваните документи за публично обсъждане по процедура BG06RDNP001-19.628 – МИГ Исперих – Мярка 1.3 „Краткосрочен обмен на опит и посещения в земеделски стопанства“ са само проект! Общественото обсъждане е от 08.03.2022г. до 14.03.2022г.
След отразяване на направените коментари, окончателният вариант на Насоките за кандидатстване ще бъде публикуван в раздел „Мерки, финансирани от ПРСР 2014-2020 (ЕЗФРСР)“, подраздел „Публични бенефициери“.

Документи за попълване

Документи за информация

Документи за изпълнение

Обява за прием 1.3- 628

Условия за кандидатстване -м. 1.3 процедура 628

Публикуваните документи за публично обсъждане по процедура № BG06RDNP001-19.603-МИГ ИСПЕРИХ, мярка 4.1 “Инвестиции в земеделски стопанства” са само проект! Общественото обсъждане е от 13.01.2022г. до 19.01.2022г.
След отразяване на направените коментари, окончателният вариант на Насоките за кандидатстване ще бъде публикуван в раздел „Мерки, финансирани от ПРСР 2014-2020 (ЕЗФРСР)“, подраздел „Частни бенефициери“.

Документи за изпълнение 4.1 – 603 – част 1

Документи за изпълнение 4.1 – 603 – част 2

Документи за информация 4.1 – 603

Документи за попълване 4.1 – 603

Обява за прием 4.1 – 603

Условия за кандидатстване 4.1 – 603

Публикуваните документи за публично обсъждане по процедура № BG06RDNP001-19.594 МИГ Исперих, мярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“са само проект! Общественото обсъждане е от 24.12.2021 до 30.12.2021г.
След отразяване на направените коментари, окончателният вариант на Насоките за кандидатстване ще бъде публикуван в раздел „Мерки, финансирани от ПРСР 2014-2020 (ЕЗФРСР)“, подраздел „Частни бенефициери“.

Документи за изпълнение

Документи за информация

Документи за попълване

Проект – Условия за кандидатстване 594-6.4

Обява за прием 594-6.4

Публикуваните документи за публично обсъждане по процедура BG06RDNP001-19.578 МИГ Исперих Мярка 21 „Исперих – отворени пространства, привлекателна жизнена среда, съхранено наследство, култура, природа“ от Стратегията за ВОМР на СНЦ “МИГ – Исперих“ са само проект! Общественото обсъждане е от 24.11.2021г. до 30.11.2021г.
След отразяване на направените коментари, окончателният вариант на Насоките за кандидатстване ще бъде публикуван в раздел „Мерки, финансирани от ПРСР 2014-2020 (ЕЗФРСР)“, подраздел „Публични бенефициери“.

Документи за изпълнение

Документи за информация

Документи за попълване

Обява за прием

Условия за кандидатстване

Публикуваните документи за публично обсъждане по процедура № BG06RDNP001-19.479 МИГ Исперих, мярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“са само проект! Общественото обсъждане е от 13.08.2021 до 19.08.2021г.
След отразяване на направените коментари, окончателният вариант на Насоките за кандидатстване ще бъде публикуван в раздел „Мерки, финансирани от ПРСР 2014-2020 (ЕЗФРСР)“, подраздел „Частни бенефициери“.

Документи за изпълнение

Документи за информация

Документи за попълване

Обява за прием 6.4

Условия за кандидатстване 6.4

Публикуваните документи за публично обсъждане по процедура № BG06RDNP001-19.540-МИГ ИСПЕРИХ, мярка 4.1 “Инвестиции в земеделски стопанства” са само проект! Общественото обсъждане е от 07.07.2021г. до 13.07.2021г.
След отразяване на направените коментари, окончателният вариант на Насоките за кандидатстване ще бъде публикуван в раздел „Мерки, финансирани от ПРСР 2014-2020 (ЕЗФРСР)“, подраздел „Частни бенефициери“.

Приложение 10 РЪКОВОДСТВО_ЗА_ИЗПЪЛНЕНИЕ_НА_ДОГОВОРИ_ЗА_БЕЗВЪЗМЕЗДНА_ФИНАНСОВА_ПОМОЩ_финал

Документи за изпълнение 4.1 – 540

Документи за информация 4.1 – 540

Документи за попълване 4.1 – 540

Обява за прием 4.1- 540

Условия за изпълнение

Публикуваните документи за публично обсъждане по процедура BG06RDNP001-19.416 МИГ Исперих – Мярка 1.3 „Краткосрочен обмен на опит и посещения в земеделски стопанства“ са само проект! Общественото обсъждане е от 24.02.2021г. до 02.03.2021г.
След отразяване на направените коментари, окончателният вариант на Насоките за кандидатстване ще бъде публикуван в раздел „Мерки, финансирани от ПРСР 2014-2020 (ЕЗФРСР)“, подраздел „Публични бенефициери“.

1 Документи за попълване

2 Документи за информация

Документи за изпълнение

Обява за прием 1.3- 416

Условия за кандидатстване -м. 1.3 процедура 416

Публикуваните документи за публично обсъждане по процедура № BG06RDNP001-19.495-МИГ ИСПЕРИХ, мярка 4.1 “Инвестиции в земеделски стопанства” са само проект! Общественото обсъждане е от 21.01.2021г. до 27.01.2021г.
След отразяване на направените коментари, окончателният вариант на Насоките за кандидатстване ще бъде публикуван в раздел „Мерки, финансирани от ПРСР 2014-2020 (ЕЗФРСР)“, подраздел „Частни бенефициери“.

Документи за изпълнение 4.1 – 495

Документи за информация 4.1 – 495

Документи за попълване 4.1 – 495

Обява за прием 4.1- 495

Условия за кандидатстване м.4.1 – 495

Публикуваните документи за публично обсъждане по процудура BG06RDNP001-19.479 – МИГ Исперих, мярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ са само проект!
Срокът за писмени възражения и предложения по проекта на документация е от 03.11.2020г. до 10.11.2020г. Предложенията и коментарите могат да бъдат подавани писмено на имейл: migisperih@abv.bg или на адрес: гр. Исперих, 7400, ул. „Васил Левски“ № 99. След отразяване на направените коментари, окончателният вариант на Насоките за кандидатстване ще бъде публикуван в раздел „Мерки, финансирани от ПРСР 2014-2020 (ЕЗФРСР)“, подраздел „Частни бенефициери“.

Документи за изпълнение

Документи за попълване

Документи за информация

Условия за кандидатстване 6.4

Обява за прием 6.4

Публикуваните документи за публично обсъждане по процудура BG06RDNP001-19.477- МИГ Исперих – ПРСР мярка 4.2 „Инвестиции в преработка и маркетинг на селскостопански продукти“са само проект!
Срокът за писмени възражения и предложения по проекта на документация е от 15.10.2020г. до 22.10.2020г. Предложенията и коментарите могат да бъдат подавани писмено на имейл: migisperih@abv.bg или на адрес: гр. Исперих, 7400, ул. „Васил Левски“ № 99. След отразяване на направените коментари, окончателният вариант на Насоките за кандидатстване ще бъде публикуван в раздел „Мерки, финансирани от ПРСР 2014-2020 (ЕЗФРСР)“, подраздел „Частни бенефициери“.

Документи за изпълнение 4.2

Документи за информация 4.2

Документи за попълване 4.2

Обява за прием 4.2

Условия за кандидатстване 4.2

Публикуваните документи за публично обсъждане по процедура № BG06RDNP001-19.459-МИГ ИСПЕРИХ, мярка 4.1 “Инвестиции в земеделски стопанства” са само проект! Общественото обсъждане е от 12.08.2020г. до 18.08.2020г.
След отразяване на направените коментари, окончателният вариант на Насоките за кандидатстване ще бъде публикуван в раздел „Мерки, финансирани от ПРСР 2014-2020 (ЕЗФРСР)“, подраздел „Частни бенефициери“.

Документи за изпълнение 4.1

Документи за информация 4.1

Документи за попълване 4.1

Обява за прием 4.1

Условия за кандидатстване 4.1

Публикуваните документи за публично обсъждане по процедура № BG06RDNP001-19.415 Мярка 21: “Исперих – отворени пространства, привлекателна жизнена среда, съхранено наследство, култура, природа” от Стратегията за ВОМР на СНЦ “МИГ – Исперих“ са само проект! Общественото обсъждане е от 14.07.2020г. до 20.07.2020г.
След отразяване на направените коментари, окончателният вариант на Насоките за кандидатстване ще бъде публикуван в раздел „Мерки, финансирани от ПРСР 2014-2020 (ЕЗФРСР)“, подраздел „Публични бенефициери“.

Документи за изпълнение

Документи за информация

Документи за попълване

Обява за прием 21

Условия за канд. по м 21

Публикуваните документи за публично обсъждане по процедура № BG06RDNP001-19.406-МИГ ИСПЕРИХ, мярка 4.1 “Инвестиции в земеделски стопанства” са само проект! Общественото обсъждане е от 04.04.2020г. до 10.04.2020г.
След отразяване на направените коментари, окончателният вариант на Насоките за кандидатстване ще бъде публикуван в раздел „Мерки, финансирани от ПРСР 2014-2020 (ЕЗФРСР)“, подраздел „Частни бенефициери“.

Документи за информация 4.1

Документи за попълване 4.1

Документи за изпълнение 4.1

Обява за прием 4.1

Условия за кандидатстване 4.1

Публикуваните документи за публично обсъждане по процудура BGBG06RDNP001-19.395 МИГ Исперих- Мярка 7.4 “Инвестиции в устройването, подобрението или разширяването на местни основни услуги за селското население, включително развлечения и култура и свързаната с тях инфраструктура” са само проект!
Срокът за писмени възражения и предложения по проекта на документация е от 20.02.2020г. до 26.02.2020г. Предложенията и коментарите могат да бъдат подавани писмено на имейл: migisperih@abv.bg или на адрес: гр. Исперих, 7400, ул. „Васил Левски“ № 99. и в ИСУН 2020. След отразяване на направените коментари, окончателният вариант на Насоките за кандидатстване ще бъде публикуван в раздел „Мерки, финансирани от ПРСР 2014-2020 (ЕЗФРСР)“, подраздел „Публични бенефициери“.

Условия за кандидатстване – м. 7.4

Публикуваните документи за публично обсъждане по процудура BG06RDNP001-19.388- МИГ Исперих – ПРСР мярка 4.2 „Инвестиции в преработка и маркетинг на селскостопански продукти“са само проект!
Срокът за писмени възражения и предложения по проекта на документация е от 07.02.2020г. до 14.02.2020г. Предложенията и коментарите могат да бъдат подавани писмено на имейл: migisperih@abv.bg или на адрес: гр. Исперих, 7400, ул. „Васил Левски“ № 99. След отразяване на направените коментари, окончателният вариант на Насоките за кандидатстване ще бъде публикуван в раздел „Мерки, финансирани от ПРСР 2014-2020 (ЕЗФРСР)“, подраздел „Частни бенефициери“.

Документи за изпълнение 4.2

Документи за информация 4.2

Документи за попълване 4.2

Обява за прием 4.2

Условия за кандидатстване 4.2 МИГ Исперих

Публикуваните документи за публично обсъждане по процедура № BG06RDNP001-19.342-МИГ ИСПЕРИХ, мярка 4.1 “Инвестиции в земеделски стопанства”са само проект! Общественото обсъждане е от 29.10.2019г. до 05.11.2019г.
След отразяване на направените коментари, окончателният вариант на Насоките за кандидатстване ще бъде публикуван в раздел „Мерки, финансирани от ПРСР 2014-2020 (ЕЗФРСР)“, подраздел „Частни бенефициери“.

Условия за кандидатстване 4.1

Документи за изпълнение 4.1

Документи за информация 4.1

Документи за попълване 4.1

Обява за прием 4.1

Публикуваните документи за публично обсъждане по процудура BG06RDNP001-19.296 – МИГ Исперих, мярка 6.4. „Инвестиции в подкрепананеземеделскидейности“са само проект!
Срокът за писмени възражения и предложения по проекта на документация е до 16.07.2019г. Предложенията и коментарите могат да бъдат подавани писмено на имейл: migisperih@abv.bg или на адрес: гр. Исперих, 7400, ул. „Васил Левски“ № 99. След отразяване на направените коментари, окончателният вариант на Насоките за кандидатстване ще бъде публикуван в раздел „Мерки, финансирани от ПРСР 2014-2020 (ЕЗФРСР)“, подраздел „Частни бенефициери“.

Документи за изпълнение

Документи за информация

Документи за попълване

Обява за прием 6.4

Усл. за кандидатстване – 6.4

Публикуваните документи за публично обсъждане по процудура BG06RDNP001-19.267- МИГ Исперих – ПРСР мярка 4.2 „Инвестиции в преработка и маркетинг на селскостопански продукти“са само проект!
Срокът за писмени възражения и предложения по проекта на документация е до 28.03.2019г. Предложенията и коментарите могат да бъдат подавани писмено на имейл: migisperih@abv.bg или на адрес: гр. Исперих, 7400, ул. „Васил Левски“ № 99. След отразяване на направените коментари, окончателният вариант на Насоките за кандидатстване ще бъде публикуван в раздел „Мерки, финансирани от ПРСР 2014-2020 (ЕЗФРСР)“, подраздел „Частни бенефициери“.

Обява за прием 4.2

Условия за кандидатстване 4.2 Исперих

Документи за информация 4.2

Документи за попълване 4.2

Документи за изпълнение 4.2

Процедура ред за оценка, ПРСР_МИГ Исперих

21.01.2019г.
Публикуваните документи за публично обсъждане по процедура № BG06RDNP001-19.239-МИГ ИСПЕРИХ, мярка 4.1 “Инвестиции в земеделски стопанства”са само проект!
След отразяване на направените коментари, окончателният вариант на Насоките за кандидатстване ще бъде публикуван в раздел „Мерки, финансирани от ПРСР 2014-2020 (ЕЗФРСР)“, подраздел „Частни бенефициери“.

Обява за прием 4.1

Условия за кандидатстване 4.1

Документи за попълване 4.1

Документи за информация 4.1

Документи за изпълнение 4.1

МИГ Исперих