Проекти по мерки, финансирани от ПРСР 2014-2020 (ЕЗФРСР)

Публикуваните документи за публично обсъждане по процудура BG06RDNP001-19.296 – МИГ Исперих, мярка 6.4. „Инвестиции в подкрепананеземеделскидейности“са само проект!
Срокът за писмени възражения и предложения по проекта на документация е до 16.07.2019г. Предложенията и коментарите могат да бъдат подавани писмено на имейл: migisperih@abv.bg или на адрес: гр. Исперих, 7400, ул. „Васил Левски“ № 99. След отразяване на направените коментари, окончателният вариант на Насоките за кандидатстване ще бъде публикуван в раздел „Мерки, финансирани от ПРСР 2014-2020 (ЕЗФРСР)“, подраздел „Частни бенефициери“.

Документи за изпълнение

Документи за информация

Документи за попълване

Обява за прием 6.4

Усл. за кандидатстване – 6.4

Публикуваните документи за публично обсъждане по процудура BG06RDNP001-19.267- МИГ Исперих – ПРСР мярка 4.2 „Инвестиции в преработка и маркетинг на селскостопански продукти“са само проект!
Срокът за писмени възражения и предложения по проекта на документация е до 28.03.2019г. Предложенията и коментарите могат да бъдат подавани писмено на имейл: migisperih@abv.bg или на адрес: гр. Исперих, 7400, ул. „Васил Левски“ № 99. След отразяване на направените коментари, окончателният вариант на Насоките за кандидатстване ще бъде публикуван в раздел „Мерки, финансирани от ПРСР 2014-2020 (ЕЗФРСР)“, подраздел „Частни бенефициери“.

Обява за прием 4.2

Условия за кандидатстване 4.2 Исперих

Документи за информация 4.2

Документи за попълване 4.2

Документи за изпълнение 4.2

Процедура ред за оценка, ПРСР_МИГ Исперих

21.01.2019г.
Публикуваните документи за публично обсъждане по процедура № BG06RDNP001-19.239-МИГ ИСПЕРИХ, мярка 4.1 “Инвестиции в земеделски стопанства”са само проект!
След отразяване на направените коментари, окончателният вариант на Насоките за кандидатстване ще бъде публикуван в раздел „Мерки, финансирани от ПРСР 2014-2020 (ЕЗФРСР)“, подраздел „Частни бенефициери“.

Обява за прием 4.1

Условия за кандидатстване 4.1

Документи за попълване 4.1

Документи за информация 4.1

Документи за изпълнение 4.1

МИГ Исперих