Проекти по мерки, финансирани от ПРСР 2014-2020 (ЕЗФРСР)

Процедура ред за оценка, ПРСР_МИГ Исперих

21.01.2019г.
Публикуваните документи за публично обсъждане по процедура № BG06RDNP001-19.239-МИГ ИСПЕРИХ, мярка 4.1 “Инвестиции в земеделски стопанства”са само проект!
След отразяване на направените коментари, окончателният вариант на Насоките за кандидатстване ще бъде публикуван в раздел „Мерки, финансирани от ПРСР 2014-2020 (ЕЗФРСР)“, подраздел „Частни бенефициери“.

Обява за прием 4.1

Условия за кандидатстване 4.1

Документи за попълване 4.1

Документи за информация 4.1

Документи за изпълнение 4.1

МИГ Исперих