Крайни срокове за кандидатстване

На основание чл.42, ал.4 на ПМС 161 от 04 юли 2016г. процедура №: BG16RFOP002-2.019-МИГ Исперих, мярка ОПИК1 „Капацитет за растеж на МСП“ за подбор на проекти е с три крайни срока за подаване на проектни предложения, както следва:
Първи краен срок за подаване на проектно предложение по настоящата процедура е 16.30 часа на 26 март 2018г.
Втори краен срок за подаване на проектно предложение по настоящата процедура е 16.30 часа на 18 октомври 2018г.
Трети краен срок за подаване на проектно предложение по настоящата процедура е 16.30 часа на 25 март 2019г.

МИГ Исперих